Kritiky.cz > Speciály > Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY

Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY

D2
D2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Kostýmní návr­há­ři Kurt & Bart navr­ho­va­li kos­týmy pro fil­my „Duch ve stro­ji“ a „Hunger Games: Síla vzdo­ru – část 1 a 2“.

            Kurt měl už od prv­ní­ho fil­mu rád kos­tým Deadpoola. Fanouškové prav­dě­po­dob­ně nepo­střeh­nou men­ší úpra­vy jako drob­nou změ­nu vzor­ku čer­ve­né na oble­ku. „Udělali jsme to malin­ko lesk­lej­ší, při­da­li tro­chu kovu na ruka­vi­ce, pásek a zbroj, ale nej­vět­ší změ­ny byly funkč­ní“, říká Bart.

            Co se týče posta­vy Cablea, muse­li se hod­ně řídit scé­ná­řem. „Přichází z budouc­nos­ti do sou­čas­nos­ti a má na sobě to, čemu říká­me ces­tov­ní oblek. Jakmile se dosta­ne sem, nemá žád­né oble­če­ní a skon­čí v armád­ním obcho­dě, kde si poří­dí nejen zbra­ně, ale i oble­če­ní. Má jen vel­mi málo věcí – trič­ko, kalho­ty, boty. Ovšem nej­víc pozor­nos­ti při­ta­hu­je jeho paže – kyber­ne­tic­ká ruka je vizu­ál­ní efekt.“

            Kurt vzpo­mí­ná na to, jak uká­zal původ­ní návrhy Domino Reynoldsovi: „Nemyslím, že jsme ji nut­ně chtě­li v lesk­lém čer­ném ove­ra­lu, tak jak je nakres­le­ná. Když Ryan viděl pár návrhů, kte­ré jsme udě­la­li, při­pa­da­lo mu, že vypa­dá vel­mi uhla­ze­ně, stej­ně jako v komik­su. Chtěl ji před­sta­vit svě­tu jako víc padouš­skou posta­vu, něko­ho se sty­lem z uli­ce.“ Beetz říká: „Líbí se mi, jak vypa­dá, ale nemys­lím, že si lidé uvě­do­mu­jí, jak hroz­ně nepo­ho­dl­ný je její kos­tým. Bolela mě kole­na a nohy, špat­ně se mi dýcha­lo, bylo to straš­ně těs­né.“

            Pro scé­ny z věze­ní bylo tře­ba oblé­ci mno­ho postav. „Je to zába­va, když dělá­te scé­ny s věze­ním. Musíte vyu­žít vzhle­du pro­stře­dí, pro­to­že oble­če­ní mají všich­ni stej­né. Přesto je zají­ma­vé, jak odliš­ně půso­bí růz­né posta­vy v témže kos­tý­mu“, říká Bart.

            Makeup designer Bill Corso pra­co­val i na prv­ním fil­mu, během kte­ré­ho trva­lo nane­se­ní mas­ky a make­u­pu pro Wadea Wilsona téměř čty­ři hodi­ny. Pro dru­hý film navr­hl vylep­še­ní, tak­že mas­ka a make­up pro Ryana Reynoldse zabra­la jen hodi­nu a tři čtvr­tě.

            Cableovo tělo bylo napa­de­no kyber­ne­tic­kým orga­nis­mem, tak­že je čás­teč­ně robo­tic­ké, a jeho vzhled je kom­bi­na­cí kla­sic­ké­ho make­u­pu a počí­ta­čo­vé gra­fi­ky. Brolinův make­up zabral den­ně něko­lik hodin.

            Cableova zbraň v „Deadpool 2“ byla inspi­ro­vá­na oblí­be­nou hrač­kou, kte­rou rekvi­zi­tář Dan Sissons jako dítě chtěl mít: Johnny Seven OMA – One Man Army. V roce 1964 to byla nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka. „Měla sedm funk­cí a nás napadlo, že by moh­lo být vtip­né, kdy­by Cableovy zbra­ně měly také sedm funk­cí“, říká Dan Sissons. Když Cable ces­tu­je do sou­čas­nos­ti, jeho futu­ris­tic­ká zbraň nefun­gu­je. A tak se vyba­ví v armád­ním obcho­dě a vytvo­ří si svou vlast­ní zbraň z ostře­lo­va­cí puš­ky Barrett kalibr 50, samo­pa­lu Thompson, AK-47, samo­pal ráže 9 mm, gra­ná­to­me­tu, a plno dal­ších věcí.

            Skutečná zbraň váži­la přes 12,5 kilo­gra­mů a vel­mi špat­ně se s ní mani­pu­lo­va­lo. Později byla vyro­be­na leh­čí ver­ze z gumy, kte­rá váži­la něco málo přes 6 kilo­gra­mů. Nakonec byla vytvo­ře­na tře­tí ver­ze, se kte­rou se mno­hem snad­ně­ji pra­co­va­lo, pro­to­že váži­la pou­hé tři kilo­gra­my. Všechny tři ver­ze zbra­ně se ve fil­mu obje­vi­ly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - SHIOLI KUTSUNA coby YUKIO18. května 2018 Deadpool 2 - SHIOLI KUTSUNA coby YUKIO             Shioli Kutsuna vstupuje do světa Deadpoola jako Yukio. Herečka popisuje svou postavu jako „velice šťastnou holku tokijského stylu, s růžovým nóbl účesem. Ale je taky drsným […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53943 s | počet dotazů: 219 | paměť: 72576 KB. | 18.04.2024 - 19:19:15