Kritiky.cz > Recenze > My dva a křen -

My dva a křen -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
My dva a křen - RECENZE

27.December.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf

Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaru­če­ně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názo­rů fil­mo­vých kri­ti­ků. Ve svě­tě, ale i u nás, udě­lo­va­la někte­rá média této kome­dii jen dvou­hvěz­dič­ko­vé ohod­no­ce­ní! Opravdu je to tako­vá bída? Ne!
Díky dosti otřes­né­mu hod­no­ce­ní kri­ti­ků, kte­ré této kome­dii udě­li­li, jsem se na ni oprav­du netě­šil. Kvůli dojmům z ostat­ních recen­zí jsem před­po­ví­dal, že to bude oprav­do­vá nuda a sláta­ni­na v jed­nom bale­ní. O to bylo mé pře­kva­pe­ní vět­ší, když jsem se u toho­to sním­ku oprav­du bavil. Převážně mě zau­ja­ly vtip­né momen­ty, kte­ré jsou oprav­du vyve­de­né a bude­te se u nich sku­teč­ně bavit. Je to úpl­ně něco jiné­ho než kdeja­ká kome­die, kte­rá se vám bude sna­žit vnu­tit svo­jí trap­nos­tí a tak vyvo­lat smích. Zde toho docí­li­li tak, že vybra­li oprav­du obstoj­né herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré nezkla­ma­lo, dopadlo pří­mo výbor­ně. Do rolí se totiž vži­li zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kte­ří se v tom­to žán­ru oprav­du umí pohy­bo­vat. Díky tomu to naštěs­tí nedo­padlo tak, jako napří­klad s fil­mem Ochránce s Vinem Dieslem,  kde tvůr­ci pře­ce­ni­li jeho kome­di­ál­ní um a film dopa­dl oprav­du otřes­ně. Kate Hudsonová, Matt Dillon, Michael Douglas byli oprav­du výbor­ní, ale Owen Wilson  byl napros­to úžas­ný. On je totiž hlav­ní pilíř úspě­chu. Jeho kre­a­ce jsou oprav­du pove­de­né a věř­te mi, že tako­vé­ho smo­la­ře jste už dlou­ho ve svě­tě fil­mu nevi­dě­li. Díky němu na mě sní­mek vyřa­zo­val tako­vý klid a poho­du, jakou už jsem dlou­ho v tom­to žán­ru neza­žil. To dosti ovliv­ni­lo moje vní­ma­ní fil­mu, byl jsem s ním napros­to v poho­dě a bavil mě. Doufám, že tako­vý pocit při jeho sle­do­vá­ní bude­te mít i vy.
Dále mě zau­ja­la hra­vost pro­ta­go­nis­tů, se kte­rou se navzá­jem dopl­ňo­va­li, což není v tom žán­ru pří­liš obvyk­lé. To napo­moh­lo ješ­tě k lep­ší­mu vní­ma­ní sním­ku, a tak bude pro vás ješ­tě o něco zábav­něj­ší. Tentokrát se reži­sér­ské­ho postu uja­la hned dvo­ji­ce reži­sé­rů , Anthony Russo a Joe Russo. Tito nezná­mí „brat­ři fil­mu“ nato­či­li pou­ze dvo­ji­ci kome­dií, včet­ně této. Ta dru­há měla název Bombakšeft. Tu jsem sice nevi­děl, tak­že nemo­hu  porov­ná­vat z osob­ních zku­še­nos­tí. Co jsem ale vyče­tl z ostat­ních recen­zí, tak nešlo o žád­ný zázrak. Jak je ale vidět, tvůr­ci si za ta léta roz­mys­le­li, co sku­teč­ně chtě­jí točit, a tak stvo­ři­li koneč­ně kva­lit­ní roman­tic­kou kome­dii se vcel­ku dob­rým dějem, tedy v rám­ci mož­nos­tí. Ten ale zde není zas až tak důle­ži­tý, jako ve všech kome­di­ích. Děj se točí oko­lo novo­pe­če­né­ho man­žel­ské­ho páru. Carl (Matt Dillon) a Molly (Kate Hudsonová) jsou něko­lik dní šťast­ně svo­ji, tedy ale­spoň pro­za­tím. Kámoš Carla, Dupree (Owen Wilson) totiž při­šel o byt a teď nemá kde byd­let. Carl mu nabíd­ne aby byd­lel u nich v domě, Dupree to nako­nec při­jme. Bude se sna­žit najít něja­kou prá­ci, to ale spus­tí kolo­toč humor­ných situ­a­cí…
V něko­li­ka člán­cích se obje­vi­lo, že ten­to film je pří­liš klišé. Já se ptám, co je to klišé? Když se něco opa­ku­je? Pokud ano, tak by to byly sko­ro všech­ny fil­my z posled­ní doby , jeli­kož v nich sko­ro vždy něco pozná­vá­me, tudíž nelze říci, že je tato kome­die klišé. Osobně si mys­lím, že média byla ovliv­ně­na jiný­mi médii. Ovšem, neby­lo by to popr­vé, ale kdo ví, tře­ba mám jen zvrá­ce­ný vkus . Bez ohle­du na ostat­ní názo­ry si reži­sé­ři s tím­to sním­kem u mě polep­ši­li repu­ta­ci.
Verdikt:  Tvůrci se z minu­lých chyb pou­či­li a výsled­kem je vel­mi pří­jem­ný film, kte­rý vás dosta­ne do té správ­né poho­dy. V pová­noč­ním stre­su ide­ál­ní kom­bi­na­ce a skvě­lá roman­tic­ká kome­die. Kult se z toho nikdy nesta­ne, ale dobrou zába­vu roz­hod­ně nabíd­ne.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Something Beneath (2007)5. dubna 2021 Something Beneath (2007) Kevin Sorbo tentokrát v roli kněze, který musí společně s ostatními účastníky ekologické konference čelit nejen svým nejděsivějším halucinacím, ale i podivné mazlavé […] Posted in Horory
  • Tell-Tale (2009)25. června 2021 Tell-Tale (2009) Když vám srdce poručí zabíjet…Terry Bernard je milující otec malé Angely, která trpí vzácnou degenerativní chorobou a především slušný člověk, jenž sám nedávno podstoupil důležitou […] Posted in Horory
  • Truth or Dare (2018)14. června 2020 Truth or Dare (2018) Nechceš hrát, zemřeš! Budeš lhát, zemřeš! Nesplníš úkol, no tak prostě taky zemřeš!Olivia vyráží společně se skupinou svých nejlepších kamarádů a spolubydlících na několikadenní výlet do […] Posted in Horory
  • Cloverfield (2008)17. prosince 2016 Cloverfield (2008) Totální destrukce New Yorku neznámým monstrem, natočená na ruční kameru...Tohle se amíkům opravdu povedlo. Rob Hawkins se chystá pracovně odjet do Japonska a tak mu jeho bratr […] Posted in Horory
  • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 201324. prosince 2012 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013 Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje za celou redakci šéfredaktor FilmCZ.info Posted in Články
  • Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli8. dubna 2019 Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli Jste jedináček nebo vám zkrátka nehynoucí sourozenecká láska nic neříká? Nevadí, oslavte „Den sourozenců“ připadající na 10. dubna se svými seriálovými hrdiny. Vynechme tentokrát ty […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rychle a zběsile 1018. května 2023 Rychle a zběsile 10 Vin Diesel, hlavní „mozek“ celé zběsilé operace, stanul tentokrát před podivuhodným úkolem. Jak se mu jeho rodinná odysea postupně rozrůstala a jednu duševně chorou taškařici střídala […] Posted in Krátké recenze
  • Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková14. června 2017 Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková Režisérka Helena Třeštíková je uznávaná dokumentaristka, která se věnuji časosběrným dokumentům a mezi ty nejznámější patří Manželské etudy. Mimo to točila také o lidech, jenž se hodně […] Posted in Rozhovory
  • Sicario 2: Soldado (2018)3. července 2018 Sicario 2: Soldado (2018) Nářez jak svině a byť dle kritiků dvojka zaostává za jedničkou já si ji užil více.Letošní rok rozhodně patří herci Josh Brolinovi, ten chlap letos září a nepamatuji se, kdy mě nějaký herec […] Posted in Krátké recenze
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK ARIKARA: Indiáni z kmene Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říkali Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v místech dnešní Severní Dakoty. Měli složitou obřadní kulturu a bohatou […] Posted in Speciály

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63212 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71888 KB. | 25.02.2024 - 22:39:57