Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Nový komediální seriál Sex O’Clock

Nový komediální seriál Sex O’Clock

sex
sex
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

TV Nova zača­la natá­čet nový původ­ní dese­ti­díl­ný kome­di­ál­ní seri­ál o dospí­vá­ní dětí a někdy také dospě­lých s pra­cov­ním názvem Sex O’Clock. V hlav­ních rolích pří­bě­hu mla­dých sou­ro­zen­ců Adama a Emy a jejich rodi­čů se obje­ví debu­tant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou. Spolu s nimi pak dal­ší debu­tant­ka Karolin Omastová s Janem Révaiem, Petrou Bučkovou, Janou Švandovou, Evou Podzimkovou a Jakubem Žáčkem. Sex O’Clock pod znač­kou Voyo Originál reží­ru­jí Jan Bártek a Karolina Zalabáková, kte­rá je záro­veň pro­du­cent­kou a spo­lu­au­tor­kou scé­ná­ře.

 

„S tak dob­ře a sviž­ně a pře­de­vším auten­tic­ky napsa­ný­mi scé­ná­ři se setká­vám oprav­du výji­meč­ně. Je na nich znát, že jsou za nimi důklad­né rešer­še a detail­ní uva­žo­vá­ní o svě­tě dneš­ních nác­ti­le­tých,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka TV Nova Marta Fenclová a dodá­vá, že: „Sex O’Clock je o hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a někdy také o hod­ně nároč­ném nicmé­ně neu­vě­ři­tel­ně vtip­ném rodin­ném sou­ži­tí. Je to pří­běh rodi­ny, kte­rá se po pře­kva­pi­vém odha­le­ní musí nau­čit fun­go­vat bez ohle­du na to, co si kdo mys­lí nebo říká. Jsem moc ráda, že v seri­á­lu dává­me pro­stor mla­dým herec­kým tvá­řím, kte­ré
se na natá­če­ní dlou­ze a inten­ziv­ně při­pra­vo­va­ly.“

 

Hlavním hrdi­nou Sex O’Clock je dospí­va­jí­cí Adam, kte­rý se až dosud zabý­val pře­de­vším svou taneč­ní kari­é­rou a muči­vou otáz­kou, kdy už koneč­ně při­jde o panic­tví. Jeho otec (Jan Révai) ale pře­kva­pi­vým odha­le­ním pře­vrá­tí celé rodi­ně život naru­by. Tato situ­a­ce odstar­tu­je celý řetě­zec neče­ka­ných udá­los­tí, se kte­rý­mi si musí pora­dit jak Adamova mat­ka (Petra Bučková), tak babič­ka (Jana Švandová). A to ješ­tě nikdo netu­ší, s čím se bude muset v brz­ké době vypo­řá­dat Adamova sest­ra Ema (Sára Korbelová).

 

Za scé­ná­řem celé série sto­jí Karolina Zalabáková spo­lu s Matějem Randárem a jeho deve­lo­p­ment trval něko­lik let. „Seriál se dotý­ká řady dnes už nor­mál­ních, ale i spo­le­čen­sky ože­ha­vých témat a posta­vy v něm řeší stej­né pro­blémy a otáz­ky, ať už je jim pat­náct nebo čty­ři­cet pět,“ říká Karolina Zalabáková, jejíž tvůr­čí tým na vývo­ji spo­lu­pra­co­val i s Masarykovou uni­ver­zi­tou i s focus group stu­den­tů střed­ních škol.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49165 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71711 KB. | 25.06.2024 - 20:20:31