Kritiky.cz > Recenze knih > Blanka z Valois-Levandulová princezna

Blanka z Valois-Levandulová princezna

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete se dozvě­dět, kdo to vlast­ně byla tzv. Levandulová prin­cez­na? Máte rádi his­to­rii? Tak prá­vě vám je určen his­to­ric­ký román s názvem, Blanka z Valois, kte­rý vyda­la Euromedia Group v Praze. Věřte, že nebu­de­te lito­vat, že si jej oblí­bí­te hned od prv­ní stra­ny. 

Jan Lucemburský, otec Václava, odvá­dí své­ho syna do Francie, kde má zís­kat potřeb­né vzdě­lá­ní. Tam se potká­vá s vel­mi mla­dou dív­kou Blankou z Valois, což je sestře­ni­ce fran­couz­ské­ho krá­le. Blanka se nebrá­ní diplo­ma­tic­ky dohod­nu­té­mu sňat­ku s čes­kým kra­le­vi­cem Václavem, budou­cím krá­lem Karlem IV., jeli­kož ví, že toto man­žel­ství je pro ni vel­mi výhod­né. Oba se již zna­jí od krá­lov­ské­ho dvo­ra. Na del­ší dobu jsou oba roz­dě­le­ni.

Václav pří­má u biř­mo­vá­ní jmé­no své­ho strý­ce Karla IV. Koná se nád­her­ná svat­ba. Oba man­že­lé jsou od sebe oddě­le­ni na dobu, něž dosáh­nou plno­le­tos­ti. Během té doby si píší dopi­sy. Když se má Blanka vrá­tit do čes­kých zemí,v pod­sta­tě neví, na koho se má těšit a ví, že své­ho muže vlast­ně nezná. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Nebudu už více pro­zra­zo­vat a rov­nou se vrh­ně­te do čte­ní, kte­ré vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce.

Na titul­ní strán­ce kni­hy je dív­ka, kte­rá má vel­mi krás­né dlou­hé vla­sy. Působí na mně pří­jem­ný­mi poci­ty. Vstupuje někam do nezná­ma. Je tam vidět svět­lo září­cí ze zavře­né­ho okna.

Kniha má 208 stran, je roz­dě­le­na do 11 kapi­tol. Na kon­ci najde­te his­to­ric­ký doslov ke kni­ze, kte­rý vysvět­lu­je řadu his­to­ric­kých udá­los­tí.

Historické romá­ny mám moc ráda a čas­to je vyhle­dá­vám. Tento mě zau­jal a moc jsem si ho uži­la. Jelikož mám ráda his­to­rii, věřím, že to není posled­ní kni­ha od této autor­ky. Trochu mě mrze­lo, že je kni­ha tak krát­ká. Vydržela bych ji číst roz­hod­ně déle. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům his­to­rie a nejen jim.

Víte, kdy vlast­ně byla Blanka z Valois?

Narodila se v roce 1316 a zemře­la v roce 1348. Byla to sestře­ni­ce fran­couz­ské­ho krá­le Karla IV. Sličného a man­žel­ka Karla IV. I když její sňa­tek s Václavem byl pře­dem diplo­ma­tic­ky dohod­nu­tý, oba k sobě našli ces­tu a měli se rádi. Porodila mu dce­ru Markétu a pak i dal­ší dce­ru Kateřinu. Zemřela náh­le, na tuber­ku­ló­zu. Karel se pak ješ­tě 3x ože­nil, ale nikdy na ni neza­po­mněl.

Ukázka z kni­hy:

Blanka pev­ně semkla víč­ka, aby potla­či­la pláč. Vtom k ní dolehl tlu­me­ný dusot koň­ských kopyt. při­bli­žo­val se. pak jez­dec koně zara­zil a lehce sklou­zl ze sed­la kou­sek od ní.

To je urči­tě Louisa! Blesklo Blance hla­vou. Teď se bude jis­tě chtít zase usmí­řit. Mrzí ji, že se mi vysmí­va­la.

Jenže já jí o tu pozd­ní lítost nesto­jím! To já jsem pře­ce sestřen­ka fran­couz­ské­ho krá­le!

Neotevřela pro­to oči a nepo­ku­si­la se ani vstát, když se k ní při­blí­ži­ly kro­ky.

„Nestalo se ti nic, paní?“ Ten hlas však Louise nepa­t­řil. Měkce, s cizím pří­zvu­kem, k ní pro­mlou­val někdo nezná­mý.

Rychle ote­vře­la oči.

Skláněl se k ní vyso­ký štíh­lý mla­dík s tma­vý­mi vla­sy, kte­ré mu pod­le sou­čas­né módy spa­da­ly na rame­na.

Z hně­dých očí mu záři­la las­ka­vost, v hez­ké, ušlech­ti­lé tvá­ři měl však vepsa­né sta­rost­li­vé oba­vy.

„Ach ne, nic se mi nesta­lo, pane..,“ vypra­vi­la se sebe Blanka.

Mladík při­tis­kl ve dvor­ném ges­tu ruku na hruď a zleh­ka se jí uklo­nil. „Jsem Václav, syn čes­ké­ho krá­le Jana Lucemburského.“

Několik slov o autor­ce:

Hana Parkánová Whitton vystu­do­va­la na Karlově uni­ver­zi­tě kom­bi­na­ci češ­ti­na a ang­lič­ti­na, poté přes dva­cet let pra­co­va­la v nakla­da­tel­ství, napo­sle­dy jako šéf­re­dak­tor­ka Knižního klu­bu. Vedle nakla­da­tel­ské čin­nos­ti se věnu­je i pře­klá­dá­ní a vlast­ní lite­rár­ní tvor­bě. Je autor­kou řady knih, kro­mě úspěš­ných humo­ris­tic­kých a detek­tiv­ních pří­bě­hů, napsa­la i něko­lik his­to­ric­kých romá­nů Dáma v mod­rém hed­vá­bí, Císařova hvězda-Rudolf II., Poslední Lucemburk, Z pamě­tí císa­řo­va antikvá­ře, Ve stí­nu kní­že­cí­ho stol­ce, Poslední lás­ka císa­ře Karla a sérii romá­no­vých živo­to­pi­sů o čes­kých krá­lov­nách. Žije ve Velké Británii, pro­vo­zu­je vlast­ní lite­rár­ní agen­du, pře­klá­dá, píše a s Českých roz­hla­sem spo­lu­pra­cu­je na pořa­dech o Velké Británii.

Autorka: Hana Whitton

Žánr: his­to­ric­ký román, belet­rie

Vydáno: 2023, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 208

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5039-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80647 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72353 KB. | 25.05.2024 - 21:56:23