Kritiky.cz >

Co se děje v noci v lese

V kni­ze nalez­ne­te 16 kapi­tol, roz­dě­le­né do 4 výprav pojed­ná­va­jí­cích o noč­ním živo­tě zví­řá­tek z lesa. Knížka je vhod­ná jako čte­ní pro prv­ňáč­ky, písmo je vel­ké a jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou dlou­hé na max... Read more »

Nerezka

V kaž­dé dru­hé ves­ni­ci se během roku kona­jí sra­zy moto­ro­vých vozi­del. Jednou vete­rá­nů, jed­nou těch nej­rych­lej­ších, pak náklad­ních aut,.. Ale nej­zá­bav­něj­ší býva­jí sra­zy vozí­tek, kte­rá si někdo doma vyro­bil sám.... Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře z kuk­ly vykouk­nul… Nechte se pře­kva­pit, co nebo kdo všech­no se může vyklu­bat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, kte­rá pro děti při­pra­vi­la kni­hu s poe­tic­kým... Read more »

Pes v lavici

Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vyda­la dal­ší kníž­ku pro děti, ten­to­krát z pro­stře­dí škol­ních lavic, kdy v závě­ru škol­ní­ho roku, si mohou děti kaž­dý den při­vézt do tří­dy své­ho pej­ska, kte­rý... Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře, pod veli­kým kop­cem, z kuk­ly vykouk­nul Bělásek. Jako motýl ale nevy­pa­dal, byl to motý­lí člo­ví­ček. Prozkoumejte spo­lu s ním neo­by­čej­nost motý­lí říše a vydej­te se na dob­ro­druž­nou výpra­vu. Setkáte... Read more »
Stránka načtena za 2,91246 s | počet dotazů: 188 | paměť: 46928 KB. | 20.06.2024 - 14:24:52