Kritiky.cz > Recenze > DVDZabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

DVDZabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před pár měsí­ci vypli­vli fil­ma­ři na plát­na dva wes­ter­ny. 3:10 Vlak do Yumy a Zabití Jesseho Jamese, oba ze stej­né továr­ny, ale na prv­ní kři­žo­vat­ce se kaž­dý dal svo­jí ces­tou. 3:10 to Yuma Jamese Mangolda dobý­vá akcí natě­še­né wes­ter­no­vé pub­li­kum a zne­u­ží­vá pří­běh Baleovo poctiv­ce, donu­ce­né­ho bojo­vat pro­ti zlu.
Andrew Dominik je zase spíš tako­vý malic­kov­ský pro­cí­tě­nec a nechá­vá své­ho Jesseho Jamese ve fil­mu odžít svo­jí smrt. Vedlejší roli hra­je fil­mo­vý svět teh­dy spíš už kře­čo­vi­té­ho, než divo­ké­ho zápa­du.

Legenda Jesseho Jamese byla Ronem Hansenem v původ­ní nove­le posta­ve­ná za hori­zon­tem těch nej­kla­sič­těj­ších ban­dit­ských nájez­dů. Netlačí se do pře­vy­prá­vě­ní hro­ma­dy vla­ko­vých lou­pe­ží, kte­rých už je kniž­ní svět stej­ně pře­je­ze­ný, i když i toho nebu­de­me ochu­ze­ni. Středobodem před­lo­hy a fil­mu je pozvol­ný pád Jamese a sou­boj dvou anti­hr­di­nů – Jesseho a Roberta Forda. V podá­ní Dominika je film pak úder­ná sou­těž Brada Pitta (James) a Casey Afflecka (Ford). Jeden cha­risma­tic­ký mani­o­de­pre­siv­ní despe­rát, dru­hý úlis­ný nevy­po­či­ta­tel­ný zajíc, kte­rý ale od pohle­du zavá­ní kry­sou.

Pitt nasa­dil lať­ku své­ho Jamese vyso­ko a s dostat­kem pro­sto­ru, kte­rý ve fil­mu na téměř třech hodi­nách sto­pá­že má, vybar­vil posta­vu k žáda­né­mu obra­zu člo­vě­ka, od kte­ré­ho může­te čekat kul­ku zeza­du, ale ve spous­tě smě­rech zása­do­vé­ho, repre­zen­ta­tiv­ní­ho a „civi­li­zo­va­né­ho“. Affleck dosta­teč­ně sekun­du­je, i když opro­ti Pittovo herec­ké­mu kou­zel­nic­tví, mu sta­čí vyča­ro­vat mír­ně dement­ní úsměv na tvá­ři. Pozvolný sou­boj morál­ky laj­nu­je roz­pad ban­dy Jamesových, para­no­iu Jesseho, mícha­nou s oprav­do­vým pod­ra­zem jeho par­ťá­ků.

Andrew Dominik se vra­cí k tomu, co dělá film fil­mem. Epické vyprá­vě­ní sta­ví na rozostře­ném ply­nu­tí času, nechá­vá kame­ru fas­ci­no­vat obra­zem ješ­tě nedo­by­té pří­ro­dy civi­li­za­cí, sle­du­je suro­vost doby a při­tom rela­tiv­ně pev­né osob­ní pou­ta. Návratem k fil­mo­vé­mu rea­lis­mu, kdy se kame­ra neto­čí o 360 kolem kul­ky a střih neře­že scé­ny do hud­by ost­ré­ho pun­ku, je všech­no víc uvě­ři­tel­né.
Jako bys­te jeli pod­le zábav­ně a zají­ma­vě zfil­mo­va­né­ho doku­men­tu. Svojí záslu­hu na pří­jem­ně lyric­ké uta­ha­nos­ti má kame­ra Rogera Deakinse, vete­rá­na Shawshang redempti­on a vrch­ní­ho kame­ra­ma­na brat­ří Coenů. Jméno Terrence Malicka jsem nezmí­nil jen tak mimo­cho­dem, tem­po a i styl vyprá­vě­ní u Zabití Jesseho Jamese nava­zu­je na jeho Nový Svět, kde Andrew Dominik chví­li reží­ro­val dru­hý štáb, než ho vykop­li, pro­to­že nebyl v reži­sér­ské gil­dě.

Ne náho­dou dopl­ňu­je ply­nou­cí obraz hud­ba z díl­ny Nicka Cavea a Warrena Ellise. Autorské duo spja­té s hudeb­ní for­ma­cí Bad Seads se sešlo už u wes­ter­nu Proposition. Cave si bonu­sem ke kon­ci fil­mu střih­nul posta­vu salón­ní­ho zpě­vá­ka. Těžkotonážní instru­men­tál­ní hudeb­ní text se tu nestá­vá dokres­le­ním obra­zu, ale jed­nou z plno­hod­not­ných slo­žek, kdo viděl prá­vě Proposition, bude mít před­sta­vu.
Vykrývání posta­vy Jesseho Jamese není vyprá­vě­ním hrdin­ské­ho epo­su, civil­ní poje­tí dra­ma­tu a věr­né cha­rak­te­ry tady víc než vše­li­ja­ké pis­tol­nic­ké kre­a­ce, řeší svo­je osob­ní pro­blémy a vytvá­ří časo­prosto­ro­vou smyč­ku doby­tí oka­mži­ku, kte­rý cha­rak­te­ri­zu­je pád člo­vě­ka, osob­nos­ti, ne smyš­le­né­ho reka, kte­rý kosí řady pro­tiv­ní­ků a leh­ne pod tunou kulek. Nečekejte žád­ný pře­ta­že­ný Bonnie a Clyde styl.

Tak jako tak, je to všech­no spíš diva­dlo, dra­ma­ti­za­ce „osu­du“, s příkra­sa­mi, ale umě­le drže­ný­mi při zemi. Samozřejmě ani Hansen nevě­děl kaž­dý výraz, pohyb a reak­ci Jesseho Jamese, ale přes­to jeho při­spě­ním je demysti­fi­ka­ce legen­dár­ní­ho a sty­lo­vé pro­zře­ní do rea­li­ty, kdy despe­rát Jesse James nako­nec vyku­ku­je z his­to­rie jako ame­ric­ký Robin Hood a Robert Ford odchá­zí s nako­pa­nou zad­ni­cí, ačko­liv udě­lal správ­nou věc.

Zabití Jesseho Jamese je film, kte­rý se dá v pod­sta­tě jed­no­du­še shr­nout. První dvě hodi­ny se před­sta­vu­jí důvo­dy, pod­ně­ty, vzta­hy a vysvět­lu­je se smy­sl té nece­lé tře­tí hodi­ny, jež řeší fakt, že dob­rý a špat­ný sku­tek se nadá posu­zo­vat sám o sobě, ale má svůj kon­text, kte­rý ho může trans­for­mo­vat v napros­to opač­ný význam. Společnost už teh­dy měla svo­je záko­ny, kte­ré se bijí s morál­kou. A ani jed­no nemů­že­me posta­vit nad dru­hé. Robert Ford byl pod­le Hansena člo­věk, kte­rý tohle nedal, a o to vět­ší bylo jeho zastře­le­ní Jesseho Jamese hor­ším skut­kem, i kdy­by nemí­řil zeza­du.

Dominik jas­ně uka­zu­je, že zfil­mo­vá­ní legen­dár­ní­ho nemu­sí být posta­ve­né jenom na efekt­nos­ti, akci a pře­hna­ném hero­is­mu. U Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem se hra­je na napě­tí, fil­mo­vou výpra­vu, vyso­ké dra­ma s důra­zem na herec­ký poten­ci­ál a i když je film pak nároč­něj­ší na pozor­nost, ten výsle­dek je zají­ma­věj­ší než dva­cet ustře­le­ných hlav.

Jesse James po desá­té, ale úpl­ně jinak. Tip pro fan­dy Brada Pitta, dob­ré­ho dra­ma­tu a Terrence Malicka. A chy­bou by bylo, mys­let si, že když je to wes­tern, tak musí být akč­ní.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem

25. April 2008 - 10:01 — PlayAll


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63582 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71961 KB. | 25.04.2024 - 10:05:52