Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu

Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

On je vyhas­lá popo­vá hvězda osm­de­sá­tých let a musí nut­ně napsat hit. Ona mu zalé­vá kvě­ti­ny a náho­dou má bás­nic­ké stře­vo. Může z toho být lás­ka? Pokud jste už v živo­tě vidě­li ale­spoň jed­nu jedi­nou typic­kou roman­tic­kou kome­dii, je vám to snad jas­né.V sou­čas­nos­ti snad není jiný herec, kte­rý by byl spo­jo­ván s žánrem roman­tic­ké kome­die tolik jako Hugh Grant. Ani ve fil­mu Hudbu slo­žil, slo­va napsal (Music and Lyrics) se z této ška­tul­ky sym­pa­tic­ký Brit nevy­ma­nil. Ale nic pro­ti niče­mu, dob­ře napsa­ná roman­tic­ká kome­die si vždyc­ky své pří­z­niv­ce najde a pokud má jako hlav­ní hvězdu prá­vě Granta, dá se říci, že úspěch je zaru­čen. Tvůrci Hudbu slo­žil, slo­va napsa vsa­di­li na jis­to­tu a ser­ví­ru­jí nám sku­teč­ně typic­ký pro­dukt žán­ru. Není tu sice nic, co bychom už nevi­dě­li jin­de, ale záro­veň film hod­not­ně napl­ňu­je žánro­vé poža­dav­ky, nenu­dí, poba­ví a mož­ná i dojme.

Alex Fletcher je vyhas­lá hvězda 80.let, kdy coby dru­hý zpě­vák chla­pec­ké kape­ly Pop! oblu­zo­val mla­dá děv­ča­ta a vydě­lá­val spous­tu peněz. Dnes zpí­vá z nut­nos­ti výděl­ku v zábav­ních par­cích a na země­děl­ských fes­ti­va­lech, kde se pod pódi­em (snad už jen z nos­tal­gie) natřá­sa­jí postar­ší dámy v upnu­tých trič­kách s logem býva­lé sku­pi­ny. Náhle však Alex dostá­vá nabíd­ku od sou­čas­né megastar, zpě­vač­ky Cory. Pokud jí napí­še hit, budou ho spo­lu zpí­vat na vel­kém tur­né. Alex při­jí­má a po počá­teč­ních nesná­zích nalé­zá vel­mi talen­to­va­nou textař­ku v dív­ce jmé­nem Sophie, kte­rá mu cho­dí zalé­vat kvě­ti­ny.

Hudbu slo­žil, slo­va napsal je, pře­de­vším co se pří­bě­hu týče, sku­teč­ně roman­tic­kou kome­dií se vším všu­dy. On a ona se pot­ka­jí, po drob­ných peri­pe­ti­ích začnou spo­lu­pra­co­vat, spo­lu­prá­ce pře­ros­te v lás­ku, pak násle­du­je rozkol a nako­nec vel­ké usmí­ře­ní. Ano, přes­ně takhle roman­tic­ké fil­my obvykle vypa­da­jí a auto­ři Hudbu slo­žil, slo­va napsal se nijak nepo­kou­še­li zaběh­nu­té sché­ma naru­šit. Což však nemu­sí být nut­ně nega­ti­vem, pro­to­že divák ale­spoň dosta­ne přes­ně to, co oče­ká­val a ačko­li není ničím pře­kva­pen, urči­tě není ani ura­žen. Ostatně v posled­ní době se obje­vi­lo něko­lik fil­mů (např. Rozchod nebo Ďábel nosí Pradu), kte­ré se sna­ži­ly o netra­dič­ní konec, ale ve výsled­ku to půso­bi­lo znač­ně roz­pa­či­tě a mno­hý divák by byl jis­tě rad­ši za tra­dič­ní „doják“, kdy si odlou­če­ní milen­ci pada­jí s plá­čem do náru­če. Zkrátka, pokud film obsa­hu­je ješ­tě něco zají­ma­vé­ho navíc a nemá vylo­že­ně hloupé dia­lo­gy, nemů­že kla­sic­kou roman­tic­kou lin­kou prak­tic­ky nic zka­zit. A přes­ně to je pří­pad Hudbu slo­žil, slo­va napsal.

Tím něčím zají­ma­vým navíc je zde výbor­ně vyu­ži­té téma vyha­sí­na­jí­cí­ho popo­vé­ho ido­lu a dal­ší naráž­ky na hudeb­ní prů­my­sl. Zaručuji vám, že ať už si o dal­ším dění bude­te mys­let coko­liv, na prv­ních pár minut fil­mu jen tak neza­po­me­ne­te. V úvo­du totiž uvi­dí­te aran­žo­va­ný video­klip sku­pi­ny Pop!, kte­rý sku­teč­ně vysti­hu­je 80.léta se vším všu­dy. Taneční kre­a­ce Hugh Granta pak divá­ka pro­vá­ze­jí celým fil­mem a pat­ří roz­hod­ně k tomu nej­lep­ší­mu, co může Hudbu slo­žil, slo­va napsal nabíd­nout. Na poli kome­die fun­gu­je film také vel­mi sluš­ně, je tu spous­ta úsměv­ných a něko­lik oprav­du vtip­ných situ­a­cí. Snímek roz­hod­ně nenu­dí a vel­mi pří­jem­ně ute­če. Také herec­ké­mu obsa­ze­ní není veskr­ze, co vytknout. Všichni podá­va­jí ade­kvát­ní výko­ny k tomu, jaké posta­vy hra­jí a jaký pro­stor jim typic­ký roman­tic­ký scé­nář posky­tu­je. Ústřední milost­ná dvo­ji­ce Hugh Granta a Drew Barrymorové zkrát­ka nepřed­sta­vu­je pří­le­ži­tost pro osca­ro­vé výko­ny, ale hlav­ní je, že jim to dohro­ma­dy kla­pe.

Verdikt: Na poli žán­ru roman­tic­ké kome­die veli­ce sluš­ný film. Hugh Grant tady sice nepřed­vá­dí nic, co bychom od něj už nevi­dě­li (snad s výjim­kou taneč­ních kre­a­cí), ale pořád to fun­gu­je. Filmu nechy­bí vtip­né a úsměv­né situ­a­ce, roman­tic­ká linie neu­ra­zí a navíc je tu jeden fas­ci­nu­jí­cí klip ála 80.léta, tak­že pokud půjde­te na Hudbu slo­žil, slo­va napsal jako na čis­to­krev­nou roman­tic­kou kome­dii, nevi­dím důvod, proč bys­te se nemě­li dob­ře bavit.

Hodnocení: 4/5


Podívejte se na hodnocení Hudbu složil, slova napsal na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92675 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72329 KB. | 24.05.2024 - 11:46:30