Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Trans | Trance [55%]

Trans | Trance [55%]

rp trance image02.jpg
rp trance image02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Danny Boyle hlá­sí návrat. Človek kte­rý za svo­ji kari­é­ru nabíd­nul hned něko­lik oso­bi­tých sní­ků se před­ve­dl napo­sle­dy před tře­mi lety s dra­ma­tem 127 hodin. Od té doby se ale věno­val jiným závaz­kům, kupří­kla­du loň­ské­mu úvod­ní­mu cere­mo­ni­á­lu olym­pij­ských her. Teď už je ale zpět v plné pol­ní a od půl­ky červ­na může­te v kinech nara­zit na jeho nový sní­mek Trans. Loupežný thriller ve kte­rém hra­jí hlav­ní roli umě­ní a hyp­no­te­ra­pie, kte­rý se navíc může pochlu­bit více než sym­pa­tic­kým herec­kým ansám­blem. Dokáže v něm tvůr­ce uká­zat, proč pořád pla­tí zare­ži­sé­ra s citem pro fil­mo­vou dyna­mi­ku a vyšper­ko­va­nou vizu­ál­ní strán­kou? 
Simon Newton pra­cu­je v aukč­ní síni Delancy’s ve Velké Británii, kte­rou pro­jdou během roku desít­ky obra­zů v hod­no­tách v řádech desí­tek mili­o­nů liber. Jednoho dne však dojde k lou­pe­ži vzác­né­ho obra­zu of Francesca de Goyi a Simon skon­čí díky sna­ze zachrá­nit obraz v nemoc­ni­ci. Jak se ale poz­dě­ji uká­že, Simon v celé lou­pe­ži sehrál svo­ji roli a jen díky jeho zbrk­lé­mu roz­hod­nu­tí dostal ránu do hla­vy, kte­rá mu vyma­za­la krát­ko­do­bou paměť. Loupež navíc nepro­běh­la pod­le plá­nu a někde když ho měl v drže­ní Simon, se obraz ztra­til. A to se samo­zřej­mě nelí­bí všem kum­pá­nům kte­ří v tom s ním jeli a už vůbec ne jejich vůd­ci Franckovi. Ten se pro­to roz­hod­ne pro neor­to­dox­ní řeše­ní. Simona pošle k hyp­no­te­re­a­pe­u­t­ce Elizabeth Lambové. S její pomo­cí tak dou­fá, že zjis­tí, kam Simon ten obraz ukryl. Co když ale všech­no není tako­vé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát?
A sak­ra. Čas od času se najdou sním­ky, ke kte­rým nemá­te zrov­na vel­ká oče­ká­vá­ní, i přes­to, že bys­te mít moh­li, a oni vás přes­to zkla­mou. Je to prá­vě ta dyna­mi­ka, kte­rou jsem zmi­ňo­val na začát­ku, co je hlav­ní pro­blém Transu. Pro něko­ho mož­ná logic­ký krok v tvor­bě toho­to tvůr­ce, pro mě prv­ní seri­oz­ní klo­pýt­nu­tí. Zatímco totiž někte­ré sek­ven­ce fun­gu­jí téměř jako dob­ře nama­za­ný stroj a doká­ží vyvo­lat adre­na­lin v žilách, ta dale­ko vět­ší část fil­mu je tako­vé neu­r­či­té hle­dá­ní sebe sama. Hledání, kde se všich­ni zúčast­ně­ní sna­ží tvá­řit jako že je to straš­ně chyt­ré a že to je straš­ně pro­myš­le­né, nicmé­ně to se nako­nec nesta­lo. Důvod je jas­ný. Snímek pře­ros­tl Boyleovi přes hla­vu.

Tam kde totiž obvykle fun­gu­je, tady jako by nevě­děl co si má počít a sna­ží se vše zakrýt tím, že bude neu­stá­le šper­ko­vat vizu­ál­ní strán­ku. Nebo uká­že tro­chu expli­ci­ty. Nebo před­ve­de důvod, proč mno­zí pova­žu­jí Rosario Dawson za jed­nu z nej­vět­ších sex­bomb Hollywoodu (včet­ně mě samo­zřej­mě). Ale ať už tam je těch vábí­tek kolik chce, jed­no­du­še to za tu hodi­nu a tři­čtvr­tě nedr­ží pohro­ma­dě. Boyle navíc jako by si to uvě­do­mo­val, že mu ten tah v prv­ní půl­ce nevy­šel, a tak se v té dru­hé sna­ží vše dohnat. Ve výsled­ku je tak vývoj pří­bě­hu na jed­nu stra­nu mož­ná až pří­liš před­ví­da­tel­ný a na dru­hou stra­nu nesmír­ně kře­čo­vi­tý. Jakoby během natá­če­ní nevě­dě­li, co vlast­ně natá­čí. A to je poměr­ně ško­da, pro­to­že poten­ci­ál tu byl dale­ko vět­ší, opro­ti tomu, co se nako­nec ve výsled­ku dosta­lo na plát­na kin.

Je mož­né, že jsem jen sní­mek nepo­cho­pil a je mož­né, že to Boyleovi ten­to­krát pros­tě nevy­šlo. Sympatické obsa­ze­ní, sluš­ná záplet­ka a tou­ha a napě­tí. To vše může být napros­to parád­ní thriller a nebo totál­ní pro­var. Trans je někde mezi tím. Žádná nadu­pa­ná podí­va­ná se neko­ná. Britská stá­li­ce ten­to­krát dotla­či­la do kin svůj prav­dě­po­dob­ně nej­prů­měr­něj­ší sní­mek. Pokud chce­te něco tro­chu jiné­ho, než se na vás valí ze všech stran, je Trans poměr­ně neškod­ná vol­ba. Jen neče­kej­te zázra­ky.

Danny Boyle a ukáz­ka toho, že i mis­tr tesař se někdy utne. Na papí­ře napros­to parád­ní pro­jekt se skvě­lým obsa­ze­ním a hlav­ní záplet­kou, ve výsled­ku asi nej­prů­měr­něj­ší film toho­to tvůr­ce. Pořád má opro­ti kon­ku­ren­ci něco navrch, avšak film nedr­ží pohro­ma­dě a na kaž­dou pozi­tiv­ní věc je něko­lik nega­tiv­ních. A to je setsa­kra­ment­ská ško­da. Scénář by zaslou­žil dopi­lo­vat, Danny tro­chu jis­těj­ší ruku a cel­ko­vě tro­chu méně kom­bi­no­vá­ní by neby­lo příš­tě na ško­du.   

Koktejl:

100% Prvotřídní fil­mo­vá mizé­rie

Trans
( Trance, Tranz )
Krimi / Thriller / Mysteriózní / Drama
Velká Británie, 2013, 101 min

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 13.06.2013 CinemArt
V kinech SR od: 13.06.2013 Barracuda Movie

Režie: Danny Boyle
Scénář: Joe Ahearne, John Hodge
Kamera: Anthony Dod Mantle
Hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson, Tuppence Middleton, Sam Creed, Danny Sapani

http://www.csfd.cz/film/299291-trans/
http://www.imdb.com/title/tt1924429/


Podívejte se na hodnocení Trans na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Kamikaze S01E01 - Festen er aflyst24. prosince 2021 Titulky k Kamikaze S01E01 - Festen er aflyst Jak jinak si zpříjemnit sváteční den než novým překladem. Dlouho jsem se rozhoupávala, do čeho se pustím, nakonec jsem si vybrala tento dánský seriál, první díl má titulky právě dokončené. […] Posted in Titulky
  • Festival krátkých filmů ve Světozoru18. ledna 2014 Festival krátkých filmů ve Světozoru Od čtvrtka 16.1. až do neděle 19.1. se koná v kině Světozor Festival krátkých filmů. Ve velkém a malém sále kina se tak promítne na 65 nejzajímavějších krátkých filmů z celého […] Posted in Festivaly
  • Pekárna s vůní skořice - moderní příběh Romea a Julie v kulisách půvabného švédského městečka24. března 2021 Pekárna s vůní skořice - moderní příběh Romea a Julie v kulisách půvabného švédského městečka Máte rádi romány z prostředí kaváren a pekáren? Milujete Švédsko a chtěli byste se tam podívat? I když to současná situace nedovoluje cestovat, tak právě vám je určen román s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Jak přežít v baráku plném teroristů10. července 2018 Jak přežít v baráku plném teroristů Představte si, že jste v nepravý čas na nepravém místě. Shodou okolností se ocitnete v budově, kterou obsadí tým nemilosrdných teroristů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli byste to […] Posted in Speciály
  • LEGO The Hobbit20. září 2020 LEGO The Hobbit   Hráčům se zlatým členstvím byla nastolena sleva na některé lego tituly, a nás nejvíce nalákala sleva na LEGO The Hobbit, za tu skvělou cenu necelých 200 korun v poměru k zábavě a […] Posted in Retro games
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duel (1971)18. ledna 2017 Duel (1971) Americké dálnice a silnice jsou plné nejrůznějších psychopatů. Steven Spielberg nám ukáže, jak to dopadá, když se rozhodnete jednoho z nich předjet… Obchodník David Mann […] Posted in Horory
  • Vejce s křenem. Jídlo pro pořádné chlapy!14. října 2016 Vejce s křenem. Jídlo pro pořádné chlapy! Vejce s křenem bylo nejoblíbenější jídlo mého, dnes již zesnulého, otce. Vždycky, když přišel večer z pole, maminka mu uvařila vajíčka a on si je celá posypal křenem a s chutí se do nich […] Posted in Domácí rady
  • Natáčí se nový film Superžena25. března 2021 Natáčí se nový film Superžena Tvůrci komedie Casting na lásku začali loňský rok s natáčením nového celovečerního filmu s názvem Superžena. Vizuálně netradičně pojatý snímek ze současnosti, který naráží na téma hledání […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Květ smrti17. ledna 2023 Květ smrti Po vražedkyni Anně Kielové, která podřízla krk mladému bohatému a vlivnému právníkovi, se slehla zem a od té doby, co byla natočena na kameru, ji nikdo neviděl. Média ji označovala za […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53647 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72293 KB. | 21.05.2024 - 22:10:49