Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

kliste
kliste
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Encefalitida je zánět­li­vé one­moc­ně­ní moz­ku, kte­ré může způ­so­bit pří­zna­ky jako zma­tek, horeč­ka, bolest hla­vy a ztuh­lý krk. Někdy vede i k pří­zna­kům, jako jsou záchva­ty a změ­ny osob­nos­ti. Toto one­moc­ně­ní může také způ­so­bit dlou­ho­do­bé pro­blémy, napří­klad potí­že s řečí nebo pamě­tí. Encefalitida není pří­liš běž­ná, ale může být smr­tí­cí. Pokud si mys­lí­te, že máte pří­zna­ky ence­fa­li­ti­dy, oka­mži­tě navštiv­te léka­ře.

Co způsobuje encefalitidu?

Hlavní pří­či­nou ence­fa­li­ti­dy je infek­ce virem. Encefalitida může být také způ­so­be­na bak­te­ri­e­mi nebo para­zi­tem, jako je ten, kte­rý způ­so­bu­je toxo­plazmó­zu. Ve vzác­ných pří­pa­dech může být ence­fa­li­ti­da způ­so­be­na hou­bou.

Jaké jsou příznaky?

Symptomy ence­fa­li­ti­dy mohou zahr­no­vat:

• Zmatek.

Horečka.

• Bolest hla­vy (kte­rá může být vel­mi boles­ti­vá).

• Ztuhlý krk a zad­ní část.

• Citlivost očí na svět­lo.

• Nevolnost a zvra­ce­ní.

• Nedostatek ener­gie.

• Ospalost.

Mezi závažnější příznaky patří:

• Záchvaty.

• Třas.

• Změny osob­nos­ti.

• Ztráta pamě­ti.

• Halucinace (vidě­ní nebo sly­še­ní věcí, kte­ré nee­xis­tu­jí).

Na začát­ku pří­zna­ky ence­fa­li­ti­dy mohou být podob­né jako u menin­gi­ti­dy. Jedná se o závaž­né viro­vé nebo bak­te­ri­ál­ní one­moc­ně­ní, kte­ré způ­so­bu­je oto­ky tká­ní kolem moz­ku a míchy.

Léčba encefalitidy

Léčba ence­fa­li­ti­dy pro­bí­há v nemoc­ni­ci a závi­sí na tom, jaké máte pří­zna­ky a jaká je pří­či­na vaše­ho one­moc­ně­ní. K léč­bě se pou­ží­va­jí anti­vi­ro­vé léky, jako je acyklo­vir. Antivirová léč­ba může způ­so­bit zmír­ně­ní pří­zna­ků. Pokud se lékař domní­vá, že vaše pří­zna­ky jsou způ­so­be­ny bak­te­rií, pře­de­pí­še vám anti­bi­o­ti­ka.

Dále pak bude zave­de­na pod­půr­ná péče, kte­rá má zmír­nit vaše pří­zna­ky a umož­nit tělu, aby se uzdra­vi­lo samo. Můžete uží­vat léky ke sní­že­ní boles­ti a horeč­ky nebo k zasta­ve­ní záchva­tů. Léčba může trvat něko­lik týd­nů až měsí­ců, než se úpl­ně zota­ví­te ze všech pří­zna­ků. Budete muset dbát na zdra­vé stra­vo­va­cí návy­ky, pit­ný režim a dopřá­vat si dosta­tek odpo­čin­ku.


Foto:

Popis
English: Castor Bean Tick Ixodes rici­nus, Family: Ixodidae, Location: Germany, Ulm, Eggingen
Deutsch: Gemeiner Holzbock Ixodes rici­nus, Familie: Ixodidae, Fundort: Deutschland, Ulm, Eggingen
Datum 2. září 2011
Zdroj Vlastní dílo
Autor H. Krisp
Pozice objek­tu 48° 21? 09,1? S, 9° 51? 36,21? V Kartographer map based on OpenStreetMap.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47190 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72013 KB. | 21.04.2024 - 19:59:21