Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník

Čtvrtečník

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celkem pět pre­mi­ér si při­chys­ta­li dis­tri­bu­to­ři na ten­to čtvr­tek. Bohužel, nedo­stá­va­jí se mezi divá­ky v mno­ha kopi­ích. S fil­my Vadí neva­dí, Ničeho neli­tu­ji a Edi se v násle­du­jí­cíh dvou týd­nech v kinech prak­tic­ky nese­tká­te. Tomu tedy říkám dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra!

Podívejme se ale­spoň v krát­kos­ti na to, na co se může­te (teo­re­tic­ky) vydat do kina již ode dneška.

Na plný plyn

Světové okru­hy s tri­buna­mi kři­čí­cích fanouš­ků, adre­na­li­no­vé jízdy po dál­ni­cích, závo­dy na sně­hu a ledu mezi vrchol­ky zasně­že­ných Alp, pře­krás­né ženy - nejen v pub­li­ku, ale i za volan­tem… Závodník Michel Vaillant (Sagamore Stévenin) je obdi­vo­va­ným hrdi­nou, téměř vždy vyhrá­vá. Proti rodi­ně Vaillantových se ale spik­nou riva­lo­vé z kon­ku­renč­ní „stá­je“ a roz­hod­nou se vyřa­dit je z pres­tiž­ní­ho závo­du Le Mans. Mezi těmi nej­lep­ší­mi roz­ho­du­je o vítěz­ství nebo pro­hře čas­to jen sou­hra náhod. A náho­dě se pře­ce dá tro­chu pomo­ci… Během roz­ho­du­jí­cí­ho závo­du musí Michell Vaillant zachrá­nit svou rodi­nu, lás­ku i život.

Edi

Polský film věru mul­ti­ki­na nepři­ta­hu­je. Citlivý pří­běh o Edim - sbě­ra­či kovo­vé­ho šro­tu i knih. Peníze, kte­ré za kov zís­ká, obvykle pro­pi­je spo­lu se svým par­ťá­kem Jurečkem v hos­po­dě, kde se setká­vá s mafi­án­skou dvo­ji­cí drs­ných bra­trů. Bratři Ediho požá­da­jí, aby dou­čo­val jejich sest­ru, kte­rou po smr­ti rodi­čů vycho­vá­va­jí. Ediho si vybra­li, pro­to­že vědí, že jeho váš­ní jsou kni­hy a že je Edi sečtě­lý. Ale také pro­to, že není Edi atrak­tiv­ní a krás­ná sest­ra mu nepod­leh­ne. Za něko­lik měsí­ců se však uká­že, že je sest­ra těhot­ná. Podezření padá na ciká­na, kte­rý se o sest­ru dlou­ho zají­mal. Sestra pod stra­chem pomsty bra­trů ozna­čí Ediho za otce dítě­te ...

Vadí neva­dí

Milostný pří­běh Juliena a Sophie, sle­du­jí­cí jejich život již od ran­né­ho dět­ství, kte­ré sní­mek tlu­mo­čí jako spo­je­ní svo­bo­dy nevin­nos­ti, fan­ta­zie a abso­lut­ní lás­ky. Věk dospí­vá­ní však tako­vý není, ale tito dva lidé, namís­to toho, aby čeli­li kaž­do­den­ním pro­blé­mům, vytvo­ři­li si hru, spo­čí­va­jí­cí v čím dál šíle­něj­ších a legrač­něj­ších sáz­kách. Oba jsou dospě­lí a hra pokra­ču­je. Svým způ­so­bem je to návod, jak nebýt za kaž­dou cenu nešťast­ný, jak být vese­lý a jak být šťast­ný...
Francouzský film sli­bu­je zají­ma­vou podí­va­nou.

Ničeho neli­tu­ji

Jedná se o doku­ment, kte­rý má na svě­do­mí Teodora Remundová. Respektive o dva doku­men­ty dané dohro­ma­dy - Standard a Ničeho neli­tu­ji. Sledujeme postup­ně dva samo­stat­né pří­běhy, z nichž kaž­dý nám před­sta­vu­je zdán­li­vě oby­čej­né, všed­ní rodin­né vzta­hy. Na tom­to poza­dí, důvěr­ně zná­mém kaž­dé­mu z nás, se však začí­na­jí roze­hrá­vat situ­a­ce, kte­ré svou neví­da­nos­tí, tragi­kou i komi­kou str­há­va­jí divá­ko­vu mysl v úžas.

Pach krve

Šestice pro­měn­li­vě sym­pa­tic­kých mla­dí­ků úměr­ně pro­mí­še­né­ho pohla­ví se po auto­ne­ho­dě oci­tá upro­střed roz­lehlé­ho nevad­ské­ho lesa mimo civi­li­za­ci. V lese, v kte­rém už něja­ký ten pátek žijí a oko­lo­jdou­cí­mi turis­ty se krmí tři kani­bal­ští a gene­tic­ky spatla­ní skoro-lidé. Krvavý horo­ro­vý teenage-masakr... To bude zřej­mě něco pro milov­ní­ky texaských masa­krů a podob­ně, že ano, Vorvani? 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56261 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72005 KB. | 19.04.2024 - 18:30:31