Kritiky.cz > Domácí rady > Účinné potravinové doplňky

Účinné potravinové doplňky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Kdybych měl jme­no­vat jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý mě v živo­tě ovliv­nil nej­víc, suve­rén­ně bych vyhrk­nul Arnold Schwarzenegger. Odjakživa jsem byl jeho vel­kým fanouš­kem a sle­do­val snad všech­ny jeho fil­my. Ovšem až po shléd­nu­tí Pumping Iron, kte­rý byl vylo­že­ně zamě­ře­ný na pro­stře­dí kul­tu­ris­ti­ky a pří­pra­vu na tuhle vrcho­lo­vou sou­těž jsem pocho­pil, že tenhle člo­věk není jen hro­ma­da sva­lů – má to v hla­vě i dost srov­na­né. Když jsem byl men­ší, všich­ni mi pořád tvr­di­li, že musím mít něja­ký vzor, něja­ký cíl. A já si vybral prá­vě Schwarzeneggera. Ne, že bych nut­ně potře­bo­val vypa­dat až takhle. Na to mys­lím se svým hek­tic­kým život­ním sty­lem typu „ráno do prá­ce, večer domů“ moc nemám. Přesto se ale sna­žím do posi­lov­ny cho­dit v kaž­dé vol­né chví­li hlav­ně o víken­dech, nebo občas i po veče­rech.

V posled­ní době se také hod­ně zají­mám o výži­vu a výži­vo­vé doplň­ky. Načetl jsem toho na inter­ne­tu už dost na to, abych dove­dl posou­dit, kte­rý výrob­ce ze mě jen tahá pení­ze a kte­rý výro­bek bude váž­ně za něco stát. Nicméně žiju v pře­svěd­če­ní, že člo­věk se má pořád co učit, a tak se roz­hod­ně nebrá­ním novým infor­ma­cím. Zvlášť, když jsou pre­zen­to­vá­ny tak hez­ky a sro­zu­mi­tel­ně, jako tře­ba na TestBlogu, kde jsem prá­vě na někte­ré recen­ze o výži­vo­vých dopl­ň­cích nara­zil.

Líbilo se mi, že než redak­tor něja­ký člá­nek nebo recen­zi napí­še, tak pro­dukt evi­dent­ně tes­tu­je na vlast­ní kůži a sna­ží se o něm zjis­tit co nej­víc. Se zájmem jsem si pro­to roz­klik­nul i něko­lik dal­ších recen­zí, kte­ré se týka­ly napří­klad jíd­la a pití (s tím jídel­níč­kem musím taky už něco udě­lat!).

Celkově jsou na webu k nale­ze­ní spí­še běž­né spo­tře­bi­tel­ské recen­ze všech mož­ných i nemož­ných věcí, kte­ré všich­ni opa­ko­va­ně kupu­je­me v obchod­ních řetěz­cích typu Tesco, Kaufland, Albert, aj. Oceňuji hlav­ně, že se zde nejed­ná o recen­ze super­dra­hé­ho a luxus­ní­ho zbo­ží, ale váž­ně o lehce dostup­né věci čas­to za pár korun. Podle mého názo­ru se tako­vé člán­ky vel­mi mohou hodit při náku­pech – ale­spoň se tak vyhne­te nutká­ní nakou­pit kde­co „na zkouš­ku“. Pokud bude­te dopře­du vědět, že daná věc pod­le recen­ze sto­jí za to, rádi si ji kou­pí­te. Pokud si nao­pak pře­čte­te, že jde o šikov­ný fígl obchod­ní­ků, jak pro­dat i ten nej­vět­ší šmejd, výrob­ku se zda­le­ka vyhne­te. A o to na TestBlogu jde. Pravdivě infor­mo­vat zákaz­ní­ky o zbo­ží v obcho­dech.
 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08978 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72216 KB. | 21.05.2024 - 21:13:52