Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Policajt ze San Francisca - opravdu ten policista není v Beverly Hills!

Policajt ze San Francisca - opravdu ten policista není v Beverly Hills!

Policajt
Policajt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

With a bag of donuts Eddie Murphy je (zase jed­nou) poli­cis­tou Scottem Roperem. Arogantním, milu­jí­cím rych­lé vozy, sáze­ní na koníč­ky, a jis­tou repor­tér­ku. Tu aro­gan­ci si může dovo­lit, je totiž napros­to nej­lep­ším vyjed­ná­va­čem v situ­a­cích s rukojmí­mi. Ten rych­lý vůz si snad prá­vě díky dosti­ho­vé­mu hazar­du už tak moc dovo­lit nemů­že. A co se týče pří­tel­ky­ně Ronnie Tate (Carmen Ejogo), jejich vztah potře­bu­je důraz­nou revi­zi, kdo kde pro koho má a chce být.

Teaching the Rookie Po úspěš­ném zása­hu v ban­ce dosta­ne na krk vybra­né­ho ost­rostřel­ce ze zása­ho­vé jed­not­ky Kevina McCalla (Michael Rapaport), aby jej vycvi­čil ve svém vyjed­ná­vač­ském umě­ní. Dále ovšem zabře­dá­me do mar­me­lá­dy kla­sic­kých poli­cajt­ských klišé - kámo­še mu pod­ře­že zlo­duch, Murphy ryčí „Já chci ten pří­pad!“ - samo­zřej­mě ho nemů­že mít, pro­to­že je zau­ja­tý, ale nako­nec se k tomu stej­ně pro­tla­čí.

Stopping the cable car Dále tu máme jed­nou honič­ka po san­fran­ciských uli­cích (je to met­ro­po­le, odtud název Metro, jinak název nic dal­ší­ho nezna­me­ná, natož pod­zem­ku...), pro vět­ší odvaz se do toho zamon­tu­je cable car (lanovka/tramvaj), aby bylo jas­né, že je zlo­duch zlý, tak řeže obě­tem uši.

Ronnie and Scott Jako pozi­tiv­ní oce­ňu­ji Murphyho cel­kem úspěš­ný pokus zahrát sku­teč­ný vztah ženě, dokon­ce vaří těs­to­vi­ny; Angličanka Carmen Ejogo je kro­mě toho, že je hezká, taky pře­svěd­či­vá, a poskok Rapaport mlčí tam, kde kla­sic­ké klišé žádá blá­bol, by hrdi­na vynik­nul. Bezcitný psy­cho­tic­ký zabi­ják Korda (Michael Wincott) není zase tako­vý blá­zen, aby byl směš­ný. Murphy jako­by ztra­til kus své legrač­nos­ti, ale snad už bylo na čase, jinak by se šaš­kov­ství nikdy nezba­vil.

Korda The chase To všech­no by moh­lo být fajn, kdy­by mě při sle­do­vá­ní neu­stá­le nepro­ná­sle­do­val vlez­lý dojem těž­ké prů­měr­nos­ti. O nápad tu sko­ro neškr­ne­me, nanej­výš něko­lik pove­de­ných hudeb­ních a kame­ro­vých nájez­dů na zrca­dlo a fin­tí­cí se Ronnie, kde pokaž­dé čeká­me, že to bouch­ne, a ono zase nic. Pěkná stři­ho­vá hrač­ka, ale tro­chu málo. Přistihl jsem se při něko­li­ka let­mých pohle­dech na hodin­ky...
Shrnu-li to: prů­měr­ná akč­ní zába­va, nási­lí a střel­ba, obvykle spros­té nadáv­ky. Máte-li jiný pro­gram, nevá­hej­te.

Hodnocení: SLABÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/blackdot.gif   ScottHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Klišé jako vyši­tá. Nečekejte žád­né zázra­ky.

  • Už vidím, jak by si poli­cis­ta nechal obsta­vit a zaba­vit auťák.
  • Tak kabe­lo­vá tram­vaj se utrh­la? Jen si všim­ně­te, jak šíle­ně pelen­tu­je ze stra­ny na stra­nu, nedba­jíc kole­jí. Jak by taky ne, když je na pne­u­ma­ti­kách a se sku­teč­nou kabe­lov­kou má jen podob­nou kas­t­li.
  • Sláva, nejde to do čes­kých kin jako Metro! Anglický titu­lek je zkrat­ka slo­va Metropolitan, pou­ži­té­ho v míst­ním ekvi­va­len­tu Městké poli­cie. S pod­zem­ní dra­hou to sku­teč­ně nemá nic spo­leč­né­ho.

Photo © 1997 Touchstone Pictures


Podívejte se na hodnocení Policajt ze San Francisca na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00978 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72090 KB. | 13.04.2024 - 15:40:12