Kritiky.cz > Knihovnička > Adyashanti: Pád do milosti

Adyashanti: Pád do milosti

IMG 20211109 105415
IMG 20211109 105415
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak komu­ni­ku­je­me z pozi­ce leh­kos­ti, z pozi­ce, kde se niče­mu nebrá­ní­me a před ničím neob­ha­ju­je­me? Jak může­me být ochot­ni měnit se stej­ně tak, jako se mění názo­ry? Teoreticky to může dávat smy­sl  - ale je něco tako­vé­ho mož­né v reál­ném živo­tě?

IMG 20211109 105415
IMG 20211109 105415

Ano ano, mysl začá­teč­ní­ka. Náhodně jsem pro vás ote­vře­na Pád do milos­ti a máme tu téma, kte­ré vel­mi dob­ře roz­vol­ňu­je myš­len­ky a dostá­vá mne čas­to až do sta­vu, kdy mi dojde, že všech­no je vlast­ně jed­no a chtě nechtě cha­os utkvě­lých myš­le­nek a vše­ho, co jisto­jis­tě musím se stá­vá  napros­to bez­vý­znam­ným. A když chví­li vydr­žím, dočkám se jas­né­ho poje­tí toho, co je sku­teč­ně důle­ži­té.

Takový úklid v hla­vě vám ale tato kni­ha udě­lá téměř na kaž­dé strán­ce. Tak tichý a klid­ný tón, tak jem­ný a vyrov­na­ný obsah, kte­rý se doká­že dotknout prá­vě toho, čeho se dotknout má. Dívejme se na svět tak, jako bychom se nemu­se­li vůbec obha­jo­vat, pro­to­že to mi při­jde jako jed­na z nej­vět­ších jedo­va­tos­tí na svě­tě. Proboha, proč se pořád mám před někým obha­jo­vat? Nejsem snad hod­na žití a kaž­dý den musím dělat něco, abych hod­na byla? Jaký nesmy­sl? Pokud dítě není pokři­ve­né výcho­vou a cítí se ve svém živo­tě v bez­pe­čí, pak by ho tako­vé hloupé jed­ná­ní vůbec nena­padlo…

A jsme u jádra, pokud se stá­le obha­ju­ji, mož­ná se necí­tím v bez­pe­čí. A co mohu udě­lat, aby se to změ­ni­lo?

Popravdě, Pád do milos­ti je kni­ha, kte­rá jis­tě prá­vem vyšla již v dru­hém vydá­ní, pro­to­že mi malič­ko při­po­mí­ná všech­ny ty pře­ve­li­ce hla­di­vé a moud­ré kni­hy s uni­ver­zál­ní moud­ros­tí, jež pře­ko­ná věky. A kni­hy, kte­ré si může­te otevřít na jaké­ko­liv strán­ce a vždyc­ky v nich najde­te něco, co si prá­vě potře­bu­je­te pře­číst.

A nemu­sí to být ani syn­chro­ni­ci­ta, pro­to­že to, co se tu píše, je dob­ré si utvr­zo­vat dnes a den­ně.

Je to:

  • Miloučné čte­ní na večer, pří­jem­né uklid­ně­ní
  • Přátelská kni­ha pro náhod­né otví­rá­ní
  • Pro mlsá­ní, chcete-li potě­šit duši a ujis­tit se, že svět je ješ­tě v pořád­ku

Protože svět je ješ­tě v pořád­ku.

Adyashanti (jehož  jmé­no zna­me­ná „prvot­ní mír“) vyzý­vá všech­ny, kdo hle­da­jí mír, aby si uvě­do­mi­li, že to je mož­né. Učit se začal na výzvu své zeno­vé uči­tel­ky, u kte­ré stu­do­val čtr­náct let. Od té doby je prů­vod­cem lidí do sku­teč­né při­ro­ze­nos­ti. Je auto­rem řady knih, kte­ré zatím v češ­ti­ně nevy­šly a kte­ré se zabý­va­jí nedu­a­lis­tic­kým uče­ním. Narodil se v sever­ní Kalifornii, žije se svou ženou Annie u san­fran­ciské­ho záli­vu, kde také učí, vede sat­sagy, víken­do­vé semi­ná­ře. www.adyashanti.org

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021, www.synergiepublishing.com, dru­hé vydá­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34594 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71427 KB. | 25.06.2024 - 16:43:53