Kritiky.cz > Zajímavosti > Marihuana ve filmech

Marihuana ve filmech

word image 1
word image 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my.

Americká krá­sa

Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší fil­mem Sama Mendese, pro kte­ré­ho to byl prv­ní a záro­veň i nej­slav­něj­ší film. V hlav­ních rolích se zaskvěl Kevin Spacey. Jde o pří­běh o úspěš­né rodi­ně, ve kte­ré je vše­chen úspěch pou­ze naleš­tě­né pozlát­ko.

Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li

Druhý sní­mek, na kte­rý si musí­me vzpo­me­nout je dost ceně­ná role Jima Carreyho z roku 2004, kde si slav­ný komik zahrál váž­nou posta­vu (až tra­gic­kým pří­bě­hem) Joea, kte­rý je vlast­ně osa­mě­lý a nesmě­lý a do jeho živo­ta zasáh­ne excen­t­ric­ká a živel­ná lás­ka.

Big Lebowski

Film z roku 1998 je bow­lin­go­vý, o Jeffovi „Dude“ Lebowskim, kte­rý milu­je mari­hu­a­nu, bow­ling a chlast. Je to život­ní troska, ale díky šťast­né náho­dě jej pova­žu­ji za bohá­če, kte­rý je hoden vydí­rá­ní.

Trainspotting

Danny Boyle je jeden z nej­lep­ších brit­ských reži­sé­rů. Ve svém fil­mo­vém debu­tu se pro­sla­vi­lo mno­ho her­ců, kte­ří se sta­li ve své domo­vi­ně (Velká Británie) a v USA vel­mi zná­mý­mi a úspěš­ný­mi. Například Ewan McGregor, Robert Carlyle a dal­ší..

Apokalypsa

Zapomenout nesmí­me na Válečné fil­my. Francis Ford Coppola věno­val své­mu Válečnému fil­mu málem svůj život. Natáčení ve Filipínách bylo peklo a během více roč­ní­ho natá­če­ní na Filipínách šlo nejen her­cům, ale i celé­mu štá­bu vč. reži­sé­ra o život.

Četa

Druhý Válečný film je ješ­tě slav­něj­ší než Coppolův. Oliver Stone pro­sla­vil Charlieho Sheena, kte­rý díky tomu mohl nato­čit slav­né paro­die. Příběh o ame­ric­kém vojá­ko­vi během vál­ky ve Vietnamu uká­že posta­vy až na kost. Jak se změ­ní jejich cho­vá­ní a hlav­ně, jak se můžou změ­nit lidé, když jim jde kaž­dý den o život.

Méďa

Slavný komik Seth MacFarlane nato­čil v roce 2012 pří­běh o věc­ně zhu­le­ném med­vě­do­vi, kte­rý je stá­le nadr­že­ný a jeho maji­tel ho má od mala, kdy si přál, aby jeho milo­va­ný med­ví­dek ožil.

Travička zele­ná

Příběh o dvou kámo­ších, kte­ří začí­na­jí pod­ni­kat s kono­pím. V hlav­ních rolích si zahrá­li dvě herec­ké hvzdy Seth Rogan a James a jejich pří­běh o odrů­dě “Pineapple Express” se stal vel­mi úspěš­ným fil­mem.

Vybíjená

Příběh o par­tič­ce kama­rá­dů, kte­ří nema­jí tolik peněz a kvů­li dlu­hům (za co, že..) začnou spor­to­vat. Zvolí si za sport Vybíjenou, kte­rá je ame­ric­kým hitem. Film díky hlav­ní dvo­ji­ci Ben Stiller a  Vince Vaughn je plný vti­pů.

Zahulíme, uvi­dí­me

Huličská hla­si­ka z roku 2004, kde hlav­ní dvo­ji­ce pařič­ských kámo­šů zaží­vá během ces­ty do New Jersey a zase zpát­ky šíle­ně moc neu­vě­ři­tel­ných pro­blé­mů.


Článek dopo­ru­ču­je Cibdol  výrob­ce kva­lit­ní­ho cbd ole­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66726 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72138 KB. | 21.04.2024 - 22:44:16