Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

DobaLedová
DobaLedová
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak dou­fám, že už všech­no kon­čí, pro­to­že Doba Ledová 4 už začí­ná vařit z vody. První díl, kte­rý už šel před mno­ha a lety nám uká­zal pří­běh leno­cho­da, tyg­ra a mamu­ta, kte­ří pomo­cí malé vever­ky doká­za­li při­vést do kin celé rodi­ny. Jenom díky malé vever­ce doká­za­li z prů­mě­ru se stát kul­tov­ním.

V porov­ná­ních s Madagaskarem, kte­rý posled­ním dílem změ­nil styl, tak doba Ledová opa­ku­je všech­ny zápo­ry, kte­ré jsou v pokra­čo­vá­ní stan­dard­ním jevem, kte­rý je oprav­du těž­ký nena­po­do­bit. U pře­váž­né vět­ši­ny pokra­čo­vá­ní se dal­ší díly nepo­da­ří. Nedaří se pokra­čo­vat v nasta­ve­ném tren­du. To se nepo­da­ři­lo nejen u doby Ledové, ale i u Matrixu a dal­ších sérii, kde po úspěš­ném 1. fil­mu násle­du­je dru­hý, pří­pad­ně i dal­ší díl, kte­rý lidi do kin nepři­vá­dí. Sice by se našli výjim­ky, ale těch moc není. Výjimky exis­tu­jí. Příkladem posled­ní doby je Batman a jeho Temný rytíř, potom Indiana Jones, kte­rý už pokra­čo­val do 4. dílu. Na všech těch­to dílech, kte­ré měli úspěš­né dal­ší čás­tí je a bylo při pre­mi­é­ře vidět, že pokra­čo­va­ní tvo­ři­li původ­ní tvůr­ci a stá­le je to bavi­lo a že reži­sé­ři, samo­zřej­mě i scé­náris­té doká­za­li svým tvůr­čím pří­stu­pem navá­zat na úspěch.  Dobré pokra­čo­vá­ní není o tom, aby bylo pokra­čo­vá­ní v pre­mi­é­ře co nejdří­ve, ale o tom, aby si tvůr­ci dali čas vychy­tat veš­ke­ré chy­by, kte­ré by zna­me­na­li neú­spěch.  Když ale vez­me­me někte­ré fil­my, kte­ré se natá­če­li najed­nou, tak zase je umě­ní nato­čit úspěš­nou sérii. Opravdu s vel­kou nedů­vě­rou a neče­ka­ným úspě­chem se natá­čel film Pán prs­te­nů, kte­rý doká­zal, to co žád­ný film před tím. Během dvou-letého natá­če­ní nato­čit 3 díly fil­mu, kte­ré byly kaž­dým rokem lep­ší.

Bohužel, mož­ná i bohu­dík nelze natá­čet ani­mo­va­né fil­my najed­nou. Každému ani­mač­ní­mu stu­diu trvá pří­pra­va do kin kaž­dé­ho fil­mu více než rok, a tak se pros­tě musí čekat. Po dese­ti letech tedy při­chá­zí 4 díl Doby ledo­vé, kdy jsou stá­le hlav­ní­mi posta­va­mi leno­chod, tygr a mamut. Během něko­li­ka dílů k nim při­šla mamu­ti­ce a jejich mla­dá sleč­na, ale stá­le je to pří­běh v době ledo­vé, kde se pří­běh nej­dů­le­ži­těj­ších postav spo­jí. Ve 4 díle tedy zno­vu sle­du­je­me pří­běh slav­né troj­ky, dopl­ně­né o krát­ké epi­zo­dy nej­zná­měj­ší posta­vy ve fil­mu. Nejslavnější „Šavloveverka“ má bohu­žel opro­ti pře­cho­zím dílům málo pro­sto­ru, její ces­ta za oříš­kem, jejím vysně­ným grá­lem je dost krát­ká a během fil­mu se obje­ví pou­ze snad ve 3 krát­kých scé­nách, a tak šedi­vý prů­měr fil­mu nedo­ká­že posu­nout do vyš­ších úrov­ní. V před­cho­zím díle měla svůj pří­běh, kdy potka­la svo­jí vyvo­le­nou, ale v tom­to díle oprav­du její epi­zo­da je krát­ká. Příběh tyg­ra, mamu­ta a leno­cho­da bohu­žel není tak pou­ta­vý, pro­to­že se vůbec o ně nebo­jí­me, vždy je jas­né, že pomo­cí leh­kých názna­ků v pří­bě­hu, se dosta­nou, kam chtě­jí. Nejen pomoc velry­by je oče­ká­vá­ná, ale samo­zřej­mos­tí je i pomoc mnou nazva­ných „sys­lů“, kte­ří též pomo­cí veli­ce k dob­rým činům.

Bohužel celá Doba Ledová 4 je sla­bým odva­rem prv­ní­ho dílů, kte­rý byl pře­lo­mo­vý. Oproti prv­ním dílu byl pří­běh veli­ce cha­bý. Pro pro­dlou­že­ní fil­mu je vymyš­le­no něko­lik ved­lej­ších odbo­ček, kte­ré jsem napros­to nechá­pal. První odboč­kou je „zami­lo­va­ný“ pří­běh o přá­tel­ství dce­ry mamu­ta, potom dru­hým je trap­ný pří­běh pří­jez­du leno­cho­dí rodi­ny, kte­rá zane­cha­la leno­cho­du Sidovi jeho babič­ku, kte­rá jako neza­jí­ma­vá posta­va umož­ni­la scé­náris­tic­kou klič­kou koneč­né zachrá­ně­ní. ¨

Poslední odsta­vec snad bude o tom, že se mi vůbec film nelí­bil. Oproti 3 dílu Madagascaru, kte­rý tvůr­ci od píky změ­něn do cool sty­lu, tak 4. díl Doby ledo­vé je neu­stá­le hor­ší a hor­ší. Docela by mě potě­ši­lo, kdy­by 5 dílem už nepo­kra­čo­val, ale kdo ví, momen­tál­ně v Americe je tato ani­mo­va­ná kome­die veli­ce úspěš­ná.


Podívejte se na hodnocení Doba ledová 4: Země v pohybu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97596 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71667 KB. | 22.06.2024 - 10:21:48