Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej netra­dič­ních vánoč­ních dár­ků, na kte­ré se nebu­de prášit na polič­kách.

Noc diva­del

Již 8. roč­ní­ku Noci diva­del, kte­rý se koná 21. lis­to­pa­du, se účast­ní i Divadlo S+H. Celý den bude na diva­del­ním webu k vidě­ní před­sta­ve­ní Hurvínkova ces­ta do Tramtárie včet­ně doplň­ko­vých mate­ri­á­lů ke sta­že­ní, jako jsou oma­lo­ván­ky, pra­cov­ní lis­ty apod. Návštěvníci diva­del­ních webo­vých strá­nek budou také moci nahléd­nout do diva­dla a jeho záku­li­sí pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky.


OUTDOOROVÉ HRY „ČLOBRDĚNÍ“

V pří­pra­vě jsou i novin­ko­vé out­do­o­ro­vé hry Divadla Spejbla a  Hurvínka pod zastřešu­jí­cím názvem „ČLOBRDĚNÍ.

Tyto out­do­o­ro­vé hry jsou pri­már­ně urče­ny pro děti před­škol­ní­ho věku a žáč­kům prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol za dopro­vo­du rodi­čů nebo pra­ro­di­čů. Avšak účast­ní­ky hry mohou být všich­ni ti, kdo si rádi hra­jí a mají zví­da­vou mysl bez roz­dí­lu věku. Účastníci hry se hra­vou for­mou dozvě­dí něco zají­ma­vé­ho o his­to­rii vybra­ných měst­ských čás­tí Prahy 6, kte­ré bylo letos 100 let stej­ně jako panu Spejblovi.“ říká Denisa Kirschnerová, ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka. „Pokud to bude mož­né, prv­ní hra by byla spuš­tě­na ješ­tě před Vánoci, kaž­do­pád­ně se na divá­ky bude­me těšit po Novém roce“, dodá­vá.

ZAŽEŇ NUDU S HURVÍNKEM, LOUTKY TOTIŽ NESTŮŇOU

Na webo­vých strán­kách Divadla S+H v rub­ri­ce „Bavte se s námi“ najdou děti, kte­ré nyní trá­ví doma vět­ši­nu své­ho času, účin­nou zbraň v boji pro­ti nudě. Mohou se zde dozvě­dět něco o  diva­dle, vyra­zit s Hurvínkem do pří­ro­dy, něco si nama­lo­vat nebo oma­lo­vat, zkrát­ka se jim nabí­zí plná strán­ka videí, obráz­ků a  tex­tů. Stránka tak nabí­zí kon­takt mezi dět­mi a diva­dlem i v  době, kdy děti do diva­dla osob­ně nemo­hou. Navíc tam také najdou záznam z před­sta­ve­ní „Hurvínek v Hajanech“. Stejně jako při jar­ní pau­ze tam postup­ně budou při­bý­vat pra­cov­ní zázna­my někte­rých před­sta­ve­ní Divadla S+H.

Vánoční dár­ky od Spejbla a Hurvínka

V poklad­ně Divadla S+H si již nyní lze tele­fo­nic­ky objed­nat „Dárkové vstu­pen­ky“, kte­ré divá­ci obra­tem dosta­nou poš­tou. Cena za jeden pou­kaz je 220 Kč a je mož­no si jich objed­nat libo­vol­ný počet. Poukaz lze vymě­nit za vstu­pen­ku na rodin­né víken­do­vé před­sta­ve­ní nebo za vstu­pen­ku na před­sta­ve­ní pro dospě­lé. Platnost nově zakou­pe­ných kupó­nů bude pro­dlou­že­na až do kon­ce příští diva­del­ní sezó­ny, tedy až do červ­na 2022! Dárkové vstu­pen­ky Divadla Spejbla a Hurvínka jsou dár­kem nejen pro Vás, ale i pro pana Spejbla, kte­rý prá­vě letos osla­vil již 100 let.

PŘIJÍMÁME REZERVACE NA PŘEDSTAVENÍ

Pokladna diva­dla je sice uza­vře­na, avšak rezer­va­ce stá­le při­jí­má! V  pra­cov­ních dnech mezi devá­tou a čtr­nác­tou hodi­nou tak může­te na tele­fo­nu 607 911 458 rezer­vo­vat dle libos­ti. Nebo lze napsat na adre­su pokladna@spejbl-hurvinek.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55995 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71859 KB. | 28.02.2024 - 16:33:27