Kritiky.cz > Recenze knih > Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta

Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Baví vás romá­ny z váleč­né doby? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Varšavský siro­tek, jejíž autor­kou je Kelly Rimmerová, kte­rý je roz­hod­ně veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. 

Čtrnáctiletá Elzbieta Rabineková žije s ado­p­tiv­ní­mi rodi­či za zdmi var­šav­ské­ho ghet­ta. Nikdy si neu­vě­do­mi­la, co všech­no se za těmi­to zdmi děje. Poznává mla­dou zdra­vot­ní sest­ru Saru, kte­rá pomá­há malým dětem se dostat z ghet­ta do náhrad­ních rodin. Elzbieta ji začne pomá­hat. Poznává židov­ské­ho chlap­ce Romana, do kte­ré­ho se zami­lu­je. Má vůbec jejich lás­ka šan­ci? Roman svou pova­hou za nespra­ve­dl­nost, ač nechtě­ně upo­zor­ní na to, co dělá Sara. Dostanou se do vel­ké­ho nebez­pe­čí. Roman pra­cu­je v továr­ně. Má pro­blém pro svou rodi­nu zajis­tit jíd­lo. Jeho mat­ka je nemoc­ná. Jak vše nako­nec dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Čeká vás vel­mi emo­tiv­ní čte­ní, plné stra­chu, ztrát, boles­ti, ale také pří­běh plný nadě­je, lás­ky a obrov­ské­ho odhod­lá­ní žít pro dru­hé a pomá­hat jim.

Kniha se mně nečet­la snad­no. Jako kaž­dý pří­běh, kte­rý se týká vál­ky i pro­ble­ma­ti­ky židov­ské­ho ghet­ta. Přesto jsem jej pře­čet­la jed­ním dechem. S obrov­skou poko­rou, obdi­vem i úctou k ženě, kte­rá doká­za­la pomá­hat cizím dětem, nasa­zo­va­la svůj holý život, to je oprav­du nesku­teč­né. Válečné romá­ny čtu posled­ní dobou vel­mi ráda. Střídám je s růz­ný­mi his­to­ric­ký­mi romá­ny. Historie mně vždy bavi­la a čím jsem star­ší, tím více si uvě­do­mu­ji, jak je důle­ži­té znát naši his­to­rii se vším všu­dy.

Kniha má 47 kapi­tol, cel­kem 408 stran, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Příběh je vel­mi sil­ný, neza­po­me­nu­tel­ný, plný zvra­tů, stra­chu, ale té nesku­teč­né nadě­je a odhod­lá­ní, kte­ré měla Sara a doká­za­la pomá­hat cizím dětem. To obrov­ské nasa­ze­ní za dru­hé, to se jen tak nevi­dí. Autorka se inspi­ro­va­la pří­bě­hem vel­mi odváž­né ženy Ireny Sendlerové, kte­rý je tře­ba si při­po­mí­nat. Jelikož jsem čet­la její živo­to­pis­ný román, spous­ta sou­vis­los­tí mně díky tomu zapa­da­la do sebe.

Za zdmi var­šav­ské­ho ghet­ta svá­dí lidé kaž­do­den­ní boj o holý život. Je vůbec mož­né něko­ho odtam­tud zachrá­nit?

Ukázka z kni­hy:

V osm ráno jsem se dostal na naše veli­tel­ství na uli­ci Dluga. Měli jsme v úmys­lu poku­sit se pře­vzít kon­t­ro­lu nad oblas­tí Sródmiescie- v pod­sta­tě nad oko­lím Starého Města včet­ně uli­ce Miodowa.

Byl jsem nejmlad­ší člen jeden­a­dva­ce­ti­člen­né­ho oddí­lu. Všem bylo nad osm­náct, ale já byl jedi­ný, kdo se zúčast­nil aktiv­ní­ho boje. Když jsme se chys­ta­li na začá­tek povstá­ní, při­pa­dal jsem si jako cynic­ký sta­řec. Moji spo­lu­bo­jov­ní­ci měli bod­rou nála­du a myš­len­ky na to, co nás čeká, je nabí­je­ly ener­gií.

„Zabiju tolik Němců, že mě budou znát v celé Říši. Budou tré­no­vat mla­dé vojá­ky, aby se před moc­ným Mečem měli na pozo­ru,“ chvástal se jeden člen oddí­lu. Vypadal asi na tři­náct. Byl čis­tě oho­le­ný, měl dět­ský obli­čej a hube­ný byl jako tyč­ka. Jediným důka­zem, že je mu oprav­du dva­cet let, bylo, že byl nejmíň o tři­cet cen­ti­me­t­rů vyš­ší než já. I na dospě­lé­ho byl mimo­řád­ně vyso­ký.

„Za kaž­dé­ho čle­na mé rodi­ny, kte­rý umřel, zabi­ju jed­no­ho Němce,“ holedbal se Vodka.

„Umíš vůbec do toli­ka počí­tat?“ dobí­ral si ho Tank.

„Sundám si ponož­ky, abych je mohl pro jis­to­tu spo­čí­tat na prs­tech.“

„Myslíš si, že ti udě­lá líp, než je zabi­ješ?“ zeptal jsem se ho mír­ně. Právě jsem ulo­žil na mís­to dře­vě­nou bedýn­ku plnou muni­ce a jejich bez­sta­rost­né tla­chá­ní mě dráž­di­lo, až se mi pře­vra­cel žalu­dek. Všichni klu­ci se ke mně obrá­ti­li, nej­spíš ohro­me­ní tím, že mě sly­ší mlu­vit. Odhodlaně jsme se sna­žil vyhý­bat se přá­tel­ství s kte­rým­ko­liv z nich. Nechtěl jsem udě­lat stej­nou chy­bu, jakou jsem udě­lal s Chaimem.

Několik slov o autor­ce:

Kelly Rimmerová je autor­ka best­selle­ro­vých romá­nů pro ženy, jejíž kni­hy jsou pře­klá­dá­ny do více jak dva­ce­ti jazy­ků. Žije na aus­tral­ském ven­ko­vě se svou rodi­nou a dvě­ma nezbed­ný­mi psy Sullym a Basilem.

Autor: Kelly Rimmerová

Přeložila: Zdeňka Zvěřinová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group, a.s,-Ikar,  Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 408

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5030-3

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74304 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71747 KB. | 14.07.2024 - 22:49:59