Kritiky.cz > Horory > Halloween Ends (2022)

Halloween Ends (2022)

rp Halloween Ends 2022.jpg
rp Halloween Ends 2022.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finální zúčto­vá­ní Laurie a Michaela Myerse? Možná, ale moc pove­de­né tedy zrov­na neby­lo.

Uběhli již téměř čty­ři roky, co Michael Myers bru­tál­ně zavraž­dil Karen a spous­tu dal­ších oby­va­tel Haddonfieldu. Poté se vypa­řil jak pára na hrn­cem, ale Laurie je stá­le pře­svěd­če­na, že se jed­no­ho dne vrá­tí. Mezitím si v měs­teč­ku kou­pi­la nový dům, kde byd­lí spo­leč­ně s vnuč­kou Allyson. Ta se již okle­pa­la ze smr­ti svých rodi­čů a pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra. Dokonce se zno­vu zami­lo­va­la – do míst­ní­ho podi­ví­na Coreyho, mla­dí­ka, kte­rý má stej­ně jako její rodi­na tem­nou minu­lost. Před pár lety totiž zavi­nil smrt malé­ho chlap­ce, kte­ré­ho hlí­dal a od té doby mu míst­ní nemů­žou při­jít na jmé­no. A je to prá­vě Corey, kte­rý obje­ví tajem­ství, jenž se již dlou­hou dobu skrý­vá v míst­ní kana­li­za­ci. Michael Myers neze­mřel ani neo­de­šel, jen se skrý­val a čer­pal novou sílu, aby zno­vu roz­pou­tal krva­vá jat­ka v uli­cích Haddonfieldu a ten­to­krát bude mít i stej­ně posed­lé­ho násle­dov­ní­ka. Laurie čeká roz­ho­du­jí­cí bitva nejen o svůj život, ale záro­veň musí zís­kat zpět pří­zeň své vnuč­ky, kte­ré rov­něž hro­zí smr­tí­cí nebez­pe­čí…Český název: Halloween kon­čí

Režie: David Gordon Green

Rok výro­by: 2022

Délka: 111 min

Země: USA

 

Hrají:

Jamie Lee Curtis...(Laurie)

Andi Matichak...(Allyson)

James Jude Courtney...(Michael Myers)

Rohan Campbell...(Corey)

Will Patton...(Frank Hawkins)

...a dal­ší


Když v roce 2018 nato­čil David Gordon Green prv­ní díl této tri­lo­gie, byl jsem hod­ně zvě­da­vý, jak se s téma­tem Halloweenu popa­su­je. Nikdy jsem nebyl žád­ným zary­tým fan­dou série ani Michaela Myerse, ale za to Jamie Lee Curtis jsem měl hod­ně rád. Ukázalo se, že jde o lehce nad­prů­měr­nou zále­ži­tost (dal jsem tomu teh­dy 60%) a dal­ší dva díly jsem si tedy nehod­lal nechat ujít. Jenomže když v roce 2021 při­šel film Halloween zabí­jí, dosta­vi­lo se prv­ní zkla­má­ní. Postava Laurie byla odsu­nu­ta do poza­dí a kro­mě pove­de­ných masa­krů hasi­čů a sta­ré čer­noš­ky a její­ho man­že­la (kte­rá to záhad­ně pře­ži­la a obje­vi­la se i zde), mě to vlast­ně ani moc neba­vi­lo. Nebýt návra­tu někte­rých postav z minu­los­ti, nedal bych tomu ani to prů­měr­né ohod­no­ce­ní a tak jsem dou­fal, že troj­ka při­jde s něčím výji­meč­ným.

 

To se ale nesta­lo. Halloween Ends je beze­spo­ru nej­hor­ším dílem celé tri­lo­gie a to po všech strán­kách. Obrovské zkla­má­ní zapo­ča­lo už jen tím, že uběh­ne sko­ro 40 minut, než se Michael obje­ví popr­vé na obra­zov­ce. Celou dobu jsem si říkal, jest­li si tvůr­ci z nás udě­la­li jen sran­du, nebo to mys­lí váž­ně. Místo toho sle­du­je­me jakési roman­tic­ké dra­ma mezi vnuč­kou a usvěd­če­ným mla­dým vra­hem, kte­rý to v hla­vě nemá zrov­na v pořád­ku a kte­ré­ho celé měs­teč­ko nesná­ší a dělá si z něj sran­du. Ten borec mě poprav­dě abso­lut­ně neza­jí­mal a jeho ces­tu ZLA jsem mu taky nezbaš­til. Proměna v chlad­no­krev­né­ho vra­ha, kte­rý se chce vyrov­nat míst­ní legen­dě – dokon­ce se s ním i pope­re o Michaelovu mas­ku, no nevím, čekal jsem něco mno­hem víc. Vždyť i ta par­tič­ka výtrž­ní­ků byla napros­to lichá – pro­fac­ko­va­la by je i osm­de­sá­ti­le­tá babič­ka…

 

Naštěstí si to kul­tov­ní zabi­ják ke kon­ci roz­mys­lel a z té smradla­vé sto­ky vyle­zl. Moc pase­ky sice nena­dě­lal, ale pár mrtvých si na své kon­to při­psal. Důchodcovský sou­boj v kuchy­ni se mi doce­la líbil, ale chtě­lo to vět­ší grá­dy. Čekali jsme na to tak dlou­ho, ale těch pár minut bylo jen cha­bou náplas­tí. Jamie Lee Curtis zachra­ňo­va­la situ­a­ci, pro­to­že dosta­la více pro­sto­ru než minu­le, ale vůbec se jí nedi­vím, že pro­hlá­si­la, že tohle bylo už napo­sle­dy, co ztvár­ni­la posta­vu Laurie.

 

Halloween Ends tak dle mého není moc pove­de­nou teč­kou toho­to pří­bě­hu a mé oče­ká­vá­ní bylo dale­ko vět­ší. Vyložená kata­stro­fa to neby­la, ale pro­sím nechce už naše­ho tiché­ho zabi­já­ka Myerse spát v kli­du napo­řád. Už si váž­ně zaslou­ží ode­jít na zaslou­že­ný odpo­či­nek jed­nou pro­vždy.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31846 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71495 KB. | 25.06.2024 - 20:32:48