Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika.

E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika.

ET
ET
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V blíz­kos­ti Los Angeles při­sta­ne kos­mic­ká loď, jejíž posád­ka má za úkol sesbí­rat vzor­ky ze Země. Jeden z mimo­zemš­ťa­nů se ale zatou­lá pří­liš dale­ko od lodi a posád­ka ho na nezná­mé pla­ne­tě zapo­me­ne. Naštěstí se sezná­mí s malým Elliotem (Henry Thomas), s nímž se ska­ma­rá­dí. Začíná ale cítit, že mu chy­bí jeho vlast­ní druh...

Steven Spielberg pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší reži­sé­ry Hollywoodu, při­čemž mezi jeho nej­slav­něj­ší fil­my pat­ří prá­vě E. T.- Mimozemšťan. Ten je do vel­ké míry pro Spielberga vel­mi osob­ním. Když se totiž v roce 1960 Spielbergovy rodi­če roz­ved­li, Spielberg si vytvo­řil ima­gi­nár­ní­ho kama­rá­da v podo­bě mimo­zemš­ťa­na, kte­rý pro něj byl ztě­les­ním bra­t­ra, kama­rá­da a otce v jed­nom. Když poté Spielberg natá­čel Dobyvatelé ztra­ce­né archy, odlou­če­ní od jeho rodi­ny a přá­tel ho vzpo­mín­ka­mi vrá­ti­lo do dět­ství a při­po­mně­lo mu jeho teh­dej­ší­ho ima­gi­nár­ní­ho kama­rá­da. V té době se tak Spielberg spo­jil se sce­nárist­kou Melissou Mathison (teh­dej­ší ženou Harrisona Forda, kte­rý si ve fil­mu zahrál ředi­te­le, ale jeho scé­na skon­či­la na pod­la­ze střiž­ny) a spo­leč­ně tak vytvo­ři­li sní­mek E. T.- Mimozemšťan.

E.T.- Mimozemšťan výteč­ně fun­gu­je jako komor­ní dra­ma i vel­ko­le­pý film. Spielberg u E. T. doka­zu­je, že je nesku­teč­ně kre­a­tiv­ním tvůr­cem, kte­rý výteč­ně doká­že nato­čit sní­mek, kte­rý je vyprá­věn z per­spek­ti­vy malé­ho chlap­ce. E. T. je pro Spielberga osob­ním pří­bě­hem, kde hlav­ní hrdi­na Elliot stej­ně jako kdy­si on vyrůs­tá na před­měs­tí, potý­ká se s roz­vo­dem rodi­čů a trpí osa­mě­los­tí. Háček je pou­ze v tom, že na roz­díl od Spielberga není Elliotův mimo­zem­ský kama­rád ima­gi­nár­ní.

Příběh E. T. je neu­vě­ři­tel­ně lid­ský a cit­li­vý, při­čemž je sku­teč­ně nety­pic­kým pří­bě­hem o návštěv­ní­ko­vi z vesmí­ru. Z vesmí­ru totiž nedo­ra­zí žád­ná mimo­zem­ská hroz­ba a hlav­ním „ zlem“ tu jsou věd­ci, při­čemž i to je napros­to bra­vur­ně poda­né z pohle­du mla­dé­ho zma­te­né­ho chlap­ce a po chvil­ce sám chla­pec zjis­tí, že nic není tak úpl­ně jed­no­znač­né a že ani agen­ti nejsou tak špat­ní jak půso­bí. Prim tu hra­je roz­ví­je­ní vzta­hu mla­dé­ho chlap­ce a jeho neče­ka­né­ho kama­rá­da, při­čemž se poz­dě­ji sta­nou doslo­va men­tál­ně pro­po­je­ni. E. T. je pro mla­dé­ho Elliotta sku­teč­ně jakousi náhra­dou za otce. Film E. T. není tolik fil­mem o kon­flik­tu mezi dob­rem a zlem, je to spí­še film o kon­flik­tu mezi svě­tem dět­ství a svě­tem dospě­los­ti. A prá­vě Spielberg, jehož fil­my jsou vždy tak tro­chu jiné a záro­veň je při­tom pořád spo­ju­je ona tvůr­čí hra­vost, doká­zal i teh­dy ve věku 36 let napros­to bra­vur­ně pro­dat film z pohle­du dět­ské­ho hrdi­ny tak bra­vur­ně, že se stal v této oblas­ti nepře­ko­na­tel­ný a mno­ho tvůr­ců, kte­ří se sna­ží nato­čit film z pohle­du dět­ské­ho pro­ta­go­nis­ty by měli čer­pat prá­vě ze Spielbergovy schop­nos­ti se i v dospě­los­ti vcí­tit do dět­ských hrdi­nů.

I přes­to, že se z počát­ku Elliot E. T. pocho­pi­tel­ně bojí, vznik­ne sku­teč­ně sil­né přá­tel­ství, kte­ré doka­zu­je, že obal nikdy není vypo­ví­da­jí­cí. Mladý Henry Thomas byl v roli Elliota napros­to feno­me­nál­ní a to i přes­to, že je tato úlo­ha o mno­hem obtíž­něj­ší než by se moh­lo zdát. E. T. je totiž sku­teč­ně fil­mem o pře­ko­ná­ní stra­chu a vyspě­ní a všech­ny tyto aspek­ty jsou na tom­to sním­ku důle­ži­té. Sám Spielberg se roz­ho­dl, že se film bude netra­dič­ně točit chro­no­lo­gic­ky a to prá­vě pro­to, aby emo­ce dět­ských her­ců byli na kon­ci co nej­víc uvě­ři­tel­né. O to půso­bi­vě­ji poté sku­teč­ně půso­bí veš­ke­ré ty emo­tiv­ní momen­ty a pře­de­vším to dechbe­rou­cí finá­le. O to auten­tič­tě­ji to celé půso­bí i díky tvůr­čí­mu roz­hod­nu­tí, kdy kame­ra­man Allen Daviau úmy­sl­ně mno­ho scén točil z výš­ky dítě­te, aby měl divák sku­teč­ně pocit, že udá­los­ti sním­ku zaží­vá z pohle­du dět­ské­ho hrdi­ny. A krom Henryho Thomase byli výteč­ný­mi dět­ský­mi her­ci i Robert MacNaughton jako Elliottův star­ší bra­tr Michael a Drew Berrymore jako Elliottova mlad­ší sest­ra Gertie, kte­ří si stej­ně jako Elliott k návštěv­ní­ko­vi z vesmí­ru utvo­ří spe­ci­ál­ní vztah. Tahle tro­ji­ce dohro­ma­dy tvo­ří výteč­né před­sta­ve­ní toho, že jsou někdy i dět­ské herec­ké výko­ny pře­svěd­či­vě vtip­né dohnat divá­ka k slzám. To ostat­ně doká­že i sil­ný výkon hereč­ky Dee Wallace v roli Elliottovy mat­ky.

E. T. vlast­ně výteč­ně fun­gu­je jako pohád­ka, záro­veň to ale nezna­me­ná, že by vůbec nebyl pro star­ší divá­ky. Právě i díky tomu, že jde do vel­ké míry o film o dospí­vá­ní, kte­rý se může opřít o napros­to doko­na­lé vypra­věč­ské vede­ní. Přitom všem výteč­ně fun­gu­jí i odleh­če­né momen­ty, Spielberg výbor­ně umí budo­vat tem­po a může se při­tom spo­leh­nout na schop­né­ho kame­ra­ma­na Allena Daviaua. A do toho hra­je ten feno­me­nál­ní soun­d­track Johna Williamse s tím památ­ným hlav­ním moti­vem. A je ve finá­le jed­no, jest­li zrov­na fede­rál­ní agen­ti v té památ­né scé­ně s koly míří na děti bro­kov­ni­ce­mi nebo vysí­lač­ka­mi. Výtečnost té scé­ny to totiž vůbec neo­vliv­ňu­je.

Je veskr­ze potě­šu­jí­cí, že se nikdy nere­a­li­zo­val zva­žo­va­ný E.T. 2, pro­to­že ten by zce­la bez­po­chy­by zni­čil kouz­lo téhle nad­ča­so­vé kla­si­ky, kte­rá napros­to výteč­ně fun­gu­je i po něko­li­ka zhléd­nu­tích a mno­ha letech od pre­mi­é­ry. Sám Spielberg to věděl a plá­ny na pokra­čo­vá­ní, kde by se obje­vi­li zlí mimo­zemš­ťa­né nako­nec zavr­hl. Díky bohu za to. Pro mě osob­ně je E. T.- Mimozemšťan jeden z TOP 3 fil­mů Stevena Spielberga (spo­leč­ně se Schindlerovým sezna­mem a Jurským par­kem) a jeden z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. E.T. GO HOME!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2002 Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07681 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72088 KB. | 13.04.2024 - 14:53:05