Kritiky.cz > Recenze > How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Současná ame­ric­ká seri­á­lo­vá pro­duk­ce je více než uspo­ko­ji­vá. Prostřednictvím inter­ne­tu (co si bude­me poví­dat, čes­ké tele­vi­ze v tomhle ohle­du dost zao­stá­va­jí) k nám dora­zi­lo mno­ho vyni­ka­jí­cích dra­ma­tic­kých seri­á­lů, ved­le nich se však vyro­jil i tenhle pokus o zno­vu­o­ži­ve­ní sit­co­mů, kte­rý vyšel na jed­nič­ku.

Zámořská seri­á­lo­vá scé­na má momen­tál­ně oprav­du dost co nabíd­nout. Velké úspě­chy po celém svě­tě sklí­ze­jí Ztraceni, Hrdinové, Dexter, Útěk z věze­ní a dal­ší. To všech­no jsou však pře­váž­ně seri­á­ly sta­vě­jí­cí na napě­tí, dra­ma­tic­kých váž­ných záplet­kách a vel­kých pro­blé­mech, čis­tě zábav­ný seri­ál tu chy­běl. Na scé­ně se však obje­vu­je sit­com How I Met Your Mother (nebo­li Jak jsem se sezná­mil s vaší mat­kou), kte­rý je oprav­du vyda­ře­ný a v nej­lep­ším slo­va smys­lu při­po­me­ne sta­ré zla­té časy Přátel.

 

How I Met Your Mother se stej­ně jako Přátelé točí kolem par­ty kama­rá­dů, kte­ří jsou téměř pořád pohro­ma­dě, čas­to vyse­dá­va­jí v baru a s nad­hle­dem řeší tako­vé oby­čej­né život­ní situ­a­ce. Seriál odstar­tu­jí zásnu­by Marshalla a Lilly, kte­ré jejich kama­rá­da Teda vybur­cu­jí k hle­dá­ní té pra­vé ženy. Seznámí se s Robin, ta je krás­ná, vtip­ná, neo­by­čej­ná. Mohla by to být ona? Nebo ne? Uvidíme, co na to řek­ne Barney, nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář, kte­rý zná 100+1 jeden způ­sob, jak se dostat ženě do kalho­tek za pár minut. Ať už to dopad­ne jak­ko­li, máme tady skvě­lou par­tu, kte­rá pros­tě baví.

 

Seriálu se oprav­du poved­lo oži­vit vtip­ný sit­com se vším všu­dy, záplet­ky jsou zábav­né, nechy­bě­jí tref­né hláš­ky a humor­né situ­a­ce. Postavy jsou výbor­ně napsa­né, kaž­dá je něčím jiná a hlav­ně zají­ma­vá, kaž­dá má něco, díky čemu si ji oblí­bí­te, i když Barney vše­o­bec­ně v oblí­be­nos­ti urči­tě vede. Důležité však je pře­de­vším to, že jejich vzá­jem­ná inter­ak­ce fun­gu­je, vytvá­ře­jí oprav­du skvě­lou par­tu, se kte­rou se chce­te jít bavit.

 

Velmi netra­dič­ní, ale jed­no­znač­ně pozi­tiv­ní je vzá­jem­ná pro­vá­za­nost jed­not­li­vých dílů a nej­růz­něj­ší hrát­ky s časo­vý­mi rovi­na­mi a dal­ší­mi prv­ky. Málokterý sit­com takhle chytře pro­po­ju­je epi­zo­dy. Každý díl How I Met Your Mother má svou hlav­ní záplet­ku, kte­rá se veskr­ze vyře­ší, ale jsou tu růz­né drob­nos­ti, jimiž je utvá­ře­no celist­vé dílo.
Jedná se tře­ba i o nepa­tr­né naráž­ky nebo odka­zy pro­ne­se­né mezi řečí, kte­ré vám nikdo nevy­svět­lí, ale když je pochy­tá­te, oce­ní­te skvě­lou pro­myš­le­nost seri­á­lu, u nějž bys­te to roz­hod­ně neče­ka­li. Často se jed­na udá­lost nená­pad­ně táh­ne přes něko­lik epi­zod nebo po mno­ha dílech při­chá­zí dohra situ­a­ce, kte­rou už jste pova­žo­va­li za ukon­če­nou. Podařená je také skvě­le fun­gu­jí­cí prá­ce s růz­ný­mi časo­vý­mi rovi­na­mi a úhly pohle­du. Ty se navzá­jem stří­da­jí, dopl­ňu­jí, vysvět­lu­jí a vytvá­ře­jí tak mnoh­dy zce­la jinou rea­li­tu, než by se moh­lo na prv­ní pohled zdát.

 

Herecký ansám­bl je slo­žen z nezná­mých tvá­ří. Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris ani Cobie Smulders oprav­du nejsou zná­má jmé­na, ale ve svých rolích jsou vskut­ku vyni­ka­jí­cí. Jedinou výjim­kou, co se týče šir­ší­ho divác­ké­ho pově­do­mí, je Alyson Hannigan. Určitě si ji pama­tu­je­te jako hor­li­vou flét­nist­ku se záli­bou v hudeb­ních tábo­rech z Prciček, pří­pad­ně jako hlav­ní hrdin­ku vskut­ku děs­né­ho Děsného dojá­ku, avšak její Lilly v seri­á­lu je nato­lik sym­pa­tic­ká a oso­bi­tá, že na to nej­spíš brzy zapo­me­ne­te a bude pro Vás zkrát­ka jenom Lilly z téhle skvě­lé par­ty. Kromě stá­lé­ho obsa­ze­ní se v seri­á­lu obje­vu­jí jako hos­té nej­růz­něj­ší hvězdy a hvěz­dič­ky, nej­no­vě­ji tře­ba Britney Spears.

 

Co se týče plá­no­va­né dél­ky seri­á­lu, tak věz­te, že zatím není nic jis­té. Za mořem se momen­tál­ně s úspě­chem vysí­lá tře­tí série, kte­rá si drží vyso­ký stan­dart, tak­že lze před­po­klá­dat, že dal­ší pokra­čo­vá­ní na sebe nene­chá čekat. Nezbývá než dou­fat, že How I Met Your Mother udr­ží nasta­ve­nou lať­ku.

Také by neby­lo špat­né, kdy­by ten­to seri­ál dora­zil i na naše obra­zov­ky, ale upřím­ně řeče­no, moc si ho nedo­ká­ži před­sta­vit s dabin­gem. Spousta fór­ků se bude totiž pře­vá­dět jen obtíž­ně a před­sta­va, že někdo změ­ní Barneyho hlas a jeho tra­dič­ní hláš­ky „Suit up!“ a „It’s gon­na be LEGEN....wait for it.....DARY!“, je pro mě prak­tic­ky nepři­ja­tel­ná.

 

Jak milu­ju Přátele, tak tenhle seri­ál mi je v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu při­po­mněl. Opravdu poda­ře­ný, vtip­ný sit­com s posta­va­mi, kte­ré si musí­te zami­lo­vat. Navíc netra­dič­ní for­ma vyprá­vě­ní a v mno­ha dílech skvě­lá prá­ce s růz­ný­mi, navzá­jem se dopl­ňu­jí­cí­mi a vysvět­lu­jí­cí­mi časo­vý­mi lini­e­mi per­fekt­ně fun­gu­je a tomu vše­mu dodá­vá správ­ný šmrnc.

Naše hod­no­ce­ní: 

10

Vložil Andrea Zahradníková, 8. Duben 2008 - 0:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Pregame Skate - 14 May 2022 | #IIHFWorlds 202214. května 2022 The Pregame Skate - 14 May 2022 | #IIHFWorlds 2022 Posted in Videa
  • Mammoth (2006)29. března 2012 Mammoth (2006) Po dopadu meteoritu roztaje několik tisíc let starý zmrlý mamut. Začne terorizovat místní městečko a jediný, kdo se mu může postavit, je profesor Frank. Ve státu Louisiana leží malé […] Posted in Horory
  • Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide2. března 2020 Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • Na jaké filmy se těšit v listopadu?30. října 2016 Na jaké filmy se těšit v listopadu? Dnes pro Vás otevíráme novou rubriku, ve které bychom každý měsíc chtěli dát pár tipů, jaký film si nenechat ujít. Chtěli bychom nevynechat žádný žánr, aby si každý filmový fanoušek přišel […] Posted in Kritický Klub
  • #2126: Gantz 2630. června 2020 #2126: Gantz 26 Gantz 26 (ガンツ)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kapitoly 281 až 291 v sérii "Gantz". České vydání má 208 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • James Bond nezemřel14. listopadu 2003 James Bond nezemřel Když jsem nedávno prohlásil, že jsem ještě neviděl ani jednoho Bonda, podívali se na mě všichni přítomní s dost nevěřícným výrazem ve tváři. Řekl jsem si tedy, že bych na tom asi měl něco […] Posted in Filmové recenze
  • Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová23. března 2021 Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová Dnes zemřela jedna z největších zpěvaček československého šansonu. Narodila se 20.10.1931 v Bratislavě a maturitě a po absolvování divadelního kurzu se stala členkou divadla […] Posted in Profily osob
  • Včela na mušce27. června 2022 Včela na mušce Neskutečný MASAKR !! :D Na jednu stranu tradiční Mr.Bean a očekávaná komediální jízda plná absurdit a neskutečných náhod, na stranu druhou v tom vidím toho víc než jen komickou kravinu. […] Posted in Krátké recenze
  • AUTA - rozhovor Richard Krajčo28. března 2006 AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitům letošního léta. V uplynulých několika dnech  vznikalo v pražském studiu Virtual české znění […] Posted in Články
  • Ženská válka! | Survivor CZ&SK28. ledna 2022 Ženská válka! | Survivor CZ&SK Posted in Videa

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38592 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71543 KB. | 16.06.2024 - 04:26:23