Kritiky.cz > Profily osob > Svět ztrácí hudební legendu: Zemřela Tina Turner (†83)

Svět ztrácí hudební legendu: Zemřela Tina Turner (†83)

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Smutnou zprá­vu o úmr­tí jed­né z nej­vět­ších rocko­vých ikon ozná­mi­li její zástup­ci. Tina Turner, kte­rá byla zná­má jako krá­lov­na rock’n’rollu, zemře­la dnes ve věku 83 let po dlou­hé nemo­ci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku

Tina Turner se naro­di­la jako Anna Mae Bullock 26. lis­to­pa­du 1939 v ame­ric­kém měs­tě Nutbush v Tennessee. Svou kari­é­ru zača­la jako zpě­vač­ka v kape­le Ike & Tina Turner Revue, kte­rou vedl její man­žel Ike Turner. Společně nahrá­li něko­lik hitů, jako byly Proud Mary, River Deep – Mountain High nebo Nutbush City Limits. Jejich man­žel­ství bylo plné nási­lí a drog, až se Tina roz­hod­la ode­jít v roce 1976.

Po roz­cho­du s Ikem se Tina muse­la zno­vu pro­sa­dit na hudeb­ní scé­ně. To se jí poda­ři­lo v roce 1984, kdy vyda­la sólo­vé album Private Dancer, kte­ré obsa­ho­va­lo slav­né pís­ně jako What’s Love Got to Do with It, Better Be Good to Me nebo We Don’t Need Another Hero. Album se sta­lo celo­svě­to­vým úspě­chem a pro­da­lo se více než 20 mili­o­nů kusů.

Tina Turner se sta­la jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­vliv­něj­ších zpě­va­ček své doby. Vystupovala na vel­kých sta­di­o­nech, spo­lu­pra­co­va­la s hvězda­mi jako Mick Jagger, David Bowie, Bryan Adams nebo Rod Stewart a zís­ka­la osm cen Grammy. V roce 1993 byl o jejím živo­tě nato­čen film What’s Love Got to Do with It s Angelou Bassettovou v hlav­ní roli.

V roce 2000 se Tina Turner roz­lou­či­la se svý­mi fanouš­ky na tur­né Twenty Four Seven Tour, kte­ré bylo teh­dy nej­na­vště­vo­va­něj­ším tur­né žen­ské sólo­vé uměl­ky­ně v his­to­rii. V roce 2008 se ješ­tě vrá­ti­la na pódia na tur­né Tina!: 50th Anniversary Tour, kte­ré osla­vo­va­lo pade­sát let její kari­é­ry.

Tina Turner žila od roku 1994 ve Švýcarsku s němec­kým pro­du­cen­tem Erwinem Bachem, za kte­ré­ho se pro­vda­la v roce 2013. V témže roce obdr­že­la švý­car­ské občan­ství a vzda­la se ame­ric­ké­ho. V posled­ních letech trpě­la řadou zdra­vot­ních pro­blé­mů, jako byla rako­vi­na střev, mrt­vi­ce nebo selhá­ní led­vin. V roce 2017 jí její man­žel daro­val svou led­vi­nu k transplan­ta­ci.

Tina Turner byla pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­lep­ších žen­ských rocko­vých zpě­va­ček všech dob. Prodala více než 200 mili­o­nů alb a sin­g­lů po celém svě­tě a byla uve­de­na do Rock and Roll Hall of Fame i do Grammy Hall of Fame. Její hlas a ener­gie inspi­ro­va­ly mno­ho dal­ších uměl­ců a její pří­běh pře­ko­ná­ní těž­kos­tí a úspě­chu je sym­bo­lem síly a odva­hy.


Zdroje:

  • echo24.cz
  • novinky.cz
  • stars24.cz
  • eurozpravy.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,97083 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72387 KB. | 22.05.2024 - 17:10:31