Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Daredevil - Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti…

Daredevil - Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti…

DD
DD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste fanouš­ky comic­sů, musí­te být tím, co se děje ve svě­ta fil­mu, nad­še­ni. Adaptace těch­to kres­le­ných seši­tů se stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí v pro­gra­mu kin a bude ješ­tě lépe…

Další tajem­ný msti­tel tou­ží po spra­ve­dl­nos­ti…

Pokud jste fanouš­ky comic­sů, musí­te být tím, co se děje ve svě­ta fil­mu, nad­še­ni. Adaptace těch­to kres­le­ných seši­tů se stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí v pro­gra­mu kin a bude ješ­tě lépe…

Ještě před něko­li­ka lety byly zfil­mo­va­né comicsy na okra­ji zájmu pub­li­ka, pro­to­že žád­né ze stu­dií se neod­vá­ži­lo inves­to­vat, ale­spoň uchá­ze­jí­cí peníz, kte­rý by zabez­pe­čil při­taž­li­vou výpra­vu a kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní. Výsledem toho bylo, že titu­ly inspi­ro­va­né comicsy živo­ři­ly na okra­ji zájmu v podo­bě „nekou­ka­tel­ných“ béč­ko­vých titu­lů, kte­ré kon­či­ly v těch nej­zad­něj­ších poli­cích video­půj­čo­ven.

Ale naštěs­tí se za neu­vě­ři­tel­ně krát­kou dobu situ­a­ce rapid­ně zlep­ši­la. Objevilo se něko­lik titu­lů, kte­ré změ­ni­ly vní­má­ní comic­so­vých adap­ta­cí a doká­za­lo, jak skvě­le nato­če­né mohou tyto fil­my být.

Stačí jen zmí­nit napří­klad X-Meny (jis­tě Vás nepře­kva­pí, že v comic­so­vé podo­bě jsou X-Meni nej­ob­lí­be­něj­ší sku­pi­nou super­hr­di­nů), prá­vě ti uká­za­li, že lze spo­jit str­hu­jí­cí akč­ní podí­va­nou plnou fas­ci­nu­jí­cích vizu­ál­ní efek­tů s pro­myš­le­ným pří­bě­hem a vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny. To jen potvr­dil Spiderman. A pokud jste vidě­li trai­ler X-Menů 2, tak tuší­te, že ani ti Vás nezklam­nou. Chystají se i dal­ší pro­jek­ty inspi­ro­va­né „dít­ky“ comic­so­vé­ho impé­ria Marvela (Spiderman, X-Meni i Daredevil pochá­ze­jí prá­vě od jejich uměl­ců), jako napří­klad Hulk nebo Amazing Four, tak­že už si jis­tě mne­te ruce, a stej­ně jako já se nemů­že­te dočkat…

Narozdíl od Batmana a Supermana (ti byli stvo­ře­ni lid­mi z DC Comicsu, nej­vět­ší­ho kon­ku­ren­ta Marvelu) si fil­my inspi­ro­va­né posta­va­mi z Marvelovských comic­sů zacho­vá­va­jí spád, kte­rý byl dosud domé­nou prá­vě jen kres­le­ných seši­tů. Jinak tomu není ani v pří­pa­dě Daredevila, jed­no­ho z nej­ob­lí­be­něj­ších super­hr­di­nů posled­ní let. Ale to není jeho jedi­ný klad, má jich mno­hem více…

Matt Murdock neměl pří­liš šťast­né dět­ství, žil jen s tátou (kte­rý ho ale bez­mezně milo­val) v ne zrov­na luxus­ní čtvr­ti Hells Kitchen. Otec byl boxer, ale také, aniž by to Matt tušil, vyma­hač dlu­hů pra­cu­jí­cí pro Kingpina, nelí­tost­né­ho vlád­ce pod­svě­tí. Když to chla­pec viděl své­ho otce, kte­ré­ho pova­žo­val za hrdi­nu, jak „žádá“ o pení­ze jed­no­ho obchod­ní­ka, plný zkla­má­ní utí­ká pryč. Ale dojde k neho­dě a Matta zasáh­ne radi­o­ak­tiv­ní lát­ka, vinou čehož ztra­tí zrak. Ovšem jeho ostat­ní smys­ly se něko­li­ka­ná­sob­ně zlep­ší. Začíná se rodit hrdi­na, zastán­ce nevin­ných, kte­rý prah­ne po pomstě. Kingpin totiž nechá zlik­vi­do­vat jeho otce, pro­to­že ten odmí­tá nadá­le spo­lu­pra­co­vat. Daredevil je tu…

Klasický comic­so­vý pří­běh, kte­rý zdán­li­vě nena­bí­zí pří­liš pro­sto­ru pro herec­ké pro­je­vy, ale to je roz­hod­ně omyl, pro­to­že všech­ny čty­ři hlav­ní posta­vy, respek­ti­ve jejich před­sta­vi­te­lé, roz­hod­ně hanbu své­mu řemeslu nedě­la­jí. Jistě jste zaslech­li, že nej­ví­ce chvá­ly si zaslou­žil před­sta­vi­tel nájem­né­ho zabi­já­ka Bullseye Colin Farrell a sku­teč­ně jeho výkon je skvě­lý. Ale ani Ben Affleck jako Daredevil, Jennifer Garner jako Elektra a Michael Clarke Duncan jako Wilson Fisk ali­as Kingpin nejsou vůbec špat­ní, nao­pak před­vá­dě­jí zají­ma­vé herec­ké výko­ny, kte­ré jsou pro více méně akč­ní film nad­mí­ru dob­ré.

A dob­ré jsou v pod­sta­tě takřka všech­ny aspek­ty Daredevila. Rozhodně zají­ma­vá je výpra­va, vět­ši­na fil­mu je zasa­ze­na do noč­ní­ho měs­ta, kte­ré evo­ku­je atmo­sfé­ru, kte­rou mohou nabíd­nout snad jen prv­ní „batma­nov­ské“ titu­ly. Tichý Daredevil sto­jí­cí ved­le gotic­kých chr­li­čů hle­dí­cí do potem­ně­lé­ho měs­ta, jehož klid občas naru­ší jen siré­ny poli­cej­ních aut, to má roz­hod­ně něco do sebe.

Přitažlivé jsou i vizu­ál­ní efek­ty, kte­rých není pří­liš mno­ho, ale ty, kte­rých se dočká­me jsou na vyso­ké řeme­sl­né úrov­ni. Především Daredevilovo „vidě­ní“, kdy se ori­en­tu­je v oko­lí jen pomo­cí ostat­ních smys­lů vypa­dá dob­ře.

Rozhodně bych upo­zor­nil i na soun­d­track, kte­rý se pohy­bu­je na hra­ni­ci meta­lu a roc­ku. Dočkáme se napří­klad son­gu od sku­pi­ny The Calling a dal­ších. Naprostá vět­ši­na pís­ní je mož­ná malin­ko tvrd­ší­ho raže­ní, ale jiný styl hud­by by ani pro ten­to druh fil­mu nebyl vhod­ný.

Zmínit bych se měl také o akč­ní slož­ce, kte­rá je, jak jinak, také na vyso­ké úrov­ni. Souboje jsou cho­re­o­gra­fic­ky odve­de­ny dob­ře, ale naneštěs­tí ne výbor­ně. Je vidět, že Ben Affleck, Colin Farrell a pře­de­vším Jennifer Garner tvr­dě tré­no­va­li, aby sou­bo­je vypa­da­ly, co nej­lé­pe, což se jim čas­to daří, ale ne vždy. Paradoxně tou­ha tvůr­ců po úchvat­nos­ti, občas srá­ží akč­ní sek­ven­ce spí­še do kolen. Nešvar posled­ní doby – pří­liš čas­té vyu­ží­vá­ní závěs­ných lan, se obje­vu­je i v Daredevilovi – hlav­ní hrdi­no­vé, aniž by k tomu exis­to­va­lo logic­ké vysvět­le­ní, ská­ka­jí nepři­ro­ze­ně vyso­ko a i někte­ré dal­ší pohy­by půso­bí nepří­liš rea­lis­tic­ky. Naštěstí je jich jen malé pro­cen­to, tak­že ten­to nešvar jde pře­hléd­nout, aniž bychom se muse­li pří­liš sna­žit.

Pokud jste tedy obdi­vo­va­te­lé Spidermana a X-Menů, roz­hod­ně není, co řešit, a pokud neví­te, co to Spiderman nebo X-Meni jsou, tak to Vám bude sta­čit toto, pokud chce­te vidět kva­lit­ní akč­ní film, kte­rý, ale věnu­je pozor­nost také pří­bě­hu a sou­stře­ďu­je se na herec­ké výko­ny, pak si Daredevila roz­hod­ně také uži­je­te. Neexistuje jedi­ný důvod, proč bys­te se na Daredevila nemě­li podí­vat, pro­to­že mys­lím, že uspo­ko­jí kaž­dé­ho, kdo je milov­ní­kem dob­ře odve­de­né fil­mo­vé zába­vy. Proč, ale­spoň chví­li neu­vě­řit tomu, že spra­ve­dl­nos­ti bude, mož­ná ne hned, ale někdy urči­tě, uči­ně­no za dost…


Photo © 2003 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Daredevil na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38532 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72440 KB. | 28.05.2024 - 03:01:58