Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > #DP193: Komiksový výběr Spider-Man #52: Negativní expozice

#DP193: Komiksový výběr Spider-Man #52: Negativní expozice

negativni expozice 1
negativni expozice 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorem člán­ku je Daniel Palička

Vydalo Hachette Fascioli v pev­né vaz­bě v roce 2021. Původně vyšlo jako čís­la 1 až 5 mini­sé­rie Spider-Man/Doctor Octopus: Negative Exposure a jako čís­la 39 až 41 série Peter Parker: Spider-Man v nakla­da­tel­ství Marvel. České vydá­ní se pro­dá­vá v plné ceně za 249 Kč na stán­cích. 

 

Scénář: Brian K. Vaughan, Paul Jenkins, 

Kresba: Staz Johnson, Mark Buckingham

 

Nebudu se tajit tím, že Doctora Octopuse pova­žu­ji za mého nej­ob­lí­be­něj­ší­ho spi­der­ma­nov­ské­ho zápo­rá­ka. Je to mož­ná zvlášt­ní, ale pro mě byl vždyc­ky Spider-Manovým neme­sis čís­lo jed­na na roz­díl od zlo­věst­něj­ší­ho a dale­ko nebez­peč­něj­ší­ho Green Goblina, k němuž jsem si hle­dal ces­tu až dale­ko poz­dě­ji. Otto Octavius mě coby posta­va zau­jal již v ani­mo­va­ném seri­á­lu z deva­de­sá­tých letech, ve kte­rém jsem si jej nesmír­ně oblí­bil. Podobně jako mno­ho dal­ších zlo­sy­nů, kte­ří se v ani­mo­va­ném Spider-Manovi obje­vi­li, totiž měl pro­pra­co­va­ný a pěk­ně roz­vi­nu­tý cha­rak­ter. Hned od prv­ní­ho dílu jste si o něm doká­za­li udě­lat per­fekt­ní obrá­zek. Dostali jste detail­ní pohled na jeho kru­tou minu­lost, díky čemuž jste s jeho osob­ní­mi názo­ry moh­li více sou­cí­tit, a záro­veň mu sce­náris­té dali dosta­tek pro­sto­ru v ději. Proto mohl pří­mo v akci pre­zen­to­vat nejen svá vyro­be­ná mecha­nic­ká cha­padla, ale také vlast­ní inte­lekt. Prostě skvě­le napsa­ný zloun se vším všu­dy. Co víc chtít? Pak při­šel dru­hý Spider-Man od Sama Raimiho (v něm Doctor Octopus oprav­du zazá­řil) a poté násle­do­va­ly komiksy, jež mi Octavia lec­kdy uká­za­ly i v tro­chu jiném svět­le, než jak jsem byl dosud zvyk­lý (např. Doctor Octopus: Year One, Superior Spider-Man a mno­ho dal­ších). Když se mi pro­to dostal do rukou sva­zek “Komiksový výběr Spider-Man #52: Negativní expo­zi­ce”, byl jsem zvě­da­vý na výsle­dek. Přece jenom, pří­běhy z pera dvou ostří­le­ných komik­so­vých tvůr­ců, Briana K. Vaughana a Paula Jenkinse, musí být kva­lit­ní. Nebo snad ne?    

Kniha je roz­dě­le­na na dva samo­stat­ně fun­gu­jí­cí pří­běhy, zao­bí­ra­jí­cí se kom­pli­ko­va­nou osob­nos­tí Doctora Octopuse. První z nich, pěti­díl­ná mini­sé­rie “Negative Exposure” (v pře­kla­du “Negativní expo­zi­ce”), nás při­vá­dí do redak­ce Daily Bugle. Zkušený foto­graf Jeffrey Haight se chce za kaž­dou cenu dostat na titul­ní stra­nu novin, čehož chce docí­lit vyfo­ce­ním nej­kva­lit­něj­ší­ho sním­ku Spider-Mana, jaké­ho jen jde. To se mu sice pokaž­dé poda­ří, ovšem to by v redak­ci nesměl pra­co­vat mla­dý stu­dent Peter Parker, kte­rý je vždy rych­lej­ší než všich­ni ostat­ní.  Bohužel, co čert nechtěl, ať se Jeffrey sna­ží jak­ko­liv, nikdy se mu neza­da­ří. Překonat tří­du ve svém obo­ru totiž není žád­ná hrač­ka. Jenže jak je mož­né, že se mu daří vyfo­tit ty nej­lep­ší sním­ky a ješ­tě ke vše­mu je doká­že včas donést do redak­ce? To nemů­že být náho­da, ne? Přesně na tyto otáz­ky se Jeffrey sna­ží najít odpo­věď. Když ovšem zkří­ží ces­ty s pro­slu­lým Dockem Ockem, začne se vyví­jet neče­ka­ný sled udá­los­tí, jenž by jen málo­kdo čekal. 

Scénář Briana K. Vaughana je kom­pakt­ní. Je čti­vý, napí­na­vý a zábav­ný, díky čemuž máte moti­va­ci číst dál. A co víc, drží pěk­ně pohro­ma­dě a nemá­te pocit, že bys­te čet­li děj, v němž by se zby­teč­ně ská­ka­lo z jed­no­ho mís­ta do dru­hé­ho. Ústřední hrdi­na a jeho vnitř­ní pohnut­ky jsou uvě­ři­tel­né. Přestože s jeho cho­vá­ním a roz­hod­nu­tí­mi, kte­ré v prů­bě­hu vyprá­vě­ní uči­ní, nemu­sí­te sto­pro­cent­ně sou­hla­sit, doká­že­te si k němu i tak vytvo­řit vel­ké cito­vé pou­to. A ano, někte­rým - tře­ba mně - ho může být líto, zvlášť po dočte­ní něko­li­ka závě­reč­ných strá­nek. 

Co se týče hlav­ní­ho anta­go­nis­ty, ten je napsán bra­vur­ně. Vaughan se uchý­lil k nej­lep­ší mož­né ces­tě. Vzal kla­sic­kou, dáv­no etablo­va­nou posta­vu, dal jí moder­ní háv (v tomhle pří­pa­dě odstra­nil kla­sic­kou zeleno­žlu­tou uni­for­mu a nahra­dil ji tma­vým zele­ným oho­zem, nápad­ně při­po­mí­na­jí­cím oblek fil­mo­vé­ho Docka Ocka) a pojal ji úpl­ně jinak, než jak jsou čte­ná­ři zvyklí. Octavius je ten­to­krát nejen v roli tra­dič­ní­ho zápo­rá­ka, jenž chce za kaž­dou cenu pora­zit pavou­čí­ho hrdi­nu, ale také mani­pu­la­tiv­ní­ho a veli­ce vychyt­ra­lé­ho génia, jenž k své­mu cíli nemu­sí dospět jen za pou­ži­tí fyzic­ké síly. A když jsme u toho, jeho arci­ne­pří­tel, stě­no­le­zec Spider-Man, sice v ději figu­ru­je (zejmé­na na kon­ci sehra­je veli­ce zásad­ní roli), ale co si bude­me poví­dat, hra­je spíš dru­hé hous­le. Kdykoliv se mas­ko­va­ný hrdi­na obje­ví na scé­ně, tak pri­már­ně kvů­li drob­ným potyčkám s jiný­mi zápo­rá­ky. Pro něko­ho může jít o pří­jem­né zpes­t­ře­ní, jiné­ho může ten­to fakt spíš zamr­zet než potě­šit.  

Originální, vskut­ku zají­ma­vé poje­tí pří­bě­hu je asi jed­ním z hlav­ních důvo­dů, proč bys­te si “Negativní expo­zi­ci” měli pře­číst. Neokoukaná záplet­ka zamě­řu­jí­cí se na oby­čej­né­ho foto­gra­fa z Daily Bugle drží pohro­ma­dě nejen záslu­hou funkč­ní­ho scé­ná­ře, ale také díky skvě­le napsa­ným posta­vám (vyční­va­jí hlav­ně Jeffrey a Doctor Octopus), půso­bi­vým akč­ním scé­nám a kresbě Staza Johnsona, kte­rá je umoc­ně­na výraz­ný­mi sytý­mi barva­mi. K vše­mu při­dej­te myš­len­ku a posel­ství, což bych od mini­sé­rie podob­né­ho rázu neče­kal, a dosta­ne­te kva­lit­ní pěti­se­ši­to­vé dob­ro­druž­ství, jež má komiksá­kům co nabíd­nout. Mohu vře­le dopo­ru­čit! 

Nyní se krát­ce pře­su­ne­me k dru­hé čás­ti - k pří­bě­hu od kre­a­tiv­ní­ho dua Paul Jenkins a Mark Buckingham, původ­ně vyda­ném v sérii “Peter Parker: Spider-Man”. O něm však nebu­du bás­nit dlou­ho. Jde totiž o napros­tou kata­stro­fu. Scénář abso­lut­ně nefun­gu­je. Záporáci jsou tragič­tí (doslo­va!), humor za moc nesto­jí, byť jed­nou za čas pad­ne dob­rý vtí­pek, a z mlu­vy postav máte mís­ty pocit, jako by dia­lo­gy byly napsá­ny robo­tem. Výsledný dojem naštěs­tí zachra­ňu­je akce, něko­lik pěk­ných momen­tů a líbi­vá kres­ba Marka Buckinghama, k níž mám ovšem pár drob­ných výhrad (pře­de­vším mi nesed­ly někte­ré jed­no­du­še navr­že­né obličeje/designy postav a dro­boun­ké pane­ly). Nicméně, když to vez­mu kolem a kolem, o zázrak i tak v žád­ném pří­pa­dě nejde. Hrůza hrů­zou­cí! Od dru­hé­ho pří­bě­hu radě­ji dej­te ruce pryč, jinak bude­te trpět.    

Kniha “Komiksový výběr Spider-Man #52: Negativní expo­zi­ce” nabí­zí dva zce­la odliš­né komiksy, z nichž jeden je zda­ři­lý a dru­hý napros­to špat­ný. I navzdo­ry kri­ti­ce Jenkinsova pří­bě­hu bych vám kni­hu vře­le dopo­ru­čil už kvů­li fak­tu, že dosta­ne­te zce­la odliš­né pohle­dy na kla­sic­ké­ho spi­der­ma­nov­ské­ho pro­tiv­ní­ka. A zatím­co Vaughanův je povin­nost pro fanouš­ky Otta Octavia, Jenkinsův nechť vyzkou­ší jen ti nej­vět­ší odváž­liv­ci.     


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)27. září 2016 Children of the Corn III: Urban Harvest (1995) "Ten, jenž chodí mezi řádky" a jeho přisluhovači se tentokrát budou činit v Chicagu… Po záhadném zmizení jejich otce v Gatlinu, jsou nevlastní bratři Joshua a Eli […] Posted in Horory
  • The Royal Hotel26. října 2023 The Royal Hotel Sympatický malý Drama/Thriller s australskými rednecks. Dvě kamarádky kývnou na pracovní nabídku daleko od jejich domova, kdesi v Australii, kde by šly vypomáhat v hospodě, aby si […] Posted in Krátké recenze
  • Borůvkový čaj při cukrovce22. května 2010 Borůvkový čaj při cukrovce Tento čaj pomáhá diabetikům udržovat optimální hladinu cukru v krvi. Čaj se proto nejčastěji připravuje z listů borůvky. Suroviny: 15 g borůvkového listí 15 g listů kopřivy 10 g […] Posted in Domácí rady
  • Jak se přírodně zbavit kvasinek22. července 2021 Jak se přírodně zbavit kvasinek Trpíte na problémy s kvasinkami, ať už se jedná o gynekologické výtoky, kožní plísně, nehtů či jinde, léky vám uleví jen na chvíli, nikoli dlouhodobě a chtěli byste dát kvasinkám konečně […] Posted in Recenze knih
  • CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve...22. září 2020 CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve... CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve 4K pár dní před vydáním Posted in Krátké herní aktuality
  • Puppet Master X: Axis Rising (2012)5. června 2013 Puppet Master X: Axis Rising (2012) Nacistům se podařilo konečně získat elixír života a přivedou na svět čtveřici nových zabijáckých loutek. Co na to ty původní? Vůdkyně japonských zabijáků Ozu přežila řádění loutek […] Posted in Horory
  • Titulky k Fantasy Island S01E06 - The Big Five Oh10. října 2022 Titulky k Fantasy Island S01E06 - The Big Five Oh Na ostrov přijíždí trojice kamarádek, které zde plánují oslavit společně padesáté narozeniny. Jejich fantazie však odhalí nevyřčené křivdy a hluboké rány. A Ruby se rozhodne pro pracovně […] Posted in Titulky
  • Nope (2022)31. prosince 2022 Nope (2022) Co se to skrývá v mracích? Jordan Peele se tentokrát do mého vkusu moc netrefil…Na odlehlém ranči chová rodina Haywoodových koně, nejen pro filmové účely. Jednoho dne však za […] Posted in Horory
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chvílemi těžko soustředilo na práci, protože mě při pohledu na […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67117 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71775 KB. | 13.06.2024 - 21:55:43