Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #86 - Drákula (1992)

#86 - Drákula (1992)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“, jaký by měl být.

Drákula

Dracula

USA, 1992, 128 minut

Režie: Francis Ford Coppola

Scénář: James V. Hart pod­le romá­nu Brama Stokera

Hrají:

Gary Oldman (Hrabě Dracula / Vlad III Draculea)

Winona Ryder (Mina Murray / Elisabeta)

Anthony Hopkins (Profesor Abraham Van Helsing)

Keanu Reeves (Jonathan Harker)

Pro mě osob­ně je Coppolova ver­ze „Draculy“ tou nej­lep­ší. Předlohy se nedr­ží doko­na­le, stej­ně jako ostat­ní fil­my nato­če­né pod­le romá­nu Brama Stokera, ale nej­lé­pe zachy­cu­je dobu, v kte­ré se měl pří­běh původ­ně ode­hrá­vat, jsou zde úžas­né reá­lie, což je dopl­ně­no i skvě­lý­mi kos­týmy, za kte­ré si film vyslou­žil také Oscara, kte­rý byl ješ­tě dopl­něn Oscarem za zvu­ko­vé efek­ty a make­up.

Film je nád­her­ným gotic­kým horo­rem, kte­rý je spo­je­ný s pří­bě­hem tra­gic­kým, kdy Dracula je zde jed­no­znač­ně vykres­len jako tra­gic­ký hrdi­na, kdy jeho tragé­dií je nesmr­tel­nost. Do víru tem­na jej posou­vá smrt jeho lás­ky a zatra­ce­ní boha v době, kdy ješ­tě jako Vlad bojo­val pro­ti Turkům. Od té doby se hod­ně změ­ni­lo, ale Dracula zůstal krve­lač­nou bes­tií. Vzhledem k tomu, že má zájem se dostat do Londýna, setká­vá se s Jonathanem Harkerem v podá­ní Keenu Reevese, kte­rý roz­hod­ně nepřed­ve­dl jeden z nej­lep­ších výko­nů. Z obráz­ku, kte­rý Harker má, se Dracula doví­dá o tom, že exis­tu­je převtě­le­ní jeho mrt­vé Elisabety, Mina Murray, kte­rá je Harkerovou snou­ben­kou. Rozhodne se, že tuto ženu musí najít a také násled­ně ovlád­nout. Co se děje dál, už je poměr­ně zná­mé.

Skvělý výkon ve fil­mu podá­vá pře­de­vším Gary Oldman v titul­ní roli hra­bě­te Draculy. Gary Oldman je napros­tý cha­me­le­on, kte­rý doká­že zahrát v pod­sta­tě coko­li, od Draculy, přes vra­ha, komi­ka, kmo­t­ra Harryho Pottera, až po čest­né­ho Jima Gordona. Každá jeho role je odliš­ná a doko­na­le zapa­ma­to­va­tel­ná. Skvělý herec­ký výkon před­vá­dí i Anthony Hopkins, kte­rý je vůbec jed­ním z nej­lep­ších her­ců na svě­tě. Dal své posta­vě pří­jem­ný pří­zvuk, kte­rý odka­zu­je na jeho holand­skou národ­nost. Příjemná je i Winona Ryder.

Čím film nej­ví­ce uchvá­tí a mož­ná i pře­kva­pí, je jeho pro­ve­de­ní. Francis Ford Coppola se vzdal veš­ke­rých moder­ních tri­ků, při­čemž na počát­ku 90. let 20. sto­le­tí již měl urči­tou mož­nost vyu­ži­tí počí­ta­čo­vých efek­tů. Přesto zůstal u kla­sic­kých tech­no­lo­gií, a pokud říkám kla­sic­kých, mys­lím sku­teč­ně kla­sic­kých z dob počát­ku 20. sto­le­tí. Je to patr­né napří­klad na scé­nách, kde pro­jíž­dí vlak – jed­ná se o mini­a­tu­ru – ve chví­li, kdy se pro­lí­na­jí jed­not­li­vé obra­zy, ane­bo v momen­tě, kdy Dracula či jiné posta­vy plu­jí vzdu­chem. Film byl za tohle do jis­té míry kri­ti­zo­ván, já jsem na dru­hou stra­nu rád, že ješ­tě někdo doká­že oce­nit mož­nos­ti kla­sic­kých tech­no­lo­gií a pou­ži­je je v moder­ní době, i když ve fil­mu, kte­rý se vra­cí o více jak sto­le­tí zpět do minu­los­ti.

Ve svém pro­ve­de­ní je tak film sku­teč­ně jedi­neč­ný, a i když byl kri­ti­zo­ván za urči­té nedo­ko­na­los­ti (Draculův stín, kte­rý si hra­je vlast­ním živo­tem, neu­mě­tel­ství Keenu Reevese), jako celek vyzní­vá film vel­mi dob­ře a pro mě zůstá­vá tou nej­lep­ší dra­cu­lov­skou adap­ta­cí, kte­rá kdy byla nato­če­na. Velmi potě­šu­jí­cí je pak pří­tom­nost dal­ších her­ců v men­ších rolích, pře­de­vším pak Toma Waitse (prav­da, ten není až tolik her­cem, i když toho za svo­ji kari­é­ru ode­hrál doce­la dost) ane­bo Monicy Bellucci, kdy ve fil­mu může­me oce­nit všech­ny její půva­by.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jako celek film vyzní­vá skvě­le, má své dobo­vé kouz­lo a pře­de­vším hra­bě Dracula je sku­teč­ně úchvat­ně zahra­ný. Neříkám, že to je život­ní role Garyho Oldmana, ale roz­hod­ně jed­na z jeho nej­lep­ších. Zasloužil by si za ní aspoň nomi­na­ci na Oscara, ale nedá se nic dělat.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film není až tolik horo­ro­vým pří­bě­hem, i když horo­ro­vých momen­tů je zde dosta­tek, jako pře­de­vším pří­bě­hem tra­gic­ké lás­ky, kte­rý je zasa­zen do nád­her­ných kulis.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 2.11.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Drákula na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64367 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71611 KB. | 18.06.2024 - 22:50:59