Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Preview: Vesnice

Preview: Vesnice

vesnice001
vesnice001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po záslu­ze lebe­dil na trů­nu mis­tra fil­mo­vé­ho napě­tí a infark­to­vé hrů­zy, ale dnes? … Brodíte-li se pamě­tí, pak napros­to zby­teč­ně. Oněch adep­tů je totiž zatra­ce­ně málo - na dru­hou stra­nu, má-li někdo ono pomy­sl­né paso­vá­ní do pozi­ce Hitchcockova nástup­ce na dosah ruky, tak zce­la urči­tě chla­pík jmé­nem Manoj Night Shyamalan, reži­sér indic­ké­ho půvo­du, muž, jenž na plát­ně vzkří­sil dlou­ho opo­mí­je­ný „strach z poten­ci­ál­ní­ho nebez­pe­čí“.

Zřejmě nedis­po­nu­ji tako­vou vnitř­ní silou, abych v sobě potla­čil nutká­ní vyslo­vit to, co se může zdát na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­né. Shyamalan je totiž pod­le mého sou­du hod­ně, ale hod­ně „podiv­ný“ reži­sér. V celém Hollywoodu nena­ra­zí­te na člo­vě­ka jemu podob­né­mu. Ty neu­stá­lé expe­ri­men­ty balan­cu­jí­cí vědo­mě na pome­zí měl­ké­ho dna, ta hra s divá­ko­vou vrt­ka­vou trpě­li­vos­tí a pak ony nesne­si­tel­ně nata­ho­va­né zábě­ry plné ticha a kamen­né mimi­ky… Kdo jiný by si mohl tohle dovo­lit? Kdo jiný, než­li ten, jenž vyrůs­tal na fil­mech Stevena Spielberga a výše zmí­ně­né­ho Hitchcocka…

Pravda… Shyamalanovo jmé­no není již tolik ris­kant­ní zále­ži­tos­tí, jako tomu bylo v dobách před Šestým smys­lem - lec­cos se už změ­ni­lo. Stačil jeden film, sní­mek, jenž vět­ši­nu z nás zara­zil do křes­la a záro­veň dojal k slzám, jed­na zužit­ko­va­ná pří­le­ži­tost s hvězd­ným Brucem Willisem a pak už se sta­ly ini­ci­á­ly M.N.S. samo­stat­nou vizit­kou, do očí bijí­cí rekla­mou na slib­ný pro­dukt a před­ně pak význač­ným pojmem ve svě­tě fil­mo­vé mys­te­ri­óz­nos­ti.

I když se mi má důvě­ra v Shyamalanův scé­náris­tic­ký a reži­sér­ský cit zpr­vu vymsti­la - to když jsem si odne­sl ne zce­la pozi­tiv­ní poci­ty z pro­jek­ce Vyvoleného - mé před­čas­né pochy­bo­vá­ní bylo zavča­su zahná­no do kou­ta sním­kem násled­ným. Možná se mnou bude­te sou­hla­sit, mož­ná ne, ale co se týče titu­lu Znamení, tak si mys­lím, že se jed­ná o nej­lep­ší film, kte­rý kdy Manoj na ame­ric­ké půdě nato­čil. A to i přes­to, že jsem si jej plně vychut­nal až při dru­hém pozře­ní (napo­pr­vé jsem se musel vypo­řá­dat s tím hod­ně neče­ka­ným a pro mě zpo­čát­ku nepo­cho­pi­tel­ným závě­rem). Možná i pro­to… mož­ná i pro­to, že mě vět­ši­na Shyamalanových kous­ků donu­ti­la zamys­let se nad sebou samot­ným, se už těším jako malej kluk na 30. září, na den, kdy se v Česku začne pro­mí­tat sní­mek Vesnice, aneb dal­ší Manojova exkur­ze do kame­ra­mi málo pro­bá­da­ných fil­mo­vých oblas­tí.

Nutno dodat, že už samot­ný název sním­ku půso­bí dost tajem­ně, a neji­nak tomu bude i s celým fil­mem. Nečekejte žád­nou hru s pře­dem roz­da­ný­mi kar­ta­mi - to Shyamalan snad ani neu­mí - stej­ně tak si nesli­buj­te bůhví­jak slo­ži­tou záplet­ku. I ten­to­krát se totiž bude všech­no odví­jet od zdán­li­vě jed­no­znač­né­ho a pev­né­ho bodu. Malý kluk, jenž vidí mrt­vé lidi, pleša­tý chla­pík, kte­rý si v živo­tě nepři­vo­dil žád­né zra­ně­ní, byť mu byl koli­krát hod­ně blíz­ko, či tajem­né kru­hy v kuku­řič­ném poli… to všech­no tvo­ři­lo základ v před­cho­zích Shyamalanových poči­nech, nyní nás však čeká něco napros­to odliš­né­ho - ves­ni­ce a les, jenž obý­va­jí nezná­mé síly!

Děj sním­ku je nasmě­ro­ván do malé osa­dy jmé­nem Convington, do ves­nič­ky, kde žije vše­ho­všu­dy šede­sát oby­va­tel. Místo, kte­ré se na prv­ní pohled může zdát jako pří­tul­né a bez­kon­flikt­ní, však nena­ský­tá tolik potřeb­nou jis­to­tu k vyko­ná­ní klid­né­ho a bez­peč­né­ho spán­ku, nota­be­ne den­ní­ho poby­tu. Důvody toho vše­ho jsou troš­ku podiv­né a pro divá­ka mají­cí­ho v obli­bě záplet­ky ze živo­ta dost mož­ná nepo­cho­pi­tel­né. V okol­ních lesích totiž pobý­va­jí tajem­né bytos­ti, kte­ré sice uza­vře­ly s bojác­ný­mi lid­mi doho­du o vzá­jem­né tole­ran­ci (lidé nesmí do lesa, bytos­ti zase do ves­ni­ce), ale v posled­ní době vše nasvěd­ču­je tomu, že jsou dny poho­do­vé­ho hově­ní si pod slun­cem nadob­ro sečte­ny. Hrozivé zna­ky vyry­té do kří­del dře­vě­ných dve­ří jsou jen pou­hým začát­kem. Jsou lidé sku­teč­ně ohro­že­ni? Nebo se jen jed­ná o urči­té varo­vá­ní? … Tomu vše­mu se bude sna­žit při­jít na kloub odváž­ný mla­dý sed­lák Lucius Hunt.

Přestože je u Shyamalanových fil­mů cel­kem jed­no, kdo v nich ztvár­ní ústřed­ní posta­vy, neboť nelze opo­me­nout před­po­klad, že bude ze všech zúčas­tě­ných vytřís­ká­no napros­té maxi­mum, i v pří­pa­dě Vesnice se může­me těšit na vel­mi kva­lit­ní her­ce. Kromě Joaquina Phoenixe, jenž s Manojem spo­lu­pra­co­val už ve Znameních (kde si zahrál bra­t­ra Mela Gibsona) a kte­rý si v jeho novém poči­nu při­vlast­nil roli Lucia, si může­me mnout ruce nad obsa­ze­ním Adriena Brodyho (drži­tel Oscara za herec­ký výkon v Pianistovi), Sigourney Weaverové (že by v těch lesích byli pře­ci jen ali­e­ni?), Williama Hurta (A.I. - Umělá inte­li­gen­ce) nebo hezoun­ké Bryce Dallas Howardové (ambi­ci­óz­ní dce­ra reži­sé­ra Rona Howarda).

Velmi slib­ně zní i jmé­na kona­jí­cí svou prá­ci za kame­rou. A jeli­kož Shyamalanovy sním­ky sta­ví neje­nom na záplet­ce a hus­té atmo­sfé­ře, ale také na nesmír­ně cit­li­vé kame­ře a vhod­ně zkom­po­no­va­né hud­bě, lze reži­sé­rův výběr osob­nos­tí do tech­nic­kých pro­fe­sí ozna­čit za ryzí sáz­ku na jis­to­tu. Roger Deakins, chla­pík, jenž by mohl zku­še­nos­ti nastřá­da­né za objek­ti­vem roz­dá­vat plný­mi hrst­mi (Nesnesitelná kru­tost, Fargo, Big Lebowski, Čistá duše, Vykoupení z věz­ni­ce Shawsank), a samo­zřej­mě i James Newton Howard, kte­rý byl ne nadar­mo pět­krát nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hud­by… …to jsou jmé­na, jež sli­bu­jí více než jen kva­lit­ně odve­de­nou prá­ci.

Jak je zřej­mé ze zve­řej­ně­ných obráz­ků, čeká nás tro­chu odliš­něj­ší „shya­ma­la­nov­ka“, než na jaké jsme byli dopo­sud zvyklí. Vesnice bude mno­hem více syro­věj­ší, více tem­něj­ší a snad i mys­te­ri­óz­něj­ší. Jak to všech­no dopad­ne, zda­li kri­ti­ky zbož­ňo­va­ný reži­sér a mis­tr hus­té atmo­sfé­ry pře­kro­čí svůj vlast­ní stín a opět v nás vyvo­lá ten pří­jem­ně nepří­jem­ný mra­zi­vý pocit z nezná­ma, to se dozví­me již zane­dlou­ho, resp. 30. září.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Freddy vs. Jason (2003)18. dubna 2018 Freddy vs. Jason (2003) Dvě legendy hororového žánru se postaví proti sobě. Co víc si může divák přát… Freddy Krueger, postrach všech dětí je již nějaký čas uvězněn v pekle a začíná se […] Posted in Horory
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • AUTA - rozhovor Richard Krajčo28. března 2006 AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitům letošního léta. V uplynulých několika dnech  vznikalo v pražském studiu Virtual české znění […] Posted in Články
  • Bitten (2008)30. června 2016 Bitten (2008)  Brát zakrvácenou mladou ženu k sobě domů, není zrovna nejlepší nápad. Zvláště když tahle sexy kost dostane neutichající hlad… Jack společně se svým parťákem Rogerem […] Posted in Horory
  • Konec? Ještě ne!31. prosince 2021 Konec? Ještě ne! Posted in Komiks
  • Incantation12. července 2022 Incantation Decentní folklórní, náboženský a rituální Found Footage z Tchaj-Wanu. Tchaj-Wan jakožto Outsider Asie se letos slušně hlásí o pozornost ( Sadness je pořád letošní topka) a Incantation […] Posted in Krátké recenze
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Titulky k Suits S08E12 - Whale Hunt8. dubna 2019 Titulky k Suits S08E12 - Whale Hunt Snažili jsme se připravit pro vás titulky do vysílání dalšího dílu a podařilo se! Tým Clear a zuzana.mrak vám přejí příjemnou zábavu při sledování... Louis pověří Harveyho, aby pro firmu […] Posted in Titulky
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Možná, že v roce 1984 film několik desítek v ČSSR vidělo, ale já osobně jsem měl možnost vidět kultovní film jednoho z nejšikovnějších režisérů až v 90. letech. A to až po druhém díle […] Posted in Filmové recenze
  • Valkýra - jeden z posledních úspěšných filmů Briana Singera29. června 2020 Valkýra - jeden z posledních úspěšných filmů Briana Singera Film je o německých důstojnících v čele s Tomem Cruisem, který hodlají spáchat atentát na Adolfa Hitlera. V poslední době spíše neblaze proslulý scientolog Tom Cruise se vrací do pozice […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25855 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71890 KB. | 25.07.2024 - 10:54:55