Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RECENZE: Captain Marvel

RECENZE: Captain Marvel

fw1 captain marvel 20190105
fw1 captain marvel 20190105
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Blockbusterová sezó­na začí­ná nabí­rat na obrát­kách a po Alitě při­chá­zí prv­ní ze tří mar­ve­lov­ských fil­mů, kte­rých se letos dočká­me. Captain Marvel s tvá­ří Brie Larson se nevy­hnu­la před uve­de­ním do kin tro­cha kon­tro­ver­ze, ale s tou my si hla­vu nepá­ře­me a byli jsme zvě­da­ví hlav­ně na to, jak se pove­dl film jako tako­vý a jest­li se nám už náho­dou neza­jí sle­do­vá­ní dal­ší­ho komik­so­vé­ho ori­gi­nu.

fw1 captain marvel 20190105

   Ve sním­ku Captain Marvel sle­du­je­me pří­běh Kree váleč­ní­ce Verseové (Brie Larson), kte­rá prá­vě pro­chá­zí výcvi­kem pod dohle­dem své­ho men­to­ra Yon-Rogga (Jude Law) a spo­lu s týmem ostat­ních hrdin­ných váleč­ní­ků Kree se sna­ží zasta­vit inva­zi Skrullů pod vede­ním gene­rá­la Talose (Ben Mendelsohn), kte­rá pro­bí­há na více­ro pla­ne­tách. U Skrullů je však potíž v tom, že se jed­ná o rasu, kte­rá na sebe doká­že vzít podo­bu čeho­ko­li živé­ho a pře­vzít čás­teč­ně i vzpo­mín­ky své­ho předob­ra­zu, čímž se stá­vá jejich odha­le­ní oprav­du hod­ně obtíž­ným. Během jed­no­ho ze stře­tů se Skrully věci nepro­běh­nou úpl­ně pod­le plá­nů a Verse se po něm oci­tá na pla­ne­tě C-23, což je naše oblí­be­ná Země. Tady se sezna­mu­je s agen­tem S.H.I.E.L.D.u Nicholasem Furym (Samuel L. Jackson) a spo­leč­ný­mi sila­mi se tak inva­zi Skrullů na Zemi poku­sí zasta­vit.

   V pořa­dí již jeden­a­dva­cá­tý celo­ve­čer­ní sní­mek spa­da­jí­cí do stá­le se roz­ši­řu­jí­cí­ho Marvel Cinematic Universe nám před­sta­vu­je svo­ji zdá se nej­sil­něj­ší hrdin­ku a dost mož­ná prá­vě ona by měla být ta, co nako­nec zachrá­ní situ­a­ci po udá­los­tech loň­ské Infinity War. Pokud jste vidě­li posled­ní Avengers až do kon­ce (a já před­po­klá­dám, že pokud čte­te tuto recen­zi, tak drti­vá z Vás ano) víte, že v poti­tul­ko­vé scé­ně Nick Fury těs­ně před tím než se z něj stal posyp na chod­ník page­rem zavo­lal prá­vě Captain Marvel. A před­sta­vu­je nám ji tak, jak to v Marvelu umí a zna­jí. A děla­jí to opět.. ehm.. stej­ně.

1000x 1

   Pokud od Captain Marvel čeká­te něja­kou revo­lu­ci nebo nová­tor­ský pří­stup, je dob­ré vrá­tit se obě­ma noha­ma na zem a oče­ká­vá­ní v tom­to smě­ru zchla­dit. Marvel v žád­ném pří­pa­dě nehod­lá expe­ri­men­to­vat a s jis­to­tou sobě vlast­ní nám ser­ví­ru­je mix toho, co už jsme vidě­li a Captain Marvel je tak kom­bi­na­cí Kapitána Ameriky, Strážců gala­xie a Thora, kde není nou­ze o akci ani o ten mar­ve­lov­ský humor, kte­rý je jed­ně­mi chvá­len a dru­hý­mi zatra­co­ván jako dětin­ský. Netlačí se tu ale tak na pilu, jako tře­ba u tře­tí­ho Thora a Captain Marvel se roz­hod­ně nesna­ží být vtip­ným fil­mem za kaž­dou cenu a vět­ši­na vti­pů nará­ží na dobu deva­de­sá­tých let a zejmé­na pamět­ní­ci této doby, se zasmě­jí tam, kde mlad­ší pub­li­kum nebu­de moc chá­pat.

   Technicky se samo­zřej­mě jed­ná o špič­ku a jen těž­ko bude­te hle­dat něja­kou chy­bu ve vizu­á­lu, kte­rý od prv­ní­ho a v tom­to ohle­du skrom­né­ho Iron Mana udě­lal ohrom­ný pokrok. Co se pří­bě­hu týče, tak i přes více či méně opa­ko­va­ná téma­ta, se tvůr­cům poved­lo vytáh­nout i pár zvra­tů, kte­ré dost prav­dě­po­dob­ně nebu­de čekat ani komik­so­vý zna­lec a je vidět, že ve ve fil­mo­vém Marvel Studios mají odva­hu smě­řo­vat vlast­ním smě­rem i co se týče zásad­něj­ších udá­los­tí a díky tomu tak pře­kva­pit i fanouš­ky komik­sů. Oscarová Brie Larsen je v roli Verseové hod­ně sym­pa­tic­ká a co se týče cas­tingu, tak může­me jed­no­znač­ně říct, že se jed­ná o dal­ší pove­de­nou tre­fu a o zby­lé posta­vy pak samo­zřej­mě nezů­stá­va­jí poza­du. Omlazený Nick Fury, Jude Law, Ben Mendelsohn nebo Anette Bening, ti všich­ni mají hod­ně co říct a dojde samo­zřej­mě i na ved­lej­ší posta­vy, kte­ré se už obje­vi­ly v ostat­ních fil­mech a zejmé­na pro fanouš­ky MCU je tu samo­zřej­mě nejed­no pomrk­nu­tí.

captain marvel skrulls primary

  Ke Captain Marvel jsem měl spí­še chlad­ná oče­ká­vá­ní a prav­dě­po­dob­ně i to se pro­mí­tá do mého závě­reč­né­ho hod­no­ce­ní. Film jsem si totiž nako­nec beze­zbyt­ku užil. Viděl už jsem ho ve ver­zích s titul­ky ve 3D i ve 2D s dabin­gem a v obou ver­zích se jed­ná o zábav­ný film, kte­rý doká­že zaba­vit mlad­ší i star­ší pub­li­kum a samo­zřej­mě nej­víc by si ho měli užít ti, kte­ří čeka­jí na Endgame, kte­rá už doslo­va kle­pe na dve­ře a neza­po­me­ne se při­po­me­nout v jed­né ze dvou poti­tul­ko­vých scén. Závěrem za zmín­ku urči­tě sto­jí i úvod­ní logo Marvel Studios, kte­ré bylo pro ten­to film upra­ve­no, aby vzda­lo hold zesnu­lé­mu Stanu Lee, což divá­ci v sále na před­pre­mi­é­ře oce­ni­li potles­kem a cameu Stana Lee ve fil­mu pak dal ten­to detail zase malin­ko vět­ší hloub­ku.

85%

TT

Komentář Čamži:

První celo­ve­čer­ní film kde je hlav­ní hrdin­ka žena. A já musím říct, že jsem spo­ko­je­ný. Film klid­ně zařa­dím mezi top pět od Marvelu pro­to­že v mém měřít­ku si to zaslou­ží. Nečekejte nic pře­vrat­né­ho ori­gi­ny toho­to typu jsou si dost podob­né ale má to dri­ve, sílu a hod­ně vytu­ně­ný soun­d­track. Síla deva­de­sá­tých let + nej­sil­něj­ší hrdi­na Avengers = super zába­va. Brie Larson se mi v tomhle fil­mu líbi­la a to jak to zahrá­la tak i její humor. Samuel L. Jackson taky bavil a to jak při­šel o oko mě nepo­bu­řu­je tak jako celý svět. Vlastně je mi to jed­no. Největším esem v ruká­vu toho­to fil­mu je kocour Goose. Nějak se mi nechce se roze­pi­so­vat co a jak. To jak je to se Skrully se mi líbi­lo a pře­kva­pi­lo. Jsem pros­tě se sním­kem spo­ko­je­ný. Těšil jsem se a dostal jsem mož­ná více než jsem chtěl. Viděno v Imaxu tak­že zde 3D klid­ně dopo­ru­čím. Za mě 85%

Videorecenze už brzy


Podívejte se na hodnocení Captain Marvel na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […] Posted in Profily postav
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […] Posted in Zajímavosti
  • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […] Posted in Speciály
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel. Posted in Trailery
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer18. září 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85328 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71831 KB. | 28.02.2024 - 16:55:13