Kritiky.cz > Recenze > Hellboy 2Zlatá armáda - Hellboy 2The Golden Army

Hellboy 2Zlatá armáda - Hellboy 2The Golden Army

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

V létě jsme se dočka­li nejed­né comic­so­vé adap­ta­ce. V červ­nu Wanted, čer­ven­ci jím byl Neuvěřitelný Hulk a comic­so­vá vari­a­ce Hancock, no a srpen se nesl v batma­nov­ké nála­dě. Září nebu­de vyjím­kou a při­chá­zí tak pokra­čo­vá­ní staré­ho dob­ré­ho Hellboye.

Guillermo del Toro je v posled­ní době v kur­zu. Mluví se o něm coby o pro­du­cen­to­vi Sirotčince a reži­sé­ro­vi dvou­díl­né­ho Hobita. Po Faunovu laby­rin­tu se v Torovi obje­vi­la vel­ká dáv­ka fan­ta­zie, kte­rou vyu­žil i pro dru­hý díl Hellboye. Jak sám říká: „Měli jsme výho­du v tom, že jsme nemu­se­li zno­vu vysvět­lo­vat kdo je kdo a sta­či­lo pros­tě sko­čit do děje. O to víc jsme chtě­li pro­pra­co­vat samot­ný pří­běh.“ Jak jinak mohl doká­zat, že reži­sér­ský seslí­ček na Hobitovi, se dostal k tomu pra­vé­mu, než že se roz­ho­dl své pohád­ko­vo horro­ro­vé vize vměst­nat do pří­bě­hu ze sou­čast­né­ho pro­stře­dí. Pokud čeká­te, že uvi­dí­te úhlav­ní­ho nepří­te­le něja­ké­ho ese­sá­ka, mílí­te se. Vítejte ve svě­tě, kde fan­ta­sy jes­tě nevy­mře­lo.
Ti kte­ří si vzpo­mí­na­jí na konec prv­ní­ho díu, jis­tě si vzpo­me­nou na obě­tí Hellboye a jeho pyro­ki­ne­tic­ké lás­ky. Ve dvoj­ce vidí­me už o něco pokro­či­lej­ší vztah plný hádek a Hellboy se tak obě­vu­je v tro­chu jiném svět­le. Dosti výstiž­ně to vysti­hl Ron Perlman, když řekl: „Hellboy je v pod­sta­tě úpl­ně nor­mál­ní chlap, kte­rý by se nej­rad­ši jenom válel na gau­či u tel­ky a chlastal u toho pivo. Shodou náhod ale má scho­po­sti , kte­ré ho nutí se z toho gau­če občas zved­nout.“ A že k zved­nu­tí z gau­če má ten­to­krát oprav­du důvod. Syn vlád­ce pod­svě­tí, princ Nuada, poru­šil křeh­ké pří­mě­ří kte­ré bylo mezi lid­mi a jeho říší a roz­hod­ne se zkom­ple­to­vat arte­fak­ty, kte­ré mu umož­ní pro­bu­dit tzv. Zlatou armá­du. Probuzení Zlaté armá­dy by bylo pro lid­stvo vstu­pen­kou do záhu­by.

Pokud by se někdo zeptal, jest­li je dru­hý Hellboy lep­ší, odpo­vě­děl bych, že je jiný. Hellboy víc hláš­ku­je, rybí muž jakbys­met a tajem­nou atmo­sfé­ru nacis­tic­kých poku­sů nahra­di­la dnes vel­mi žáda­ná fan­ta­sy linie. Ale špat­né to roz­hod­ně neni. Guillermo del Toro je obda­ře­ný neko­neč­nou výtvar­nou fan­ta­zií a jeho mon­stra jsou pros­tě úžas­ná. Například Guillermova vize víly zub­nič­ky. Rozhodně totiž není roz­to­mi­lou posta­vič­kou dáva­jí­cí peníz­ky pod pol­štář malým dětem za jejich vypad­lé zoub­ky, nýbrž pěk­nou mrchou, kte­rá roze­že­re člo­vě­ka a nej­ví­ce si pochut­ná na jeho zubech.

Po vizu­ál­ní strán­ce nejde nic vytknout. Kamera Johna Toll je uchá­ze­jí­cí a hud­ba tref­ná. Scéna kde se perou v uli­cích New Yorku dvě mon­stra jako by vypadla z již zmi­ňo­va­né­ho Neuvěřitelného Hulka a ani finál­ní bit­ka není zce­la ori­gi­nál­ní. Přesto všech­no je Hellboy skvě­lou oddycho­vou podí­va­nou, kte­rá niko­ho neu­ra­zí a může jedi­ně pře­kva­pit. Filmaři se z Pražského Barrandova pře­stě­ho­va­li ten­to­krát za leněj­ší vari­an­tou a to do Budapeště, kte­rá se blý­zká lep­ší­mi finanč­ní­mi pod­mín­ka­mi. Přesto všech­no se ve štá­bu obje­vi­lo něko­lik čechů, kte­ré Toro obje­vil při natá­če­ní Blada 2 a prv­ní­ho Hellboye.
PS: Hobit se dostal do dob­rých rukou…
//
//

Zdá se, že si Guillermo del Toro roz­jel svou comic­so­vou sérii. Pokud při­jde troj­ka, tak jedi­ně s Torem za kame­rou. A bude to opět úžas­ná jíz­da, plná pra­vzlášt­ních nestvůr.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1 z 10

2 z 10

3 z 10

4 z 10

5 z 10

6 z 10

7 z 10

8 z 10

9 z 10

10 z 10

Průměr: 8.7 (10x hod­no­ce­no)

Další člán­ky:

Hellboy 2: Zlatá armá­da - Druhý trai­ler

Hellboy 2: Zlatá armá­da - Trailer

Hellboy 2: Zlatá armá­da - Teaser

Vložil Jaroslav Měrtl, 4. Září 2008 - 0:02


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94010 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71783 KB. | 23.07.2024 - 00:51:48