Kritiky.cz > Peníze > Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...

Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...

kritiky cz obr
kritiky cz obr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho pří­z­niv­ců kryp­to­měn argu­men­tu­je tím, že kryp­to­mě­ny jsou lep­ší, lev­něj­ší a rych­lej­ší než sou­čas­né finanč­ní sys­témy. Často se vyzdvi­hu­je také decen­t­ra­li­za­ce, ano­ny­mi­ta nebo sku­teč­nost, že kryp­to­mě­no­vou síť nemo­hou ovlá­dat a regu­lo­vat stát­ní úřa­dy. Přesto kryp­to­mě­ny ke kaž­do­den­ním plat­bám nepo­u­ží­vá prak­tic­ky nikdo. A jak bychom také moh­li, když drti­vá vět­ši­na e-shopů kryp­to­mě­ny nepod­po­ru­je (o kamen­ných obcho­dem ani nemluvě).

Lidé nesle­du­jí, kte­ré e-shopy zača­ly pod­po­ro­vat Bitcoin či jiné kryp­to­mě­ny. Namísto toho neu­stá­le sle­du­jí hod­no­tu BTC a pře­po­čí­tá­va­jí ji na ame­ric­ké dola­ry. Už to je důka­zem, že Bitcoin pro vět­ši­nu lidí není krypto-měnou, ale krypto-investicí.

Záhada jménem Bitcoin

Je zají­ma­vé, že Bitcoin je stá­le nej­ví­ce obcho­do­va­nou a nej­draž­ší kryp­to­mě­nou. Bitcoinová síť fun­gu­je od roku 2009 a její vize byla zve­řej­ně­na o rok dří­ve. Z para­me­t­rů sítě je ale patr­né, že Bitcoin nebyl navr­žen k tomu, aby nahra­dil sou­čas­né pla­teb­ní sys­témy. Bitcoin byl sen­za­cí, pro­to­že sli­bo­val ano­ny­mi­tu, decen­t­ra­li­za­ci a rych­lé a lev­né plat­by. Jenže co z toho sku­teč­ně nabí­zí? Dnes už víme, že trans­ak­ce v síti lze sto­po­vat, že těž­bu kryp­to­mě­ny ovlá­da­jí obří těžeb­ní poo­ly a far­my, a že rych­lost ani níz­ké poplat­ky nejsou samo­zřej­mos­tí (viz. konec roku 2017).

Bitcoin byl prů­kop­ní­kem blockcha­i­nu, což je beze­spo­ru uni­kát­ní tech­no­lo­gie, kte­rá už dnes mění (nejen) finanč­ní prů­my­sl. Jenže Bitcoin jako vir­tu­ál­ní měna mno­ho per­spek­ti­vy nemá. Tedy ale­spoň ne v sou­čas­né podo­bě. Proto s Bitcoiny prak­tic­ky nikde neza­pla­tí­te.

Existují plně ano­nym­ní kryp­to­mě­ny (Monero), kom­plex­ní blockcha­i­no­vé sítě (Ethereum), efek­tiv­něj­ší algo­ritmy pro těž­bu (PoS), nebo kryp­to­mě­ny mno­ho­ná­sob­ně rych­lej­ší a lev­něj­ší.

Spíše investiční příležitost než platidlo

A přes­to si Bitcoin drží prv­ní příč­ku v žeb­říč­ku kryp­to­měn a tech­no­lo­gic­ky vyspě­lej­ší kryp­to­mě­ny se mu ani nepři­blí­ží. Je to pro­to, že lidé inves­tu­jí­cí do kryp­to­měn nehle­da­jí moder­ní pla­teb­ní sys­tém, ale inves­tič­ní pří­le­ži­tost. Primární zde není ino­va­ce ani prak­tič­nost, ale zisk, což kryp­to­mě­nám urči­tě nesvěd­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90771 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71673 KB. | 28.02.2024 - 18:15:31