Kritiky.cz > Recenze knih > Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Foto: DALL·E 2
Foto: DALL·E 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový anděl Alita“, kte­rou bych rád zre­cen­zo­val dnes, kon­krét­ně se jed­ná o prv­ní kni­hu ze série s názvem „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Obálka kni­hy nazna­ču­je, o jakou sérii půjde. Ano, tohle je sci-fi, kte­ré by se dalo ozna­čit za kyber­punk, a to kyber­punk cel­kem main­stre­a­mo­vé­ho cha­rak­te­ru v tom smys­lu, že se nejed­ná o nic vylo­že­ně drs­né­ho, pro­to­že i když jsou zde krva­vé scé­ny, nejsou pře­ce jen vylo­že­ně gory. Dáno je to i sku­teč­nos­tí, že mezi sebou vět­ši­nou boju­jí kybor­go­vé, a tak spí­še léta­jí čás­ti mecha­nic­kých těl než vylo­že­ně ty masi­té.

https://1.bp.blogspot.com/-7jdvCWUHqJI/WjALN74O0PI/AAAAAAAAmlg/dj3BruGz86oS3VrwjBOCBOdbaYjtmXqlQCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-2.jpg
Foto: nakla­da­tel­ství Crew

Jukito Kiširo nám na začát­ku před­sta­vu­je muže, kte­rý se jme­nu­je Daisuke Ido a je to kyber­dok­tor, což je chlá­pek, kte­rý je scho­pen dát dohro­ma­dy porou­cha­né kybor­gy. A jed­na mož­nost se mu naskyt­ne, když najde sice hod­ně poni­če­né, ale jinak doce­la pěk­né tělo mrt­vé­ho kybor­ga, kon­krét­ně kybor­ga žen­ské­ho pohla­ví, pokud se u kybor­gů dá o pohla­ví mlu­vit. Předpokládejme ale, že ano, pro­to­že pohla­ví nemu­sí být nut­ně dáno orgá­ny, ale tím, jak se člo­věk cítí uvnitř. A kybor­go­vé mozek mají, tak­že proč by nemohl být kyborg žena, že ano? Dobře, tolik k mému vyke­cá­vá­ní, a teď k pří­bě­hu samot­né­mu. Ten nás totiž zavá­dí do doce­la zají­ma­vé­ho tech­no svě­ta, kte­rý má prv­ky, jež ho tvo­ří vel­mi své­byt­ným a také jedi­neč­ným.

https://4.bp.blogspot.com/-8wMhGVeUchc/WjALNwVkIlI/AAAAAAAAmlc/S-tgayp2aaMSopq91eqt-hZhxUfqp6HxwCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-3.jpg
Foto:nakladatelství Crew

Hlavní děj se ode­hrá­vá na mís­tě, jež je zva­né Vrakoviště. To je mís­to pro spo­di­nu, ale­spoň se tak vel­mi dob­ře tvá­ří, pro­to­že nad ním se vzná­ší měs­to Salem, kte­ré se jeví jako mís­tem zaslí­be­ným, což je důle­ži­tý prvek pří­bě­hů. Právě na Vrakovišti, mezi bor­de­lem, Ido nalez­ne kybor­ga, kte­ré­ho pojme­nu­je Alita, pro­to­že ona si nic ze své­ho minu­lé­ho živo­ta nepa­ma­tu­je. On jí dá nové kon­če­ti­ny a zjis­tí, že ona muse­la být něja­kým dru­hem bojo­vé­ho kybor­ga, což se doce­la hodí, pro­to­že on je lovec lidí, což je na Vrakovišti v pod­sta­tě to samé jako poli­cie. A to hlav­ně pro­to, že zde žád­ná poli­cie nee­xis­tu­je. Lovci lidí se musí sta­rat o pořá­dek. A i když Ido není zrov­na pro, pro­to­že Alitu bere jako svo­je dítě, ona se také stá­vá lov­cem lidí.

https://4.bp.blogspot.com/-rw-mOd8pYIo/WjALOUeGAwI/AAAAAAAAmlo/EyE_3gp3nOMyS_79U-P0tmCi8UqD3MrSACLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-4.jpg
Foto: nakla­da­tel­ství Crew

Kniha „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“ je akč­ní a má doce­la dob­ře napsa­né posta­vy, i když tře­ba Ido mě na prv­ní pohled odra­zo­val, i když pak jsem si na něj zvy­kl. Akce je zde hod­ně, je zde hod­ně robo­tic­kých těl, kte­rá jsou růz­no­ro­dá a dove­dou tak akci pro­mě­nit ve sku­teč­ně zají­ma­vou. A pak najed­nou dojde ke stři­hu a pří­běh je doce­la emo­tiv­ní, ale přes­to fun­gu­je. To se uka­zu­je hlav­ně v dru­hé půli kni­hy, kde se Alita jeví tro­chu jako naiv­ní, ale slou­ží to tomu, aby se roz­ví­je­la zají­ma­vá, cit­li­vá, i když drs­ná záplet­ka. A tím také kni­ha kon­čí. Nepřesvědčila mě o tom, že se jed­ná o napros­to jedi­neč­nou man­gu, ale roz­hod­ně to je čte­ní - i díky své­mu roz­sa­hu - kte­ré vás dove­de strh­nout a chví­li nepus­tit. Pokud se v dal­ších dílech něco více o svě­tě odha­lí, moh­la by to být i pec­ka.

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl (銃夢)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 452 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Jukito Kiširo

Kresba: Jukito Kiširo


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30778 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72213 KB. | 23.04.2024 - 13:20:58