Kritiky.cz > Články autora:Renata Petříčková

Lissy Götz: … a na konci je svoboda

Knihu bych mož­ná roz­dě­li­la pro dva typy čte­ná­řů. Jeden hlou­ba­jí­cí, kte­rý půjde spí­še po myš­len­kách autor­ky, její život­ní ces­tě a bude nad tím, co píše, pře­mýš­let. A dru­hý tábor čte­ná­řů půjde spí­še... Read more »

Cecilia Lattari, Ana Chávez: Tarot zvěrokruhu

Z pozo­ro­vá­ní hvězd, pla­net a živo­ta na Zemi vzni­kl ten­to tarot. Tarotové význa­my, ast­ro­lo­gie a intu­i­ce i nala­dě­ní se na hle­dán vlast­ních odpo­vě­dí vám dá mimo­řád­ný záži­tek z výkla­du z těch­to karet. Tarot zvě­ro­kru­hu není... Read more »

John Wineland: Jádro muže

Ženy tou­ží po muži, kte­rý má v živo­tě cíl. Kolik tako­vých ale je? Autor čas­to vel­mi bolest­ným způ­so­bem popi­su­je neu­tě­še­nou rea­li­tu dneš­ních mužů, potře­by i čas­to nut­nos­ti se upra­co­vat k smr­ti a u toho se... Read more »

Tarot Múz od Chris-Anne pomáhá tvořit budoucnost

Tak moder­ní a jem­ný tarot! Zaměřuje se pře­de­vším na umě­ní pře­ta­vit kaž­dé život­ní zku­še­nos­ti ve zla­to a v moud­rost, kte­rou může­me vyu­žít dál. Karty vyni­ka­jí moder­ní­mi obráz­ky a pas­te­lo­vě růžo­vým oře­zem. A potom tex­ty... Read more »

Chris-Anne: Karty posvátné kreativity

Nádherné kar­ty s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ale nesmír­ně silou pří­ruč­kou a sdě­le­ní­mi. Struktura karet je nesku­teč­ně boha­tá a dá vám nespo­čet tipů a pocí­tě­ných emo­cí, kte­ré k vám při­jdou prá­vě pro­to, abys­te v sobě obje­vi­li flow,... Read more »

Orákulum Elfů a Víl: Jemnost, za kterou se skrývá skutečně dobrá rada!

Krásné a jem­né kar­ty, kte­ré nám dají na chví­li pocit, že může­me být spja­ti s pří­ro­dou. A její­mi záko­ny, s její moud­ros­tí, kte­rá má schop­nost pro­mlou­vat v sym­bo­li­ce lid­ských pří­bě­hů. Karty se hodí pro... Read more »

Stále úžasný Rider Waite tarot má další vydání

Nejlepší tarot pro uče­ní, základ­ní výkla­dy, slo­ži­té výkla­dy a pořád­né medi­to­vá­ní. Prostě něco, co vždyc­ky zůstá­vá napros­to spo­leh­li­vé a může­te si k němu vylo­žit i coko­liv jiné­ho. Poctivý chléb mezi kar­ta­mi, při­čemž vše... Read more »

Suzy Cherub: Karty vodních chrámů

Koupat se v léči­vých vodách vizu­a­li­za­ce posvát­ných míst, arche­ty­pů a emo­cí. Když jsou emo­ce posvát­né, když ten­to oka­mžik v živo­tě pocí­tí­te, mož­ná dojde­te i k hlu­bo­ké­mu uvě­do­mě­ní. Do hlou­bek svých emo­cí se může­me dostat... Read more »

Alana Fairchild: Karty bohyně Kálí

Jsou tem­né a máme se jich bát? Vůbec, nao­pak, pokud cítí­te, že se potře­bu­je­te v živo­tě otře­pat. Sklepat ze sebe  minu­lost, zátě­že něco coko­liv jiné­ho, není ide­ál­něj­ších karet. A tady bych klid­ně... Read more »

ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

Je to, jako kdy­bys­te byli svěd­ky zázra­ku. Kdosi si nad paci­en­tem hra­je s chi­rur­gic­ký­mi nástro­ji - a ejhle, paci­ent je vylé­čen. Aura chi­rur­gie s nástro­ji je vzác­ným typem alter­na­tiv­ní­ho léče­ní, kte­ré stá­le... Read more »

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ: Magické kočky 2024

Perfektní kalen­dář, kte­rý ele­gan­cí potě­ší kaž­dé­ho koč­ko­mi­la, intu­i­tiv­ní­mi obra­zy kaž­dé­ho milov­ní­ka karet Cira Marchettiho a kaž­dé­ho pak prak­tic­kým kalen­dá­řem, okén­ky, kam se toho vejde přes­ně tolik, kolik má a kde máte... Read more »

Radleigh Valentine, Dan Craig: Tarot Andělské moudrosti

Krásná směs základ­ních sym­bo­lů taro­tu, anděl­ských dote­ků a zají­ma­vě hle­da­ných zákou­tí význa­mů kaž­dé kar­ty, to je Tarot Andělské moud­ros­ti. Autoři se do toho pus­ti­li oprav­du ze srd­ce a na výsled­ku je... Read more »

Dr. Robert Glover: Přestaň být hodným klukem!

Kniha nejen pro muže, ale i pro ženy, to je zásad­ní pozna­tek! Nebýt muž ve své síle bolí. Bolí to muže a bolí to i ženy, pro­to­že pra­vý, zod­po­věd­ný a roz­hod­ný muž chy­bí... Read more »

Meg Masonová: Trýzeň a touha

„Naprostý skvost, této kni­ze pro­padla Gillian Andersonová,“ no, neber­te to! Ale jaká je ve sku­teč­nos­ti? Jak okouz­li­la mne? Vybrala jsem si ji pře­de­vším pro­to, že sdí­lím s hlav­ní hrdin­kou někte­ré... Read more »

Paulo Coelho: Lukostřelec

Jsou k zami­lo­vá­ní ty kni­hy, kte­ré míří přes­ně tam, kam potře­bu­je­te. Které malou las­ka­vou moud­ros­tí pro­svět­lí den. Dodají nadě­ji, kdy někdy jed­no slo­vo vydá za dlou­hou ces­tu do hlu­bin lid­ské... Read more »

Nástěnný kalendář: NESPOUTANÁ ŽENA

Tajemství nespou­ta­ných žen, to je téma­ti­ka, kte­rá nepře­stá­vá fas­ci­no­vat ženy uvíz­nu­té v povin­nos­tech a věcech, kte­ré váž­ně dělat nechtě­jí. A kte­ré jim tře­ba již ško­dí, jak samy vidí na svém těle. K téma­tu... Read more »

Kaja Andrea Otto: Síla rodu

Jak si vytvo­řit most mezi tím, kde prá­vě sto­jí­me a svý­mi před­ky? Jak najít své poslá­ní, jak se zba­vit těch, kte­ré nejsou naše… a vůbec, jak pocho­pit svou rodo­vou linii? Kniha... Read more »

Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář

Milujete nástěn­né kalen­dá­ře a hle­dá­te něja­ký, kte­rý vás ješ­tě kaž­dý den pohla­dí na duši, jak slo­vem, tak obra­zem? Miluj svůj život jsou pro ten­to účel jako stvo­ře­né. Nádherné autor­ské dílo Lucie... Read more »

Ellen Vallandares: Karty kolibříků

Nádherné kar­ty nesou­cí snad jedi­ně výteč­né zprá­vy.  Nenašla jsem tam žád­nou, kte­rá by na nás byla přís­ná, zlá a bra­la nám nadě­ji. Někdy pros­tě ten­to med pro duši potře­bu­je­me. Kolibříci... Read more »

Marnia Robinson: Biologie lásky

Magický a krás­ný, ale také pro­kle­tý a boles­ti­vý – to je cit, kte­rý nazý­vá­me lás­ka.  To je tako­vá che­mic­ká smršť, navá­za­ná na naši minu­lost, reak­ce, nau­če­né cho­vá­ní i na naše oče­ká­vá­ní! Nebo... Read more »

Heather Roan Robbins: Hvězdné kódy

Jedny z nej­do­ko­na­lej­ších karet, kte­ré poslou­ží jak k přes­ným výkla­dům bez zby­teč­né­ho otá­le­ní, tak i k pro­hlou­be­ní výu­ky ast­ro­lo­gie. Ponoření se do svých otá­zek a hle­dá­ní odpo­vě­dí může být vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí. S Hvězdnými kódy dvoj­ná­sob.... Read more »

Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty

Je to hra s efek­ty, kte­rá na vás dých­ne nej­víc jako prv­ní dojem. Balíček karet má úžas­né zpra­co­vá­ní umě­lec­ké, kdy kar­ty doslo­va září barva­mi, ale hrou s bílou se stá­va­jí i hrou... Read more »

Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní

Každá dal­ší kni­ha na toto téma je vyda­ře­něj­ší. Tentokrát se dostá­vá­me do svě­ta jejich léče­ní, mlu­vy, magie… opět může­me atmo­sfé­ru nasát i skr­ze obráz­ky v kni­ze. Více pro­sto­ru pak autor věnu­je... Read more »

Praktická moudrost tarotu

Hledáte způ­sob, jak se rych­le nau­čit vyklá­dat kar­ty sobě i dru­hým? Popovídat si s nimi? Nejlepším mož­ným řeše­ním jsou kar­ty, kde kro­mě obráz­ku máte i ve zkrat­ce uži­teč­ný text, kte­rý navo­dí atmo­sfé­ru,... Read more »

David Michie: Zákon karmy

Před čte­ná­řem se roz­pro­stře rych­lý, ale moud­rý pří­běh. Představte si, že svět se najed­nou změ­ní a vše, co udě­lá­te, nač pomys­lí­te, pro­jde pověst­nou kar­mou a oka­mži­tě vám vydá výsle­dek. Dobrý, nebo... Read more »

Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram

Myslíte, že se dob­ře zná­te? Tak si urče­te svůj typ  pod­le enne­agra­mu: Řekla bych, že to je přes­něj­ší a lep­ší způ­sob než nume­ro­lo­gie, ast­ro­lo­gie, ale roz­hod­ně niko­mu neu­pí­rám jeho upřed­nost­ňo­va­né... Read more »

Maci Daye: Vášeň a přítomnost

„Probouzení sebe samých je celo­ži­vot­ní pro­jekt, ne závod. Upadání do sta­vu tran­su není spe­ci­fic­ké jen pro sex. Do tran­su se dosta­ne­me, kdy­ko­li usne­me, i kdy­by to bylo jen kra­tin­ce. Stav... Read more »

MYŠLENKY SÍLY: Příjemné kamarádky ke kávě

Tohle jsou kar­ty, kte­ré přes­ně ladí s tou­hou si jen tak něco náhod­ně vytáh­nout, usmát se a říct si, že takhle by to vůbec neby­lo špat­né... a že dří­ve či poz­dě­ji s tím něco... Read more »

Caroline Mitchell, Tiras Verey: Poselství draků

U autor­ky Poselství dra­ků se snou­bí něko­lik tvůr­čích vli­vů, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost. K téma­tu, kte­rý tak­to zpra­co­va­la do kníž­ky i inspi­ra­tiv­ních karet nepři­šla dob­ro­vol­ně, při­čemž se dokon­ce téma­tu vyhý­ba­la.... Read more »

Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

Máme se dle těch­to karet stát nástro­jem toho, co se chce pro­je­vit... nechat ode­jít to, co už nepo­tře­bu­je­me a vejít to, co nás sku­teč­ně obo­ha­tí a uči­ní šťast­ný­mi. Je to doce­la... Read more »

Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

Tak prý pro fanouš­ky Agathy Christie povin­ná čet­ba! Dobrá. Už jen obál­ka zaujme a vzbu­dí úžas. Nádherně mod­rá, tajem­ná a tako­vá kla­sic­ká. Barevné lis­ty kni­hy vzbu­zu­jí dojem, že nedr­ží­te kníž­ku, ale... Read more »

Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže

Karty jem­né­ho vzhle­du, půvab­ných barev a čis­tě žen­ské­ho téma­tu. Orákulum posvát­né růže se vel­mi poved­lo. Nejen kar­ty pro zary­té kar­tá­ře, ale i kní­žeč­ka, kte­rou může­te při­jmout i jen jako jem­né inspi­ra­tiv­ní čte­ní... Read more »

Colette Baron-Reid: Orákulum 7 energií

Karty jem­né a záro­veň plné vel­mi inspi­ru­jí­cích infor­ma­cí, doká­ží totiž roz­rýp­nou přes­ně to, co roz­rýp­nout potře­bu­je­me. Odhalí nám inspi­ru­jí­cí otáz­ky a náhle­dy na to, v jaké se nachá­zí­me situ­a­ci, co máme dělat,... Read more »

Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha

Karty mají vel­ké ambi­ce, autor­ka o nich říká, že jsou nej­přes­něj­ší! Tak to je výzva! Výzva vel­mi hezká a ráda ji při­jí­mám. Poselství ducha vyni­ká duho­vý­mi, inter­di­men­zi­o­nál­ní­mi obráz­ky ve sty­lu, kte­rý... Read more »

Jana Štrausová: Děti nového věku

Autorka ve své kni­ze plně zužit­ko­va­la své zku­še­nost­mi při prá­ci s dět­mi. Byla z těch, kte­ré děti zača­ly poví­dat o tom, co zaži­ly ješ­tě před­tím, než se naro­di­ly. Nebo o tom kres­li­li. Nakonec si... Read more »

Jan van Helsing: Příručka pro bohy

Je jed­no, co mají v plá­nu ilu­mi­ná­ti, důle­ži­tý je TVŮJ plán! To je podti­tul kni­hy, kte­ré doko­na­le vyja­dřu­je obsah. Takto se bude­te cítit, s tím­to nala­dě­ním a chu­tí se do něče­ho pus­tit,... Read more »

ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost

Ráda se vámi roz­dě­lím o roz­ho­vor s autor­kou Janou Štrausovou, ženou, kte­rá vyu­ži­la své peda­go­gic­ké i tera­pe­u­tic­ké zku­še­nos­ti a ve svém stu­diu, pra­xi i kni­hách napl­no vyu­ži­la svůj dar naslou­chat dětem. A téma, kte­ré k ní... Read more »

Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku

Dítě není nepo­psa­ný list papí­ru, ve sku­teč­nos­ti je hus­tě popsa­ná kni­ha, kte­rá je prv­ních pár let dět­ské­ho živo­ta ote­vře­na i nám. Alespoň tak se to jeví, mini­mál­ně v posled­ních gene­ra­cích dětí. ... Read more »

Cordelia Francesca Brabbs: Orákulum jednorožců

Krásné kar­ty na pohled, moud­ré na pře­čte­ní. Moc hez­ky pří­běh karet začí­ná. „Řekni jim, že jsme tady, a že bychom dnes rádi pomoh­li při léče­ní,“ při­šlo jed­nou autor­ce při onli­ne semi­ná­ři. Silný... Read more »

MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář

Lednové inspi­ro­vá­ní se týká vzta­hů: Starám se o své vzta­hy, jak nej­lé­pe umím. Můj život je jako let baló­nem. Když do vzta­hu vklá­dá­ní ener­gii, letí­me naho­ru. Učím se zápla­to­vat díry... Read more »

KNIŽNÍ RECENZE: Energie! Nahlédněte do programu Energy!, který navrátí do života život!

Správně autor­ka píše, že kni­ha je pro zvě­da­vé čte­ná­ře, kte­ří chtě­jí pocho­pit, jak zís­kat do živo­ta novou ener­gii. V hlav­ní roli bude tělo. Psychika samo­zřej­mě také, ale tady, jak už... Read more »

Sara Wickhamová: Co je pro mě dobré. Rozhodování v době těhotenství a porodu

Malá kni­ha, až do kabel­ky, dá se říci. Ale vel­ká svým obsa­hem. Najděte v ní svou porod­ní asi­s­tent­ku, kte­rá vám nejen odpo­ví na čas­té dota­zy, ale také se vynasna­ží nau­čit... Read more »

Sheleana Aiyana: Staň se tou pravou

Tou pra­vou pro sebe samot­nou i pro part­ne­ra. Asi už tuší­te, že to bude kni­ha plná prá­ce, pocho­pe­ní a zase prá­ce. A zkou­še­ní si mno­ha nových bot, kte­ré čas­to nemá­me pořád­ně pro­šla­pa­né.... Read more »

Tinnitus

Kdo zná, už se chy­tá za hla­vu. A to oprav­du doslo­va!  Ušní šeles­ty se čas­to stá­va­jí zdro­jem sil­né­ho stre­su, trá­pe­ní a bez­na­dě­je, pro­to­že mnoh­dy se dozví­te i to, že „když neví­me, od... Read more »

Magické kočky: Nástěnný kalendář pro rok 2023

Ciro Marchetti udě­lal Magické koč­ky v tak vel­kém for­má­tu, že vás ohro­mí! Nástěnný kalen­dář vás navíc může pro­vá­zet celým rokem a věř­te, že to bude věru magic­ký rok! Protože  kaž­dý obrá­zek,... Read more »

Richard Bach: Nikdo není daleko

V las­ka­vos­ti kni­hy Richarda Bacha těž­ko někdo pře­ko­ná. Stačí pár vět, sta­čí pár drob­ných udá­los­tí, jed­na jed­no­du­chá dějo­vá linie a v pod­sta­tě jen jed­na jedi­ná myš­len­ka roz­vět­ve­ná do růz­ných barev – a je... Read more »

Kalendář je neod­mys­li­tel­ně spo­jen s vidi­nou nové­ho roku. Hezký kalen­dář, hez­ký začá­tek roku - tako­vá je vždyc­ky moje před­sta­va. Ale je to i dob­rý dárek, znáte-li vkus obda­ro­va­né­ho. Kalendář pro příští... Read more »

Ofélie podruhé

Bitva o popu­la­ri­tu, krá­sa? Anorexie, sexu­ál­ní nátlak, úzkost, alko­hol? Jak pes­t­rá je pale­ta nebez­pe­čí a nástrah, kte­rá číhá na dospí­va­jí­cí dív­ky? Na dív­ky dneš­ní, ale tře­ba i na dív­ky z deva­de­sá­tých let. Dnes... Read more »

Kalendář Magické kočky

Nástěnný kalen­dář má své prak­tic­ké vyu­ži­tí, ale může nás také donu­tit se občas zadí­vat na obrá­zek měsí­ce a troš­ku se zamys­let... Milovníci koček a magie budou doslo­va u vytr­že­ní! Nástěnný kalen­dář Magické... Read more »

Christina: Christina, kniha III

„Na mé semi­ná­ře při­chá­ze­jí nej­růz­něj­ší sku­pi­ny lidí s odliš­ný­mi moti­va­ce­mi. První sku­pi­nou jsou ti, kte­ří sem při­chá­ze­jí kvů­li mně. Druhá sku­pi­na kvů­li infor­ma­cím. A ve tře­tí sku­pi­ně exis­tu­jí tyto dva důvo­dy... Read more »
Stránka načtena za 3,22226 s | počet dotazů: 229 | paměť: 48429 KB. | 20.07.2024 - 15:59:05