Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Wakanda Forever - Black Panther žije!

Wakanda Forever - Black Panther žije!

obrazek 2022 11 22 173856582
obrazek 2022 11 22 173856582
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Třicátý film z díl­ny MCU, Black Panther:  Wakanda Forever, je bez­po­chy­by jed­ním z nej­lep­ších sním­ků, kte­rý se stu­diu poda­ři­lo kdy nato­čit. Kromě kla­sic­kých prv­ků na kte­ré Marvel běž­ně sází, jako je akce, vizu­ál­ní efek­ty, pro­ple­te­ný pří­běh a komik­so­vé naráž­ky, zde pra­cu­je neu­vě­ři­tel­ným způ­so­bem s dal­ším prv­kem – emo­ce­mi.

Dalo se čekat, že po smr­ti Chadwicka Bosemana bude před stu­di­em těž­ký úkol, a sice vymys­let, jak nalo­žit s posta­vou Black Panthera do budou­cích pro­jek­tů MCU. Nerozhodli se ani pro pře­ob­sa­ze­ní, ani pro kom­plet­ní vyma­zá­ní posta­vy. Místo toho necha­li pří­běh ochrán­ce Wakandy ply­nout dál, při­ro­ze­ným a ucti­vým způ­so­bem. Se zemře­lým Bosemanem se tak film ucti­vě roz­lou­čil, a smrt posta­vy krá­le T´Chally se sta­la ústřed­ním moti­vem pro pří­běh, za kte­rým sto­jí sám reži­sér Ryan Coogler.

Od smr­ti krá­le a ochrán­ce Wakandy uply­nul rok. Novou vlád­ky­ní je Ramona, mat­ka zesnu­lé­ho T´Chally. Jeho sest­ra Shuri stá­le nad ztrá­tou své­ho bra­t­ra truch­lí. Země záro­veň sto­jí pod obrov­ským tla­kem ze stra­ny OSN, kte­ré chce vyu­ží­vat Wakandské záso­by vibra­nia, což krá­lov­na nechce při­pus­tit, kvů­li oba­vám ze zne­u­ži­tí. Američané se tak sna­ží vibra­ni­um najít jin­de, při­čemž naru­ší pod­vod­ní říši Talokan, kte­ré vlád­ne nad­člo­věk Namor. Ten z obav o naru­še­ní suve­re­ni­ty svo­jí říše chce najít věd­ky­ní, kte­rá je zod­po­věd­ná za pří­stroj, kte­rý umí dete­ko­vat vibra­ni­um a zabít ji. Požádá Wakanďany o pomoc, ti však odmít­nou, a mís­to toho se vyda­jí věd­ky­ni hle­dat. Zjistí, že se jed­ná o deva­te­nác­ti­le­tou geni­ál­ní stu­dent­ku Riri (poz­dě­ji zná­mou jako Ironheart) kte­rá návrh na pří­stroj ode­vzda­la pou­ze jako domá­cí úkol do ško­ly, a CIA ho bez její­ho vědo­mí ukradla. Shuri se sna­ží Riri ochrá­nit, je spo­lu s ní ale une­se­na do Talokanu s tím, že se poku­sí vyjed­nat u Namora pří­mě­ří.  Tato sna­ha selže poté, co zemře člen­ka Talokanské strá­že při záchran­né misi rukou Wakanďanů. Namor se roz­hod­ne zaú­to­čit na Wakandu, při­čemž zemře krá­lov­na Ramona. Shuri, kte­rá je násled­ni­cí trů­nu, začne tou­žit po pomstě. Stane se tak novým Black Pantherem, a vede Wakanďany do boje s Talokanem. Ten skon­čí pří­mě­řím a doho­dou o budou­cí spo­lu­prá­ci.

Příběhově šlo o napros­to učeb­ni­co­vý pří­klad toho, jak má být vysta­vě­ný děj. Byl pou­ta­vý, kohe­rent­ní a divák si dokon­ce ani nepo­všim­ne dlou­hé sto­pá­že. Dvě a půl hodi­ny fil­mu uply­nou jak voda. Jediné, co bych mož­ná vytknul je nad­mí­ra nově před­sta­ve­ných postav. Vedle Namora, kte­rý bude pod­le vše­ho hrát v budou­cích pro­jek­tech MCU důle­ži­tou roli, se obje­vi­la již zmí­ně­ná Ironheart, kte­ré má zaujmout roli nové­ho Iron-Mana. Plus samo­zřej­mě Shuri, jako nový Black Panther. Představení tří nových ústřed­ních postav je na jeden film mož­ná až moc, nato aby se všem dosta­lo ade­kvát­ní pozor­nos­ti. Nejvíc na tom byla bitá prá­vě Ironheart.

Co se týče herec­kých výko­nů, nej­ví­ce to stá­lo na Letitě Wright, kte­rá ztvár­ni­la hlav­ní roli, Shuri. Předvedla neu­vě­ři­tel­nou prá­ci s emo­ce­mi na tak pohl­cu­jí­cí úrov­ni, že doká­za­la roz­bre­čet celý sál. Dále se vyšvih­la Angela Bassette v roli krá­lov­ny Ramony, kte­rá svým ztvár­ně­ním pod­trh­la veš­ke­ré klí­čo­vé vlast­nos­ti své posta­vy. Ve fil­mu se dále obje­vil Tenoch Huerta jako Namor, nebo Danai Gurira jako Okoye. Herecké strán­ka fil­mu byla sil­ná ve všech ohle­dech.

Neodpustím si také zmín­ku o hud­bě, kte­rá ačko­liv neby­la domi­nan­tou sním­ku, sehrá­la důle­ži­tou roli prá­vě při pod­tr­há­vá­ní emo­cí. Spojení afric­ké­ho folk­ló­ru, spo­lu s moder­ní elektronicky-symfonickou hud­bou vytvo­řil skla­da­tel Ludwig Göransson. Byla skvě­le zasa­ze­ná a doká­za­la pra­co­vat i s emo­tiv­ní­mi scé­na­mi, i s akč­ní­mi.

Marvel opět uká­zal, že jeho nej­lep­ší časy ješ­tě zda­le­ka nejsou pryč. Wakanda Forever je důka­zem toho, že doká­že vytvo­řit emo­tiv­ní, a ne nut­ně vtip­ný, záro­veň však plno­hod­not­ný akč­ní film, kte­rý zaujme snad i lidi, kte­ří nezna­jí cel­ko­vé poza­dí MCU. Za mě dávám 9,5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Farang27. prosince 2023 Farang Xavier Gens ( Hranice smrti, The Divide, Gangs of London) si natočil akční nářez po vzoru Garetha Evanse a Tima Tjahjanta a můžu říct, že je to dost dobrý brácha Raidů a Night Comes for […] Posted in Krátké recenze
  • Osudový dotek7. února 2005 Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty nejkvalitnější pořady, tak se do kin také nevpouštějí ty nejkvalitnější a nejzásadnější filmy. […] Posted in Filmové recenze
  • Nejnovější trendy v ložnici15. února 2014 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […] Posted in Domácí rady
  • Zombík hájí zombíka31. srpna 2016 Zombík hájí zombíka Třetí  příběh Zombíka. Posted in Komiks
  • Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(20. prosince 2018 Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem spokojený a šťastný život v New Yorku ve 40. letech 20. století. Díky svému bohatství, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vražedné pouzdro na housle - 65 %17. července 2012 Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z roku 1965, kdy byl snímek ještě natočen v černobílém formátu. Přináším tedy recenzi na Vražedné […] Posted in Filmové recenze
  • Alien: Resurrection (1997)3. srpna 2016 Alien: Resurrection (1997)  Ani po smrti nenašla Ripleyová zasloužený odpočinek a díky šíleným vědcům bude muset čelit Vetřelcům již po čtvrté. Tentokrát však dostane možnost volby, na kterou stranu se bude […] Posted in Horory
  • Pig Hunt (2008)28. května 2013 Pig Hunt (2008) Víkendový lov, buranská rodinka, plantáže marihuany a obří divočák… John se vydává společně se svou dívkou Brooks a třemi přáteli na loveckou chatu svého nedávno zemřelého […] Posted in Horory
  • Westworld: Season 3 Episode 7 Promo | HBO20. dubna 2020 Westworld: Season 3 Episode 7 Promo | HBO Posted in Videa
  • Přijímačky20. října 2020 Přijímačky Posted in Komiks

Studuji žurnalistiku na Karlově univerzitě. Ve volném čase rád chodím do divadla, sleduji filmy a seriály, poslouchám hudbu, a píšu texty - od poezie až k publicistice.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97721 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71659 KB. | 16.06.2024 - 15:09:12