Kritiky.cz > Speciály > Deadpool

Deadpool

Deadh
Deadh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DEADPOOL, inspi­ro­va­ný jed­ním z nejmé­ně tra­dič­ních anti-hrdinů mar­ve­lov­ských komik­sů, vyprá­ví pří­běh býva­lé­ho čle­na spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kte­rý se stal žol­dá­kem. Wade Wilson byl podro­ben nebez­peč­né­mu expe­ri­men­tu, kte­rý mu sice umož­nil rych­lé hoje­ní ran, záro­veň ho ale zne­tvo­řil - stal se z něj Deadpool, jeho alter ego. Vybaven svý­mi nový­mi schop­nost­mi a tem­ným, pokrou­ce­ným smys­lem pro humor, Deadpool pro­ná­sle­du­je muže, kte­rý ho málem při­pra­vil o život.

Filmová hvězda a pro­du­cent fil­mu Deadpool, Ryan Reynolds nemá vět­ší­ho fanouš­ka než samot­nou legen­du spo­leč­nos­ti Marvel, Stana Lee, jež ve fil­mu ztvár­nil epi­zod­ní roli a záro­veň se ujal funk­ce výkon­né­ho pro­du­cen­ta. “Žádná posta­va se nevy­rov­ná Deadpoolovi a Ryan Reynolds ho hra­je, jako by se pro tuto roli naro­dil,” říká Lee. “Stejně jako se Robert Downey, Jr. měl stát Iron Manem, nedo­ká­žu si v roli Deadpoola před­sta­vit niko­ho jiné­ho než Ryana.”

Reynolds si osvo­jil nesčet­né množ­ství (a čas­to pokři­ve­ných) aspek­tů této posta­vy. “V komik­so­vém svě­tě je Deadpool člo­vě­kem z naší doby a má schop­nost udě­lat správ­nou věc v tu nej­hor­ší chví­li,” vtip­ku­je. “Tím se pro mě stá­vá zají­ma­vým. Neomezují ho žád­né limi­ty.”

Reynolds dlou­ho bojo­val za vznik fil­mo­vé ver­ze této kul­tov­ní komik­so­vé posta­vy. Jeho zapo­je­ní do vývo­je fil­mu pokra­čo­va­lo i během před­pro­duk­ce, kdy se čas­to setká­val s reži­sé­rem sním­ku Timem Millerem a scé­náris­ty Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Zombieland).

Tim Miller, jehož je Deadpool celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem, pozna­me­ná­vá: “Myslím si, že Ryanova osob­nost a DNA tuto posta­vu sku­teč­ně napl­ňu­jí. Byl to hned od začát­ku vyrov­na­ný zápas, což je důvod, proč Deadpool Ryana tak při­ta­ho­val.”

“Ryan má vel­ký smy­sl pro humor, je vel­mi bys­trý a tato posta­va se mu sku­teč­ně dosta­la pod kůži,” říká Reese. “Stal se tak tro­chu ‘stráž­cem Deadpoola’. “Kdykoliv jsme se dosta­li mimo tón nebo jsme psa­li sty­lem, kte­rý nebyl správ­ný, Ryan řekl ‘To nezní jako Deadpool.’ Věděli jsme, že byl tím nej­lep­ším arbit­rem, pro­to­že zná a milu­je komiksy a Deadpoolovi při­způ­so­bil svůj hlas i smy­sl pro humor.”

“Snažili jsme se zůstat co nej­ví­ce věr­ní původ­ní komik­so­vé posta­vě,” při­dá­vá se Raynolds. “Opravdu jsme se drže­li myš­len­ky, že si je Deadpool vědom, že je anti-hrdinou z komik­su. To nám dalo svo­bo­du odvy­prá­vět ten­to pří­běh zce­la neor­to­dox­ním způ­so­bem. Obsadili jsme tak jako prv­ní nový fil­mo­vý pro­stor. Tomu se zatím nesta­lo v žád­ném jiném komik­so­vém sním­ku.”

Deadpool je také zná­mý jako tzv. “upo­ví­da­ný žol­dák” - a ne náho­dou. “U mno­ha komik­so­vých fil­mů máte pocit, že bys­te je moh­li sle­do­vat bez zvu­ku a bez pro­blé­mu bys­te pocho­pi­li děj,” pozna­me­ná­vá Reese. “Chtěli jsme sly­šet Deadpoolův hlas a jeho vtip­né komen­tá­ře, tak­že jsme se sku­teč­ně pus­ti­li do psa­ní dia­lo­gu. Toto není jeden z těch fil­mů, kde hrdi­na mlčí po dobu 15ti minut. V Deadpoolovi se ostat­ní posta­vy nedo­sta­nou ke slo­vu, pro­to­že on neza­vře pusu.”

Deadpool je v mar­ve­lov­ském svě­tě uni­kát­ní posta­vou. Fabian Nicieza a Rob Liefeld vytvo­ři­li Deadpoola, kte­rý čas­to zastá­vá nehe­ro­ic­ké posto­je. Cynický pro­těj­šek boho­rov­ným hrdi­nům i padou­chům, kte­ří obý­va­jí svět mar­ve­lov­ských komik­sů, Deadpool neu­stá­le srší vti­pem a roz­bí­jí žánro­vé bari­é­ry.

Liefeld se při­po­ju­je ke Stanovi Lee v jeho obdi­vu prá­ce fil­ma­řů a v jejich úsi­lí před­sta­vit tuto posta­vu na fil­mo­vém plát­ně. “Deadpool je nabi­tý akč­nos­tí,” říká Liefeld. “Ryan, Tim Miller, Paul a Rhett vytě­ži­li to nej­lep­ší ze svě­ta komik­sů za posled­ní dese­ti­le­tí a při­šli s fil­mem, kte­rý to všech­no dává dohro­ma­dy. Tak vzni­kl Deadpool, kte­rý nasta­vil vyš­ší lať­ku své­mu žán­ru!”

Režisér Miller při­šel s fil­mo­vou adap­ta­cí Deadpoola, jež je jedi­neč­ná svým “roz­tříš­tě­ným” dějem, kte­rý stří­dá růz­né časo­vé rovi­ny. Tím se film stá­vá napros­to nepřed­ví­da­tel­ný, ale při­tom je sro­zu­mi­tel­ný i těm, kte­ří se nikdy před­tím nese­tka­li s žol­dá­kem s pro­říz­nu­tou pusou.

Pochopitelnost této posta­vy je čás­teč­ně defi­no­vá­na jeho pokrou­ce­ným smys­lem pro humor. “To vás oprav­du vtáh­ne do děje,” pozna­me­ná­vá Reynolds. “Deadpool má opti­mis­tic­ký pohled na život, i když je v jeho pří­pa­dě život na nic. Mám tím na mys­li jeho zne­tvo­ře­ní. Nemůže najít lás­ku a je dost šíle­ný.”

                        I sám reži­sér sním­ku dis­po­nu­je jis­tý­mi dead­poo­lov­ský­mi rysy. “V Timovi najde­te tro­chu jíz­li­vos­ti, jako má i Wade Wilson,” říká Reynolds. “Tak nějak mlu­ví, hýbe se a jed­ná jako on. Myslím si, že mu to pomoh­lo tuto posta­vu lépe pocho­pit. Opravdu ví, jak vyba­lan­co­vat bláz­ni­vou akč­nost a humor s dojem­nos­tí, pro­to­že v jis­tých ohle­dech, Wade Wilson je tra­gic­ká posta­va.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22885 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72148 KB. | 23.07.2024 - 15:46:55