Kritiky.cz > Speciály > Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Deadh
Deadh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro své nedo­stat­ky. Vanessa měla těž­ké dět­ství a nyní žije život plný lítos­ti. Když se s ní Wade popr­vé setká, živí se jako pro­sti­tut­ka. Vydají se spo­leč­ně na trans­for­mač­ní ces­tu ve sna­ze stát se lep­ší­mi lid­mi.

“Chtěli jsme, aby Vanessa stá­la noha­ma na zemi a neby­la jen sle­čin­kou v nou­zi. A když se dosta­ne do oprav­do­vých pro­blé­mů, udě­lá všech­no pro to, aby se z této slo­ži­té situ­a­ce dosta­la,” pozna­me­ná­vá Reynolds. “Morena Baccarinová ztě­les­ni­la Vanessu.”

“Vanessa se neu­vě­ři­tel­ně liší od ostat­ních postav, jaké jsem v minu­los­ti hrá­la, pro­to­že je skvě­lou kom­bi­na­cí inte­li­gent­ní, sexy, chlad­né a tvr­dé ženy,” říká Baccarinová. “Dokáže se přá­te­lit s kluka­ma, ale při­tom je vel­mi žen­ská. Zároveň je bojov­ni­cí. Je neu­vě­ři­tel­ně osvě­žu­jí­cí vidět ve fil­mu o super­hr­di­nech sil­nou žen­skou posta­vu, kte­rá je stej­ně sil­ná jako chlap, má co říct a má odva­hu.”

Deadpoolovým úhlav­ním nepří­te­lem je Ajax v podá­ní Eda Skreina (Kurýr: Restart). Ajax je archi­tek­tem Deadpoolovy trans­for­ma­ce. “Provozuje díl­nu WeaponX a je to sadis­tic­ký mize­ra,” pozna­me­ná­vá Miller. Ajax nachá­zí zvlášt­ní potě­še­ní v muče­ní Wadea během jeho pro­mě­ny v Deadpoola.

Ajax - jehož křest­ní jmé­no je Francis, pod­stou­pil stej­ný pro­gram jako Wade. Mezi jeho nabu­ze­né schop­nos­ti nyní pat­ří zvý­še­ná obrat­nost a síla, stej­ně jako odol­nost vůči boles­ti, kte­rou necí­tí, a vůči lid­ským emo­cím. Ajax necí­tí empa­tii nebo sym­pa­tie a nemá žád­né výčit­ky, když něko­ho mučí.

Ajaxova při­slu­ho­vač­ka se jme­nu­je Angel Dust, impo­zant­ní krás­ka, kte­rá je neu­vě­ři­tel­ně fyzic­ky zdat­ná. Dělá prá­ci, kte­ré se Ajax vyhý­bá - a milu­je kaž­dou minu­tu.

“Superschopnosti Angel Dust jí umož­ňu­jí vyu­žít své­ho adre­na­li­nu a vyge­ne­ro­vat super sílu,” pozna­me­ná­vá Gina Carano, býva­lá šam­pi­on­ka ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních. “Je tro­chu jako divo­ký kůň na uzdě, kte­rý se nedá udr­žet a Ajax má v rukou otě­že a Angel Dust ho nabá­dá “Jsem při­pra­ve­ná. Pusť mě na to.”

Mezi nepřá­te­li a Deadpoolovými mutant­ní­mi “spo­jen­ci” - NTW (Negasonic Teenage Warhead) a obrem zná­mým jako Colossus se někdy nachá­zí ten­ká linie. NTW dis­po­nu­je jader­nou hla­vi­cí a má nej­ú­žas­něj­ší jmé­no pro super­hr­din­ku - NTW. V mno­ha ohle­dech je to typic­ky vzpur­ná dospí­va­jí­cí dív­ka. Je pří­liš “cool” na to, aby cho­di­la do ško­ly. Je odmě­ře­ná a sar­kas­tic­ká.

Colossus, výtvor počí­ta­čo­vé ani­ma­ce, doká­že změ­nit svou kůži v ocel a do Deadpoola si odsko­čil z jiných X-menovských dob­ro­druž­ství. Dále tu také zastá­vá roli men­to­ra mla­dé NTW.

Ve fil­mu se před­sta­ví zábav­ná a výstřed­ní dyna­mi­ka mezi Deadpoolem a tím­to obrem. “Když jsem se doče­tl, že Colossus je vlast­ně jakým­si hlí­da­cím psem Deadpoola a tím váž­ným par­ťá­kem ve dvo­ji­ci, kte­rý vyva­žu­je Deadpoolovy šaš­kár­ny, málem jsem spa­dl z gau­če,” vzpo­mí­ná Liefeld. “Je to geni­ál­ní! Posouvá to Colossuse na mís­to, kde ješ­tě nikdy před­tím nebyl.”

Film upouš­tí od svých zbě­si­lých, akč­ních sek­ven­cí s posta­va­mi s nad­lid­ský­mi schop­nost­mi, aby před­sta­vil Deadpoola i tro­chu jinak - jak si vymě­ňu­je vtip­né hláš­ky se svým kama­rá­dem, bar­ma­nem Weaselem, v podá­ní herce/komika T. J. Millera (Silicon Valley). Navzdory své­mu mot­tu “vždy se sta­rej jen sám o sebe,” Weasel je Wadeovým důvě­ry­hod­ným pří­te­lem. Weasel pro­vo­zu­je Domov sest­ry Markéty pro vzpur­né dív­ky, taj­né zaří­ze­ní, kde se mohou žol­dá­ci zpít do bez­vě­do­mí. Také je zna­lým obchod­ní­kem se zbra­ně­mi, on totiž milu­je pení­ze a zbra­ně.

Miller oce­nil uni­kát­ní prv­ky fil­mu. “Deadpool není nic men­ší­ho než nej­vět­ší pří­běh všech dob - se zbra­ně­mi a s meči,” žer­tu­je. “Deadpool si dob­ře uvě­do­mu­je své kva­li­ty. Ví, že je sou­čás­tí komik­su, a že se nachá­zí ve fil­mu. Dokonce pro­mlu­ví i k divá­kům. Někdy je k divá­kům zlý, ale oni si to zaslou­ží! Líbí se mi o něm pře­mýš­let jako o rege­ne­ru­jí­cím se zvrh­lí­ko­vi.“

Deadpool si čas od času dá pohov v kli­du domo­va spo­lu se svou spo­lubyd­lí­cí - Slepou Al, nevi­do­mou důchod­ky­ní, kte­rou Deadpool našel přes inze­rát. Zpěvačka/herečka Leslie Uggamsová se uja­la této role. “Al je nezá­vis­lá, drzá, sar­kas­tic­ká a neob­lom­ná,” říká Uggamsová.

Tvoří neob­vyk­lý pár spo­lubyd­lí­cích, ale nako­nec se z nich sta­nou přá­te­lé. Je to pro oba výhod­ný vztah. “Wade vydě­lá pení­ze a Al se sta­rá o dům, více či méně,” pozna­me­ná­vá Uggamsová. “Vzhledem k tomu, že je sle­pá a nevi­dí jeho zne­tvo­ře­ní, Al Deadpoolovi nabí­zí bez­pro­střed­ní kama­rád­ství a on ji zase nesou­dí pro její nároč­nost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […] Posted in Speciály
  • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […] Posted in Speciály
  • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […] Posted in Speciály
  • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […] Posted in Speciály
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence24. října 2020 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence   „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru Posted in Články
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03466 s | počet dotazů: 236 | paměť: 72046 KB. | 21.02.2024 - 15:09:54