Kritiky.cz > Peníze > Hlídaná parkoviště v Praze – před odletem na dovolenou nechte své auto tam, kde se o něj dobře postarají!

Hlídaná parkoviště v Praze – před odletem na dovolenou nechte své auto tam, kde se o něj dobře postarají!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak najde­te hlí­da­né par­ko­viš­tě v Praze? Takové, kde se o váš vůz spo­leh­li­vě posta­ra­jí? Jisté je jed­no. Neměl by to být vel­ký pro­blém, pro­to­že par­ko­va­cích stá­ní s nepře­tr­ži­tou ost­ra­hou v naší met­ro­po­li neu­stá­le při­bý­vá. Hlídané par­ko­viš­tě tedy beze­spo­ru najde­te. Při jeho výbě­ru bys­te však měli zohled­nit důvo­dy, kvů­li kte­rým chce­te své auto odsta­vit. Přijeli jste do Prahy za náku­py? Nebo jste si snad ve měs­tě domlu­vi­li něja­kou obchod­ní schůzku? Pokud je to tak, zřej­mě potře­bu­je­te, aby na váš vůz někdo dohlé­dl jen po rela­tiv­ně krát­kou dobu. V tako­vém pří­pa­dě si jis­tě par­ko­viš­tě vybe­re­te pře­de­vším pod­le toho, kam máte v met­ro­po­li kon­krét­ně namí­ře­no. Zkrátka bude­te chtít, aby to bylo pokud mož­no co nej­blíž.

A pak je tu ješ­tě dal­ší mož­nost. Jaká? Odlétáte na dovo­le­nou a váš auto­mo­bil bude vyža­do­vat dlou­ho­do­běj­ší dohled a péči. V tom pří­pa­dě je obzvláš­tě důle­ži­té umět si tako­vé par­ko­viš­tě správ­ně zvo­lit! Podle čeho? Na zákla­dě jakých kri­té­rií?

Hlídané par­ko­viš­tě – v Praze si vybe­re­te

Parkovišť vše­ho dru­hu je v našem hlav­ním měs­tě poměr­ně dost a jejich počet navíc neu­stá­le stou­pá. Vzhledem k tomu, jak na našich sil­ni­cích při­bý­vá auto­mo­bi­lů, je to vcel­ku pocho­pi­tel­né. Stále běž­něj­ší jsou tako­vá par­ko­viš­tě, kte­rá jsou zajiš­tě­na kame­ro­vým sys­té­mem nebo nepře­tr­ži­tou fyzic­kou ost­ra­hou. Proč? Z vel­mi dob­rých důvo­dů! Auta jsou totiž stá­le vel­mi oblí­be­ným ter­čem zlo­dě­jů. Nechat vůz bez dozo­ru se zkrát­ka nemu­sí vypla­tit. Dobře si to uvě­do­mu­jí zejmé­na ti z moto­ris­tů, pro kte­ré je Praha pou­ze jakousi pře­stup­ní sta­ni­cí na jejich ces­tě za vysně­nou dovo­le­nou. Takoví lidé se do měs­ta dopra­ví vlast­ním vozem a z ruzyň­ské­ho letiš­tě pak pokra­ču­jí leta­dlem dál. Někdo na dva týd­ny ke Středozemnímu moři, jiný klid­ně na měsíc do Karibiku. Patříte k těm­to šťast­liv­cům také? Pak o tom jis­tě víte své.

Klid v duši

Konečně jste se dočka­li a odlé­tá­te z Prahy na dovo­le­nou? Výborně, gra­tu­lu­je­me! Ať už si zvo­lí­te někte­rou z běž­ných linek nebo si dopře­je­te stá­le oblí­be­něj­ší pri­vát­ní let, asi tuší­te, co je pro plno­hod­not­né pro­ži­tí vaše­ho vol­na zřej­mě nej­dů­le­ži­těj­ší. Kromě kva­lit­ní­ho uby­to­vá­ní a dob­ré­ho poča­sí je to nepo­chyb­ně také klid v duši. Kdo by se chtěl stre­so­vat neu­stá­lým pře­mýš­le­ním o tom, zda je jeho „ple­cho­vý milá­ček“, kte­ré­ho musel zane­chat v Čechách, ješ­tě v pořád­ku? Asi nikdo. A bylo by to také zce­la zby­teč­né. Najít spo­leh­li­vé­ho pro­vo­zo­va­te­le par­ko­va­cí plo­chy není nijak slo­ži­té. V bez­pro­střed­ním dosa­hu letiš­tě jich fun­gu­je hned něko­lik. Chcete vědět, jak na to? Co by měla tako­vá fir­ma nabí­zet, aby ji bylo mož­né ozna­čit při­nejmen­ším za solid­ní? Nebo ješ­tě lépe “za špič­ku v obo­ru”?

Nepřetržitý ser­vis a odvoz až k ter­mi­ná­lu

Usilovně pře­mýš­lí­te, kde svůj vůz před odle­tem na dovo­le­nou zane­chat? Komu ho svě­řit, aby byl po vašem návra­tu v napros­tém pořád­ku? Jak si mezi spo­leč­nost­mi, kte­ré pro­vo­zu­jí par­ko­va­cí plo­chy v dostup­né vzdá­le­nos­ti od praž­ské­ho letiš­tě, co nej­lé­pe vybrat? Než se defi­ni­tiv­ně roz­hod­ne­te, ptej­te se pře­de­vším na to, o jakou jde fir­mu a co všech­no nabí­zí. Zde je výčet toho, co by vás mělo uspo­ko­jit:

  • Perfektní ost­ra­ha par­ko­viš­tě musí být samo­zřej­mos­tí - bez kame­ro­vé­ho sys­té­mu „ani ránu“!
  • Vzdálenost od letiš­tě maxi­mál­ně do 15 minut a bez­plat­ná pře­pra­va až k ter­mi­ná­lu
  • Nepřetržitý pro­voz, aby se vám po návra­tu nesta­lo, že bude­te nuce­ni hodi­nu čekat, než vám auto vyda­jí
  • Možnost plat­by kar­tou i v hoto­vos­ti
  • Příznivé ceny – aby vás napří­klad dva týd­ny par­ko­vá­ní nevy­šly více než na něja­kých 1 500 korun!
  • Firma by měla být pro všech­ny pří­pa­dy řád­ně pojiš­tě­na

Řešení, kte­rá nelze dopo­ru­čit

Pokud vás snad napadlo, že bys­te svůj vůz po dobu dovo­le­né odsta­vi­li někde jin­de než na ofi­ci­ál­ních par­ko­viš­tích, kte­rá se nachá­ze­jí na ruzyň­ském letiš­ti nebo v jeho bez­pro­střed­ním dosa­hu, radě­ji na to oka­mži­tě zapo­meň­te! Nechat dva nebo tři týd­ny auto jen tak na uli­ci je hloupost. Udělá to nej­spíš pou­ze hazar­dér, kte­rý máv­ne rukou nad tím, co všech­no se může s tro­chou smůly jeho vozu stát. Kromě „uli­ce“ tu je sice ješ­tě jed­no řeše­ní, ale ani to nelze s klid­ným svě­do­mím niko­mu dopo­ru­čit. Jaké?

Existují lidé, kte­ří nabí­ze­jí za úpla­tu mož­nost par­ko­vá­ní na vlast­ním pozem­ku. Obvykle jde o lou­ky, zahra­dy či dvo­ry při­lé­ha­jí­cí k jejich domu. Nic pro­ti tomu. Každý dělá, co umí. Ovšem o kame­ro­vém sys­té­mu, odvo­zu na letiš­tě nebo o nepře­tr­ži­tém pro­vo­zu si může­te zpra­vi­dla nechat pou­ze zdát. Rádi bys­te per­fekt­ní ser­vis? Chcete mít napros­tou jis­to­tu, že se se svým „ple­cho­vým miláč­kem“ po návra­tu opět setká­te? Pak vybí­rej­te s rozu­mem a dej­te pří­le­ži­tost sku­teč­ným pro­fe­si­o­ná­lům!

Máte s par­ko­vá­ním v Praze něja­kou zají­ma­vou zku­še­nost? Dobrou nebo špat­nou?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94928 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72346 KB. | 22.05.2024 - 03:43:31