Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Trans | Trance [55%]

Trans | Trance [55%]

rp trance image02.jpg
rp trance image02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Danny Boyle hlá­sí návrat. Človek kte­rý za svo­ji kari­é­ru nabíd­nul hned něko­lik oso­bi­tých sní­ků se před­ve­dl napo­sle­dy před tře­mi lety s dra­ma­tem 127 hodin. Od té doby se ale věno­val jiným závaz­kům, kupří­kla­du loň­ské­mu úvod­ní­mu cere­mo­ni­á­lu olym­pij­ských her. Teď už je ale zpět v plné pol­ní a od půl­ky červ­na může­te v kinech nara­zit na jeho nový sní­mek Trans. Loupežný thriller ve kte­rém hra­jí hlav­ní roli umě­ní a hyp­no­te­ra­pie, kte­rý se navíc může pochlu­bit více než sym­pa­tic­kým herec­kým ansám­blem. Dokáže v něm tvůr­ce uká­zat, proč pořád pla­tí zare­ži­sé­ra s citem pro fil­mo­vou dyna­mi­ku a vyšper­ko­va­nou vizu­ál­ní strán­kou? 
Simon Newton pra­cu­je v aukč­ní síni Delancy’s ve Velké Británii, kte­rou pro­jdou během roku desít­ky obra­zů v hod­no­tách v řádech desí­tek mili­o­nů liber. Jednoho dne však dojde k lou­pe­ži vzác­né­ho obra­zu of Francesca de Goyi a Simon skon­čí díky sna­ze zachrá­nit obraz v nemoc­ni­ci. Jak se ale poz­dě­ji uká­že, Simon v celé lou­pe­ži sehrál svo­ji roli a jen díky jeho zbrk­lé­mu roz­hod­nu­tí dostal ránu do hla­vy, kte­rá mu vyma­za­la krát­ko­do­bou paměť. Loupež navíc nepro­běh­la pod­le plá­nu a někde když ho měl v drže­ní Simon, se obraz ztra­til. A to se samo­zřej­mě nelí­bí všem kum­pá­nům kte­ří v tom s ním jeli a už vůbec ne jejich vůd­ci Franckovi. Ten se pro­to roz­hod­ne pro neor­to­dox­ní řeše­ní. Simona pošle k hyp­no­te­re­a­pe­u­t­ce Elizabeth Lambové. S její pomo­cí tak dou­fá, že zjis­tí, kam Simon ten obraz ukryl. Co když ale všech­no není tako­vé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát?
A sak­ra. Čas od času se najdou sním­ky, ke kte­rým nemá­te zrov­na vel­ká oče­ká­vá­ní, i přes­to, že bys­te mít moh­li, a oni vás přes­to zkla­mou. Je to prá­vě ta dyna­mi­ka, kte­rou jsem zmi­ňo­val na začát­ku, co je hlav­ní pro­blém Transu. Pro něko­ho mož­ná logic­ký krok v tvor­bě toho­to tvůr­ce, pro mě prv­ní seri­oz­ní klo­pýt­nu­tí. Zatímco totiž někte­ré sek­ven­ce fun­gu­jí téměř jako dob­ře nama­za­ný stroj a doká­ží vyvo­lat adre­na­lin v žilách, ta dale­ko vět­ší část fil­mu je tako­vé neu­r­či­té hle­dá­ní sebe sama. Hledání, kde se všich­ni zúčast­ně­ní sna­ží tvá­řit jako že je to straš­ně chyt­ré a že to je straš­ně pro­myš­le­né, nicmé­ně to se nako­nec nesta­lo. Důvod je jas­ný. Snímek pře­ros­tl Boyleovi přes hla­vu.

Tam kde totiž obvykle fun­gu­je, tady jako by nevě­děl co si má počít a sna­ží se vše zakrýt tím, že bude neu­stá­le šper­ko­vat vizu­ál­ní strán­ku. Nebo uká­že tro­chu expli­ci­ty. Nebo před­ve­de důvod, proč mno­zí pova­žu­jí Rosario Dawson za jed­nu z nej­vět­ších sex­bomb Hollywoodu (včet­ně mě samo­zřej­mě). Ale ať už tam je těch vábí­tek kolik chce, jed­no­du­še to za tu hodi­nu a tři­čtvr­tě nedr­ží pohro­ma­dě. Boyle navíc jako by si to uvě­do­mo­val, že mu ten tah v prv­ní půl­ce nevy­šel, a tak se v té dru­hé sna­ží vše dohnat. Ve výsled­ku je tak vývoj pří­bě­hu na jed­nu stra­nu mož­ná až pří­liš před­ví­da­tel­ný a na dru­hou stra­nu nesmír­ně kře­čo­vi­tý. Jakoby během natá­če­ní nevě­dě­li, co vlast­ně natá­čí. A to je poměr­ně ško­da, pro­to­že poten­ci­ál tu byl dale­ko vět­ší, opro­ti tomu, co se nako­nec ve výsled­ku dosta­lo na plát­na kin.

Je mož­né, že jsem jen sní­mek nepo­cho­pil a je mož­né, že to Boyleovi ten­to­krát pros­tě nevy­šlo. Sympatické obsa­ze­ní, sluš­ná záplet­ka a tou­ha a napě­tí. To vše může být napros­to parád­ní thriller a nebo totál­ní pro­var. Trans je někde mezi tím. Žádná nadu­pa­ná podí­va­ná se neko­ná. Britská stá­li­ce ten­to­krát dotla­či­la do kin svůj prav­dě­po­dob­ně nej­prů­měr­něj­ší sní­mek. Pokud chce­te něco tro­chu jiné­ho, než se na vás valí ze všech stran, je Trans poměr­ně neškod­ná vol­ba. Jen neče­kej­te zázra­ky.

Danny Boyle a ukáz­ka toho, že i mis­tr tesař se někdy utne. Na papí­ře napros­to parád­ní pro­jekt se skvě­lým obsa­ze­ním a hlav­ní záplet­kou, ve výsled­ku asi nej­prů­měr­něj­ší film toho­to tvůr­ce. Pořád má opro­ti kon­ku­ren­ci něco navrch, avšak film nedr­ží pohro­ma­dě a na kaž­dou pozi­tiv­ní věc je něko­lik nega­tiv­ních. A to je setsa­kra­ment­ská ško­da. Scénář by zaslou­žil dopi­lo­vat, Danny tro­chu jis­těj­ší ruku a cel­ko­vě tro­chu méně kom­bi­no­vá­ní by neby­lo příš­tě na ško­du.   

Koktejl:

100% Prvotřídní fil­mo­vá mizé­rie

Trans
( Trance, Tranz )
Krimi / Thriller / Mysteriózní / Drama
Velká Británie, 2013, 101 min

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 13.06.2013 CinemArt
V kinech SR od: 13.06.2013 Barracuda Movie

Režie: Danny Boyle
Scénář: Joe Ahearne, John Hodge
Kamera: Anthony Dod Mantle
Hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson, Tuppence Middleton, Sam Creed, Danny Sapani

http://www.csfd.cz/film/299291-trans/
http://www.imdb.com/title/tt1924429/


Podívejte se na hodnocení Trans na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
  • Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?13. června 2019 Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma? Návrat k přírodě ve zvířecím podání medvěda Booga (Martin Lawrence) a upovídaného jelena Elliota (Ashton Kutcher) je zároveň prvním animovaným projektem Sony Pictures. O tom, jak dopadla […] Posted in Retro filmové recenze
  • Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let26. června 2020 Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let Jste učitelka ve školce? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dvouletými dětmi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve školce bude pro vás to pravé. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Naughty Dog na fantasy hře nepracuje. Zveřejněné koncepty se...23. ledna 2021 Naughty Dog na fantasy hře nepracuje. Zveřejněné koncepty se... Naughty Dog na fantasy hře nepracuje. Zveřejněné koncepty se nakonec netýkají nové hry, omluvil se umělec Hyoung Taek Nam z Naughty Dog za zmatek. Posted in Krátké herní aktuality
  • Hon na čarodějnice [35%]13. března 2011 Hon na čarodějnice [35%] http://www.csfd.cz/film/248144-hon-na-carodejnice/ V kinech ČR od:13.01.2011  V kinech SR od:03.02.2011 Dominic Sena nikdy nepatřil do první ligy, co si budeme povídat. Jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Daniel Nekonečný26. března 2019 Daniel Nekonečný Daniel Nekonečný (vlastním jménem Daniel Konečný; 29. června 1966 Boskovice – 26. března 2019, Praha) byl český zpěvák, tanečník a šoumen, herec a módní fanatik do ohně, třpytek a žluté […] Posted in Profily osob
  • Falcon a Winter Soldier - Celý svět se dívá9. dubna 2021 Falcon a Winter Soldier - Celý svět se dívá Minulá epizoda se mi zdála zatím nejslabší, dnešní byla podle mě zatím nejsilnější. V první řadě pochválím scénář, který dal prostor úplně všem postavám, někomu samozřejmě větší, ale nikdo […] Posted in Krátké recenze
  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […] Posted in Speciály
  • Matka / The Mother3. května 2013 Matka / The Mother “We’ll be like that one day. No one wanting us.” May je obyčejná penzistka, která žije svůj obyčejný život se stárnoucím a chátrajícím manželem Tootsem. Když jednoho dne sbalí kufry i […] Posted in Filmové recenze
  • Vykolejená | Trainwreck [45%]9. srpna 2015 Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať již ty, na kterých se podílí scenáristicky, režijně nebo je produkuje, vydělávají a díky tomu mu […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66022 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69554 KB. | 06.12.2023 - 08:30:56