Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Doktor Spánek od Stephena Kinga

Doktor Spánek od Stephena Kinga

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osvícený Dan Torrance je zpět a čeka­jí ho dal­ší potí­že. Dokáže pomo­ci stej­ně obda­ře­né dív­ce, kte­ré hro­zí smr­tí­cí nebez­pe­čí?

Hrůzné udá­los­ti v hote­lu Overlook se s Dannym táh­li i po jeho opuš­tě­ní a hrou­i­vé noč­ní můry spo­je­né s hla­do­vý­mi duchy jej pro­ná­sle­do­va­li i na Floridě, kde se s mat­kou po smr­ti otce uchý­li­li. Duch Dicka Halloranna jej však nau­čil správ­ně pou­ží­vat své schop­nos­ti (osví­ce­ní) a tyto bytos­ti navždy uzamknout ve své hla­vě. V dospě­los­ti však už Dan tako­vé štěs­tí neměl a stá­le čas­tě­ji se utá­pěl v alko­ho­lu, což ho doved­lo až na pokraj sebez­ni­če­ní. Z posled­ních zbyt­ků zdra­vé­ho rozu­mu se roz­ho­dl k razant­ní­mu kro­ku. Odstěhoval se do jiné­ho stá­tu, našel si nový pod­ná­jem, prá­ci i zná­mé a hlav­ně skon­čil s pitím. Díky tomu se mu obno­vil jeho „dar“, kte­rý se sna­žil uplat­nit u umí­ra­jí­cích sta­rých lidí, kte­rým pomá­hal v pokli­du ode­jít na onen svět. Jenže nyní ho kon­tak­tu­je podob­ně „osví­ce­ná“ dív­ka Abra, kte­rá jej žádá o pomoc. V patách má totiž sku­pi­nu lov­ců „vysá­va­čů živo­to­dár­né páry osví­ce­ných“, kte­ří uná­še­jí, mučí a násled­ně zabí­je­jí malé děti, jenž rov­něž oplý­va­jí stej­ným darem a jejich „ener­gie“ jim pro­půj­ču­je nesmr­tel­nost. A Abra je dal­ší na řadě…


 

 • Český název: Doktor Spánek od Stephena Kinga
 • Režie: Mike Flanagan
 • Rok výro­by: 2019
 • Délka: 152 min
 • Země: USA

 

Hrají:

 • Ewan McGregor...(Dan Torrance)
 • Kyliegh Curran...(Abra Stone)
 • Rebecca Ferguson...(Rose)
 • Cliff Curtis...(Billy Freeman)
 • Zahn McClarnon...(Vrána)
 • ...a dal­ší

 

Přiznám se, že jsem nikdy nebyl fan­dou původ­ní­ho Osvícení a nějak zvlášť se mi tato pro mno­hé kul­tov­ní zále­ži­tost nelí­bi­la. V mých očích šlo jen o prů­měr­ný a pře­ce­ňo­va­ný film. A na toto vol­né pokra­čo­vá­ní mám bohu­žel podob­ný názor. Ani v tom­to pří­pa­dě jsem kniž­ní před­lo­hu neče­tl (a ani se k tomu nechys­tám) a když jsem viděl tu nesku­teč­nou nálož v podo­bě dél­ky fil­mu, doslo­va mě pře­pa­da­ly mdlo­by. Sice jsem to nako­nec dal na jeden zátah (no musel jsem si udě­lat asi tři pau­zy na cigá­ro), ale vydr­žel jsem až do samot­né­ho kon­ce. A že to byl mís­ty sak­ra těž­ký boj.

 

Fakt, že se Doktor Spánek vydal tak tro­chu jinou ces­tou mi ze začát­ku neva­dil. Jasně, měli jsme mož­nost vidět malé­ho Dannyho, kterak boju­je s duchy z hote­lu i svý­mi můra­mi – to vše bylo v napros­tém pořád­ku, stej­ně jako násled­né pře­ne­se­ní v čase do jeho dospě­los­ti (kal­by, sex na jed­nu noc, zvra­ce­ní, kal­by, stě­ho­vá­ní…), s tím jsem taky neměl pro­blém. Zvláště když to bylo pro­lo­že­né par­tič­kou lov­ců (obdo­ba upí­rů), kte­ří se živi­li „párou/energií“ z osví­ce­ných děcek. Rebecca Ferguson je cel­kem sym­pa­tic­ká žen­ská a ten zby­tek tlu­py co si drže­la u zad­ku, mi byl svým způ­so­bem taky u prde­le. No ty krá­so, ale ona tam byla ješ­tě malá rádo­by míšen­ka, co měla ultra super schop­nos­ti a „ochcá­va­la“ kde koho.

 

Zhruba od polo­vi­ny fil­mu zača­la vybu­do­va­ná atmo­sfé­ra poma­lu upa­dat a měnit ve fan­tasma­go­rii tvůr­ců. Všechny ty cool efek­ty, prů­let měs­tem, hra­bá­ní se v hla­vě, pře­ska­ko­vá­ní z mís­ta na místo…no zača­li v tom dělat ako­rát tak bor­del. Těch pár krva­vých scén a úmr­tí lov­ců – to byl taky tak tro­chu výsměch (nesmr­tel­ní chcí­pa­jí kul­kou z puš­ky…). Naštěstí se pak v závě­ru pře­su­ne­me zpát­ky do zasně­že­né­ho hote­lu Overlook a může­me ale­spoň nos­tal­gic­ky zavzpo­mí­nat na sta­ré časy (výtah, ven­kov­ní laby­rint, dvoj­ča­ta, seke­ra, díra ve dve­řích, bar…). No slza mi sice neu­káp­la, ale nála­da se zved­la urči­tě.

 

Doktor Spánek tak sice ostu­du své­mu před­chůd­ci neu­dě­lal, ale dopa­dl napros­to stej­ně jako ON. Tedy prů­měr­ně. Byl jiný, měl zají­ma­vé momen­ty, ale i řadu těch méně atrak­tiv­ních a nebál bych se říct, že i dosti nud­ných. Navíc ta dél­ka byla ubí­je­jí­cí.

 

Hodnocení: 50 % 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45066 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72006 KB. | 20.07.2024 - 19:02:03