Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera

Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera

Amaz01
Amaz01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Peter Parker ve fil­mu pro­ží­vá cel­kem zásad­ní pře­mě­nou a sou­čas­ně se stá­vá aktiv­ním v pří­stu­pu ke své­mu živo­tu i živo­tu dru­hých. Svými vlast­nost­mi, cho­vá­ním a komen­tá­ři může být hlav­ní hrdi­na při­taž­li­vý pře­de­vším pro mla­dé divá­ky.

Peter Parker je cha­rak­te­ri­zo­ván jako cit­li­vý a hlou­ba­vý mla­dý muž. Dokáže však divá­ka pře­svěd­čit, že i cit­li­vý a nesmě­lý mla­dý muž může být cíle­vě­do­mý hrdi­na. Dětství Patera Parkera je ovliv­ně­no tajem­ným zmi­ze­ním jeho rodi­čů a sta­rost o jeho výcho­vu pře­šla na strýč­ka s tetou. Problém začí­ná v oka­mži­ku, kdy se Peter Parker dosta­ne k aktov­ce své­ho zmi­ze­lé­ho otce a nachá­zí doku­men­ty doka­zu­jí­cí spo­ji­tost se spo­leč­nos­tí Oscorp. Společnost má pocho­pi­tel­ně taj­ný pro­gram a naše­mu hrdi­no­vi se poda­ří vstou­pit do jed­né z taj­ných labo­ra­to­ří. Zvědavost Petera Parkera je uspo­ko­je­na sezná­me­ním s dok­to­rem Connorsem, kte­rý byl spo­lu­pra­cov­ní­kem Peterova otce.  Neopatrnost v taj­né labo­ra­to­ři je potres­tá­na kous­nu­tím malé­ho pavou­ka a začí­ná Peterova pro­mě­na ve Spider-Mana. Než si hrdi­na na své nové vlast­nos­ti zvyk­ne a začne jich vyu­ží­vat, dosta­nou divá­ci „malou por­ci“ humo­ru při destruk­ci kou­pel­ny a dve­ří poko­je. Nové schop­nos­ti však nejsou jen kom­pli­ka­cí v reál­ném živo­tě, ale umož­ní poko­řit tře­ba násil­nic­ké­ho spo­lu­žá­ka. Škola však není pro Petera Parkera tím nej­dů­le­ži­těj­ším. Hlavním hra­cím pro­sto­rem se sta­nou uli­ce měs­ta. Trestá zlo­dě­je i násil­ní­ky, zkou­ší své schop­nos­ti a po svém hrdin­ském koná­ní se navra­cí domů not­ně una­ve­ný. K roz­hod­nu­tí stát se samozva­ným stráž­cem měs­ta dává impulz náh­lá smrt strýč­ka. Peter „fušu­je“ do prá­ce poli­cie a veli­tel Stacey není nijak nad­šen. A to ješ­tě ani netu­ší, že do Petera se zami­lo­va­la jeho dce­ra Gwen. Ještě že se do děje vlo­ží dok­tor Connors, kte­rý vyzkou­ší sérum na sobě a dočas­ně se mění na ješ­tě­ra Lizarda.  Nastupují scé­ny s bez­moc­nou poli­cií a pomoc může zajis­tit jen neo­hro­že­ný hrdi­na Spider-Man. Jak to dopad­ne ? To už se musí divák podí­vat sám.

Režisér Marc Webb doká­zal najít pro před­sta­vi­te­le hlav­ní role cel­kem jed­no­du­ché­ho pří­bě­hu schop­né­ho a sym­pa­tic­ké­ho Andrewa Garfielda. To dalo základ k nato­če­ní cel­kem věro­hod­ných scén hlav­ní­ho hrdi­ny doma, při setká­ní s jeho lás­kou nebo při návštěvě dok­to­ra Connorse. Garfield dodal své­mu hrdi­no­vi dobrou kom­bi­na­ci nesmě­los­ti, zví­da­vos­ti a smy­sl pro zdra­vý nad­hled v nepří­jem­ných situ­a­cích. Tak se poda­ři­lo ve fil­mu pro­mě­ňo­vat jed­not­li­vé scé­ny z dra­ma­tic­kých na komic­ké. Divácky je to únos­né a dodá­vá to fil­mu leh­kost a vtip. Kombinací akč­ních scén a rych­lé vtip­né poin­ty „lehce“ při­po­mí­na­jí oblí­be­né fil­my s Indianem  Jonesem.

Poctivé herec­tví při­nes­li her­ci, kte­ří hlav­ní­mu hrdi­no­vi při­hrá­va­li v dal­ších rolích. Strýčka si zahrál  Martin Sheen a usta­ra­nou tetič­ku Sally Fieldová. Krásná Emma Stone si s chu­tí zahrá­la milo­va­nou spo­lu­žač­ku a dok­to­ra Connorse peč­li­vě roze­hrál Rhys Ifans. Všichni jme­no­va­ní  pomoh­li k vyzně­ní někte­rých scén a patr­ně s jiným obsa­ze­ním by byl film dale­ko slab­ším odva­rem.

Film The Amazing Spider-Man je prů­měr­ným fil­mem pro prázd­ni­no­vé obdo­bí. Hlavní hrdi­na si urči­tě najde své obdi­vo­va­te­le a jeho lás­ka na tom nebu­de jinak. Ve fil­mu je také něko­lik scén, kde se pře­hna­ně mora­li­zu­je a čiší z nich „ame­ric­ké nad­še­ní pro dobrou věc“. To budou muset divá­ci nějak skous­nout nebo se jim zasmě­jí.


55 %

Photo © © Sony Pictures Releasing France


Podívejte se na hodnocení Amazing Spider-Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,70470 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73035 KB. | 19.05.2024 - 19:23:46