Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film

Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film

Vetrelec
Vetrelec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Vetřelci“ jsou jas­ným pří­kla­dem toho, že pokra­čo­vá­ní mohou být vel­mi dob­rá. Možná nepře­ko­ná ori­gi­nál, ale pořád je to tak dob­rý film, že si ho nenech­te ujít.

„Vetřelci“ jsou pova­žo­vá­ni za jed­no z nej­lep­ších pokra­čo­vá­ní, kte­rá kdy byla nato­če­na. James Cameron ví své, pro­to­že o něko­lik let poz­dě­ji, kon­krét­ně v roce 1991, se mu poda­ři­lo pře­ko­nat své­ho vlast­ní­ho „Terminátora“ ve fil­mu „Terminátor 2“. „Vetřelci“ jsou na prv­ní pohled jiným fil­mem než původ­ní „Vetřelec“ a mno­hem více se zamě­řu­jí na sna­hu pře­žít. Horor je vyne­chán, zejmé­na ten gotic­ký, kte­rým se „Vetřelec“ pyš­ní. Je to ale dáno tím, že se pří­běh roz­ví­jí, pro­to­že se setká­vá­me s dal­ší­mi hrdi­ny, a hlav­ně se nám dostá­vá šir­ší­ho pohle­du do vesmí­ru Vetřelců.

Ripleyová se jako jedi­ná pře­ži­vší ulo­ži­la k hiber­na­ci a pro­bou­zí se téměř o 60 let poz­dě­ji. Svět je tro­chu jiný, její dce­ra je mrt­vá, ale co se nezmě­ni­lo, je lid­ská pova­ha, kte­rá se vyzna­ču­je pode­zí­ra­vos­tí, nedů­vě­rou, ale také opor­tu­nizmem za kaž­dou cenu, i za cenu lid­ské­ho živo­ta. Ripleyové nikdo nevě­ří, ale­spoň ne hned. Brzy však zjis­tí, že na obzo­ru jsou vel­ké pro­blémy. Na pla­ne­tě, kde Nostromo pod­nik­lo svou záchran­nou misi, vzni­ká kolo­nie a nový domov zde hle­dá už sedm­de­sát rodin. Ripleyová je s tím obe­zná­me­na a je zdě­še­na. Samozřejmě netr­vá pří­liš dlou­ho a i kolo­nis­té zjis­tí, že pla­ne­tu obý­va­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají tři vývo­jo­vá stá­dia a jejich těla vylu­ču­jí kyse­li­nu, kte­rá leptá obrán­ce i po zabi­tí vetřel­ce.

Ripleyová je při­zvá­na jako kon­zul­tant­ka na záchran­nou misi, ale samo­zřej­mě se nesta­ne to, co se stát má. Záchranná mise se zúží na záchra­nu jed­né hol­čič­ky, Newt, zatím­co zby­tek kolo­nie je mrt­vý nebo ve sta­vu lim­bu a jen čeká, až se ote­vřou truh­ly a na svět při­jdou noví malí mimo­zemš­ťa­né. Záchranná mise se mění v misi o pře­ži­tí, pro­to­že vojá­ci jsou uvěz­ně­ni na pla­ne­tě doslo­va pro­lez­lé mimo­zemš­ťa­ny, kte­rých je tolik, že je pros­tě nemož­né je všech­ny zabít. Dozvídáme se však novou sku­teč­nost. Možná exis­tu­je něco jako mat­ka. A kdy­by zemře­la, mož­ná by pře­stal fun­go­vat i zby­tek roje.

Film skvě­le zachy­cu­je vojen­skou ope­ra­ci, hláš­ky vojá­ků jsou věro­hod­né a chví­le­mi jako by šlo sku­teč­ně o záznam akce. Něco podob­né­ho se poda­ři­lo Ridleymu Scottovi ve fil­mu Černý jes­třáb sestře­len, což je snad jedi­ná zají­ma­vá věc na tom­to fil­mu. Ale hlav­ně, boj o pře­ži­tí je ve Vetřelcích zob­ra­zen s emo­ce­mi, není to boha­pus­tá stří­leč­ka. Vidíme, jak se Ripleyová na kon­ci mění z ohro­že­né ženy v drs­nou akč­ní hrdin­ku, kte­ré zále­ží na živo­tě její­ho malé­ho chrá­něn­ce víc než na vlast­ním.

Co je tře­ba na fil­mu vyzdvih­nout, je jeho vizu­ál­ní strán­ka a kaska­dér­ské kous­ky. V rám­ci „Vetřelce“ jsme se v pod­sta­tě pohy­bo­va­li na jed­nom mís­tě, ale zde se dočká­me exte­ri­é­rů a hlav­ně skvě­lých inte­ri­é­rů. Vetřelec opět může číhat kde­ko­liv ve tmě, za rohem nebo pří­mo nad naši­mi hla­va­mi. Sigourney Weaver opět podá­vá bri­lant­ní výkon, jako hereč­ka má mno­hem více pro­sto­ru, což se pro­je­vi­lo i v její nomi­na­ci na Oscara. Škoda, že nomi­na­ce zůsta­la nepro­mě­ně­na. Každopádně jsou Vetřelci jed­ním z nej­lep­ších sci-fi horo­rů a doko­na­le navá­za­li na původ­ní film. James Cameron teh­dy ješ­tě doká­zal nato­čit vizu­ál­ně skvě­lý film se sil­ným, zají­ma­vým a ori­gi­nál­ním pří­bě­hem. To dru­hé se mu s tako­vým „Avatarem“ pros­tě nepo­da­ři­lo. Za úžas­nou mimo­zem­skou krá­lov­nu dávám tomu­to fil­mu stej­né hod­no­ce­ní jako jeho před­chůd­cům.

Hodnocení: 95 %


Photo © 1986 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Vetřelci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42839 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71994 KB. | 24.07.2024 - 19:44:55