Kritiky.cz > Peníze > 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

obrazek 1 banky se pripravuji na krizi
obrazek 1 banky se pripravuji na krizi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne ban­kov­ní insti­tu­ce, pro­to­že vás vyhod­no­ti­la jako rizi­ko­vé­ho a nedo­sta­teč­ně bonit­ní­ho kli­en­ta?

obrazek 2 banky se pripravuji na krizi

Domácnosti i firmy se na podzim dostanou do problémů

S mož­nos­tí odkla­du splá­tek při­šel vlád­ní návrh během dub­no­vé kri­ze, kte­rý násled­ně schvá­lil Parlament. Pro ban­ky to zna­me­na­lo postu­po­vat v této věci dle jed­not­né­ho zámě­ru. Možnost odkla­du splá­tek byla vzta­že­na kon­krét­ně na úvě­ry sjed­na­né a čer­pa­né před 26. březnem 2020. Ministryně finan­cí nedáv­no upo­zor­ni­la na to, že vlád­ní pomoc je již potře­ba začít utlu­mo­vat. Podle dostup­ných sta­tis­tic­kých infor­ma­cí se týká aktu­ál­ní situ­a­ce plných 340 tisíc domác­nos­tí a 18 tisíc firem, kte­ré odklad splá­tek kvů­li nemo­ci Covid-19 vyu­ži­ly. Jen u domác­nos­tí dosa­hu­je cel­ko­vý objem odlo­že­ných splá­tek část­ky čtvrt bili­o­nu korun, ale kri­ze při­tom ani zda­le­ka neskon­či­la. Na jaře se citel­né ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cí s opat­ře­ní­mi pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru dotkla zejmé­na hotel­nic­tví a gastro­no­mie, situ­a­ce se však v těch­to odvět­vích stá­le nelep­ší a kvů­li epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci je také ome­ze­na otví­ra­cí doba barů a restau­ra­cí ve Středočeském kra­ji a Praze.

Řada sub­jek­tů by tak v krát­kém čase moh­la mít pro­blém se splá­ce­ním svých závaz­ků, pro­to ban­kov­ní i neban­kov­ní spo­leč­nos­ti v této chví­li s kli­en­ty aktiv­ně pro­jed­ná­va­jí indi­vi­du­ál­ní splát­ko­vé kalen­dá­ře, pří­pad­ně jiné řeše­ní. Pokud potře­bu­je­te i vy finanč­ní pomoc a ban­ky Vám nevy­šli vstříc, pak může­te vyzkou­šet tře­ba neban­kov­ní rych­lou půjč­ku na splát­ky. Rychlé půjč­ky totiž vyža­du­jí jen mini­mum admi­nis­tra­ti­vy a k jejich sjed­ná­ní posta­čí jen něko­lik dokla­dů. Využít může­te i inter­net a zažá­dat o půjč­ku onli­ne, abys­te nemu­se­li zby­teč­ně cho­dit na žád­nou poboč­ku a tím ris­ko­vat náka­zu. Tyto půjč­ky, jsou dnes čas­to k mání i zce­la bez poplat­ku a úro­ku zdar­ma na jeden měsíc při jejich včas­ném a řád­ném spla­ce­ní. K jejich schvá­le­ní sta­čí pou­ze nafo­tit občan­ský prů­kaz, tře­ba mobil­ním tele­fo­nem, a vlast­nit ban­kov­ní účet na své jmé­no, pokud chce­te vypla­tit pení­ze na ban­kov­ní účet, pro půjč­ku v hoto­vos­ti na ruku účet nepo­tře­bu­je­te.

Půjčka Everyday plus, jednoduché řešení vašich financí

Půjčka Everyday plus může být řeše­ním v pří­pa­dě, že i na vás dopadly důsled­ky koro­na­vi­ro­vé kri­ze. Půjčené pení­ze lze v tom­to pří­pa­dě zís­kat na coko­li, pro­to­že je půjč­ka bez­ú­če­lo­vá. Máte pro­blém s aktu­ál­ní splát­kou nájmu nebo potře­bu­je­te vyře­šit roz­bi­té auto? Pak tato půjč­ka před­sta­vu­je jed­no­du­chou mož­nost, jak se vypo­řá­dat s nena­dá­lý­mi závaz­ky a výda­ji. Výhodou této půjč­ky je pře­de­vším mož­nost půj­čit si již v rám­ci prv­ní žádosti hned 50 000 Kč v rám­ci stan­dard­ní doby splat­nos­ti, kte­rá činí 61 dní. Jedná se tak o tzv. rych­lou půjč­ku nebo též půjč­ku před výpla­tou, kte­ré jsou typic­ké krát­kou dobou splat­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je však mož­né splat­nost jis­ti­ny i výraz­ně pro­dlou­žit, a to až na něko­lik měsí­ců. Půjčka Everyday plus tak může být pomo­cí ve chví­li, kdy si nejste jis­ti, jak se bude vaše finanč­ní situ­a­ce vyví­jet a zda bude­te v krát­kém čase moci půjč­ku plně spla­tit.

Více infor­ma­cí o půjč­ce Everyday plus, se dočte­te v recen­zi na por­tá­le zoomfin.cz.


Foto: Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40380 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71701 KB. | 29.02.2024 - 00:42:58