Kritiky.cz > Horory > Dark Summer (2015)

Dark Summer (2015)

rp Dark Summer 28201529.jpg
rp Dark Summer 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Špehování spo­lu­ža­ček se nevy­plá­cí! Zvláště když kvů­li vám spáchá sebe­vraž­du a poslé­ze vás začne pro­ná­sle­do­vat její duch…


Mladík Daniel se nabou­rá do pro­fi­lu své spo­lu­žač­ky Mony na soci­ál­ní síti a je za svůj čin potres­tán domá­cím věze­ním. Nesmí z domu ani na krok, navíc je jeho pohyb moni­to­ro­ván a na vše dohlí­ží přís­ný úřed­ník Stokes. Jednoho veče­ra ho však přes chat kon­tak­tu­je sama Mona, kte­rá se před jeho oči­ma zastře­lí. Zdrcený Daniel se sna­ží najít pod­po­ru ve svých kama­rá­dech Abby a Kevinovi. Od té chví­le jej totiž pro­ná­sle­du­jí podiv­né vidi­ny i duch zemře­lé. Jeho přá­te­lé mu zpr­vu nevě­ří, ale postu­pem času jsou i oni vta­že­ni do spá­rů tem­ných sil a tak naší tro­ji­ci nezbý­vá nic jiné­ho, než se pokus vypá­t­rat na vlast­ní pěst, proč se tak děje a co vlast­ně byla Mona zač…


Český název: Temné léto

Režie: Paul Solet
Rok výro­by: 2015
Délka: 81 min
Země: USA / Velká Británie
Hrají:
Keir Gilchrist...(Daniel)
Stella Maeve...(Abby)
Maestro Harrell...(Kevin)
Peter Stormare...(Stokes)
Gracie Gillam...(Mona Wilson)
...a dal­šíBylo sice pěk­né, že sami tvůr­ci v počát­ku při­šli s ozna­če­ním podob­nos­ti s fil­mem Disturbia (2007), ale do kva­lit toho­to kous­ku má tohle dílo hod­ně dale­ko. A to po všech strán­kách. I zde máme sice mla­dé­ho tee­nage­ra, kte­rý dosta­ne domá­cí věze­ní za špe­ho­vá­ní, ke kot­ní­ku mu je dán nára­mek ke sle­do­vá­ní pohy­bu, ale tím veš­ke­rá podob­nost kon­čí. V tom­to pří­pa­dě se totiž v násle­du­jí­cích minu­tách dočká­me vcel­ku nezá­živ­né podí­va­né, kte­rou oko­ře­ní jen něko­lik jakž­takž pove­de­ných pasá­ží.
Máme tu sice něko­lik halu­ci­no­gen­ních scén, rádo­by děsi­vých vidin i „šoku­jí­cí“ odha­le­ní Monina tajem­ství, ale než se k tomu doko­pe­me, čeká nás spous­ta nezá­živ­né podí­va­né, hlu­chá mís­ta i nepří­liš záživ­ná atmo­sfé­ra. Scénář jako celek totiž nebyl moc kom­pakt­ní, tvůr­ci sáze­li jen na „moment­ky“ a ani se pří­liš neob­tě­žo­va­li s něja­kou pro­pra­co­va­něj­ší cha­rak­te­ris­ti­kou jed­not­li­vých postav. A to se jich tu zase moc neob­je­vi­lo, aby s tím měli nějak moc prá­ce.
Navíc ani herec­ké obsa­ze­ní zrov­na moc neo­kouz­li­lo. Stella Maeve sice vzhle­do­vě ano, ale jinak se i ona svez­la na pod­prů­měr­nos­ti svých kole­gů. A nej­vět­ší hvězda a láka­dlo Peter Stormare tu moc pro­sto­ru nedo­stal. Spíše poslou­žil jen jako reklam­ní tah, než aby před­ve­dl něco pořád­né­ho ze své­ho talen­tu. Navíc ta hro­ma­da žánro­vé klišé, tu pros­tě nemohl pře­hléd­nout ani „sle­pý“. Většina věcí už byla k vidě­ní jin­de, spous­ta věcí nedo­ta­že­ná do kon­ce, no pros­tě bída.

Dark Summer tak roz­hod­ně nebu­de pat­řit k fil­mům, kte­ré bys­te muse­li vyhle­dá­vat. Vyložená kata­stro­fa to není, ovšem tvůr­čí neschop­nost a hro­ma­da nedo­ta­že­ných věcí si pros­tě neza­slou­ží nic víc, než pod­prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91518 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72233 KB. | 22.05.2024 - 12:49:14