Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Harry Potter for Kinect (Kinect)

Harry Potter for Kinect (Kinect)

vlcsnap 2013 05 12 19h19m39s222 300x168 1
vlcsnap 2013 05 12 19h19m39s222 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Dle námě­tů knih a slav­né série fil­mo­vé­ho dob­ro­druž­ství mla­dé­ho kou­zel­ní­ka jmé­nem Harry Potter, se nám také před­sta­vi­la hra s pod­po­rou kinec­tu, kde se může­te vžít do naše­ho hlav­ní­ho hrdi­ny. Hra obsa­ho­vě kopí­ru­je kou­zel­nic­ký svět včet­ně fil­mo­vých postav. Hra je pou­ze v ang­lic­kém jazy­ce a to je veli­ká ško­da ale­spoň čes­ké titul­ky moh­li být obsa­že­ny, když se jed­ná o tak legen­dár­ní titul, kte­rý před něko­li­ka lety vyšel i počí­ta­če.

Grafika hry na mě zpo­čát­ku půso­bi­la vel­mi roz­pa­či­tě, ale her­ní obsah a jed­no­du­chá hra­tel­nost mne veli­ce pře­kva­pi­la. Snímač kinect občas nevy­hod­no­til pohyb správ­ně, ale dá se to odpus­tit, jinak cel­ko­vé ovlá­dá­ní bylo jed­no­du­ché. Ve hře se stá­vá­te kou­zel­ní­kem, kte­rý se učí kouz­lům a po pár minu­tách Vás hra vtáh­ne do kou­zel­nic­ké­ho živo­ta. Hra obsa­hu­je dob­ro­druž­ství ze všech osmi fil­mů o Harrym Potterovi i jejich slav­né scé­ny. Ve hře se pří­mo zto­tož­ní­te s hlav­ním hrdi­nou, když pomo­cí kinec­tu vytvo­ří­te svou identi­tu v podo­bě fot­ky Vašeho obli­če­je na posta­vě, se kte­rou bude­te hrát. Ztvárnění toho­to obli­če­je na posta­vě mi při­šlo vel­mi nedo­ko­na­lé a poté legrač­ní, ale děti budou mít jis­tě radost. Nově hra také před­sta­vi­la funk­ci hla­so­vých pří­ka­zů, kte­ré mne osob­ně neza­u­ja­li, mlu­ve­ní s tele­vi­zí mi nepří­jde moc ori­gi­nál­ní samo­zřej­mě musí­te vyslo­vit název kouz­la, kte­ré se prá­vě učí­te.  Hra nabí­zí hodi­ny hra­ní a vylep­šo­vá­ní Vašeho hrdi­ny stu­di­em kou­zel v Bradavicích. Celou dobu hra­ní Vás pro­vá­ze­jí ani­ma­ce s návo­dem, jak daný úkol spl­nit. Studujte tak v Bradavicích vel­mi pil­ně a mož­ná se dočká­te i odměn a hlav­ně poraž­te zlé­ho Lorda Voldemorta.

Závěrem gra­fic­ké pro­ve­de­ní hry není na dneš­ní dobu vůbec doko­na­lé, ale kinect tuto hru posu­nul dále a jis­tě si při­lá­ká mno­ho malých kou­zel­ní­ků, kte­ří si hru zami­lu­jí už jen tím, že hrdi­nou jsou v této hře oni sami.

vlcsnap-2013-05-12-19h19m39s222 vlcsnap-2013-05-12-19h20m16s155 vlcsnap-2013-05-12-19h20m33s60 vlcsnap-2013-05-12-19h20m59s82 vlcsnap-2013-05-12-19h21m21s28 vlcsnap-2013-05-12-19h21m35s148 vlcsnap-2013-05-12-19h21m47s34 vlcsnap-2013-05-12-19h22m05s197 vlcsnap-2013-05-12-19h22m40s48 vlcsnap-2013-05-12-19h23m37s109 vlcsnap-2013-05-12-19h24m13s219

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 12.10.2012
Výrobce: Warner Bros Interactive
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00838 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72164 KB. | 21.04.2024 - 23:01:11