Kritiky.cz > Recenze knih > Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Mabel Amber, who will one day z Pixabay
Mabel Amber, who will one day z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednou na jaře z kuk­ly vykouk­nul… Nechte se pře­kva­pit, co nebo kdo všech­no se může vyklu­bat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, kte­rá pro děti při­pra­vi­la kni­hu s poe­tic­kým názvem Bělásek, neo­by­čej­ný svět motý­lů. Především pro malé čte­ná­ře jsou urče­ny pří­běhy ze živo­ta hmy­zu, kde hra­jí prim kra­sav­ci s barev­ný­mi kří­d­ly.

BelKniha

Autorka kni­hu roz­čle­ni­la do tři­ce­ti kapi­tol a v kaž­dé z nich před­sta­vu­je jeden druh hmy­zu, potaž­mo motý­la. V úvod­ní kapi­to­le se zro­dí prů­vod­ce kni­hou, malý nepo­ve­de­ný motýl, ze kte­ré­ho se poslé­ze vyklu­be malý zví­da­vý člo­ví­ček komen­tu­jí­cí dění kolem sebe. Nejprve je nešťast­ný z toho, že se nepo­do­bá ani motý­lo­vi, ani lidem, ale postup­ně začne nachá­zet pozi­ti­va a uží­vat si pohled na svět ze své malé výš­ky.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou pojme­no­vá­ny poně­kud taju­pl­ně: kapi­to­la maca­tá, kapi­to­la miho­ta­vá, kapi­to­la měsíč­ní,… V kaž­dé z nich se však autor­ka věnu­je jed­no­mu dru­hu motý­la a tak zde najde­me kapi­to­lu věno­va­nou baboč­ce kopři­vo­vé, štět­co­nos­ci trn­ko­vé­mu, mar­ti­ná­či hruš­ňo­vé­mu a řadě dal­ších. Díky pří­bě­hu se nená­sil­nou for­mou čte­nář dozví o kaž­dém spe­ci­fi­ku dané­ho dru­hu a svo­je zna­los­ti si tak roz­ší­ří nejen malí čte­ná­ři, ale i jejich rodi­če nebo pra­ro­di­če.

Víte, kte­rý motýl nepři­jí­má za své­ho živo­ta potra­vu? Který má jen dva páry nohou? Čí lar­vy žijí ve vodě? Samozřejmostí jsou vyda­ře­né a reál­né ilu­stra­ce, kte­ré činí kni­hu atrak­tiv­ní a bez nichž by se neo­be­šla. Stejně tak je samo­zřej­mos­tí vět­ší písmo a řád­ko­vá­ní, aby se dětem lépe čet­lo.

Kniha Bělásek pat­ří k těm vyda­ře­ným, kte­ré děti obo­ha­tí a for­mou hra­vých pří­bě­hů je sezná­mí se sku­teč­ný­mi oby­va­te­li čes­ké pří­ro­dy. Při kaž­dé dal­ší pro­cház­ce let­ní lou­kou pak děti sami roz­po­zna­jí jed­not­li­vé dru­hy motý­lů a snad si vzpo­me­nou i na někte­rou ze zají­ma­vos­tí, o kte­rých si čet­ly.

  • Název kni­hy               Bělásek
  • Autor                          Irena Ričlová Lachoutová
  • Nakladatelství            Bambook
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  160
  • ISBN/EAN                 978-80-271-3378-9

  • Fotka kni­hy: Grada Publishing, a.s.
  • Náhledová fot­ka od 👀 Mabel Amber, who will one day z Pixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66329 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72275 KB. | 21.05.2024 - 23:08:42