Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad nej­kon­tro­verz­něj­ší film letoš­ní­ho roku koneč­ně při­šel do kin. Olivia Wilde si opět sed­la na reži­sér­ské křes­lo a po svém debu­tu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 při­chá­zí se svým dru­hým fil­mem, To nic, dra­há.

Premiéře sním­ku před­chá­ze­la celá řada kon­tro­ver­zí a skan­dá­lů. Původně si v něm měl zahrát Shia LaBeouf, byl však z natá­če­ní vyho­zen a nahra­zen zpě­vá­kem Harrym Stylesem. Ten se navíc během natá­če­ní sblí­žil s Olivií Wilde, a to až tak moc, že se roz­ved­la se svým býva­lým man­že­lem Jasonem Sudeikisem. Hlavní hvězda Florence Pugh pak odmít­la zúčast­nit se veš­ke­rých akti­vit oko­lo pre­mi­é­ry fil­mu (roz­ho­vo­ry, pro­mo,...) a obje­vi­la se pou­ze na čer­ve­ném kober­ci na fes­ti­va­lu v Benátkách. Styles navíc schy­tal vlnu kri­ti­ky ohled­ně jeho herec­tví, když byly do svě­ta vypuš­tě­ny prv­ní kli­py z fil­mu. Dokáže tedy sní­mek samot­ný tyto kon­tro­ver­ze pře­ko­nat a vrýt se lidem do pamě­ti nejen díky nim, ale i díky své kva­li­tě?

Bohužel... asi ne tak doce­la. Filmu totiž chy­bí dvě zásad­ní věci - sil­ná myš­len­ka a solid­ní scé­nář. Příběh se ode­hrá­vá v idy­lic­kém odlehlém měs­tě cca v 50. letech, kde muži pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu s názvem Victory a ženy zůstá­va­jí doma a sta­ra­jí se o domác­nost. Všeho je dost, nikdo si nemá nač stě­žo­vat, všich­ni žijí napros­to ide­ál­ní život. Hlavní hrdin­ka Alice (Florence Pugh) si ale začne vší­mat zvlášt­ních věcí, kte­ré se stá­va­jí jí nebo lidem v jejím oko­lí, a poma­lu jí dochá­zí, že tvůr­ce Victory Frank (Chris Pine) něco tají. A tohle všech­no fun­gu­je oprav­du na výbor­nou - režie je pev­ná a sebe­jis­tá, kame­ra Matthewa Libatiqua je vel­mi nápa­di­tá a per­fekt­ně vyu­ží­vá pro­stře­dí a kulis a také v dia­lo­go­vých scé­nách vždy zabí­rá akté­ry s napros­tou pre­ciz­nos­tí, dia­lo­gy fun­gu­jí, herec­ké výko­ny jsou dob­ré až vyni­ka­jí­cí, a sní­mek půso­bí veli­ce atmo­sfé­ric­ky, vel­ko­le­pě, a záro­veň úzkost­li­vě a děsi­vě. Divák napja­tě čeká na rozuz­le­ní a až do doby těs­ně před ním vše jde jako po más­le. Jenže pak při­jde ono odha­le­ní a pří­běh se vysvět­lí, a divák sedí a říká si „...aha? To je ono? Nic hlub­ší­ho v tom není?“ Hlavní myš­len­ka fil­mu (není spo­i­le­rem, když řek­nu že jde o boj pro­ti patri­ar­chá­tu - bylo to ofi­ci­ál­ně „odha­le­no“ již dáv­no před pre­mi­é­rou) je sice důle­ži­tým téma­tem, nicmé­ně je podá­na nesmír­ně neza­jí­ma­vě, jed­no­du­še a povr­cho­vě. A scé­nář se v té úpl­ně finál­ní čás­ti, v posled­ních minu­tách fil­mu, také roz­pa­dá, ty nej­za­jí­ma­věj­ší otáz­ky zůsta­nou nezod­po­vě­ze­ny, a spí­še než jako umož­ně­ní divá­ko­vi vysvět­lit si finá­le po svém (což byl snad úmy­sl) to spí­še půso­bí tak, že scé­náris­té abso­lut­ně netu­ši­li, jak film ukon­čit, a tak pros­tě udě­la­li to, co udě­la­li - to už zde vyzra­zo­vat nebu­du. A ten cel­ko­vý zvrat je vlast­ně také neo­ri­gi­nál­ní a neu­spo­ko­ju­jí­cí.

Co je ovšem uspo­ko­ju­jí­cí jsou již zmí­ně­né herec­ké výko­ny. Především Florence Pugh v roli Alice si pro sebe kra­de kaž­dou scé­nu, ve kte­ré je (což jsou prak­tic­ky všech­ny scé­ny), a je zde napros­to fan­tas­tic­ká. Všechny polo­hy zvlá­dá na výbor­nou a její herec­tví je sku­teč­ně str­hu­jí­cí. Chris Pine ali­as Frank je tak­též výbor­ný a hlav­ně jeho never­bál­ní herec­tví je nut­no vyzdvih­nout, ale bohu­žel není ve fil­mu zda­le­ka tak moc, jak by si zaslou­žil. Samozřejmě je potře­ba zmí­nit Harryho Stylese - po jeho herec­kém debu­tu v Nolanově Dunkirku (2017) a po cameu v loň­ských Eternals od Marvelu se jed­ná o jeho tře­tí film a vůbec prv­ní hlav­ní roli. Po Alice je totiž prá­vě Stylesův Jack Chambers dru­hou nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou v pří­bě­hu. A upřím­ně, na to, že jde o jeho prv­ní vel­kou herec­kou zku­še­nost, to vlast­ně není vůbec špat­né. Samozřejmě exce­lent­ní Florence Pugh nesa­há ani po paty a mís­ty je vidět, že je jakož­to herec nezku­še­ný, ale emo­ce jsem mu věřil a Jackovu moti­va­ci a jeho pří­běh mi doká­zal pro­dat. Nikdy mě neru­šil a z pří­bě­hu nevy­tr­hl a s her­ci skvě­le sply­nul. A i ostat­ní ve ved­lej­ších rolích byli vesměs dob­ří, i když nemě­li mno­ho pří­le­ži­tos­tí zazá­řit - snad jen Olivia Wilde v roli Bunny měla ke kon­ci fil­mu jeden herec­ky slab­ší moment, ale také nešlo o nic hroz­né­ho.

Celkově tedy film fun­gu­je skvě­le až do chví­le, než se zjis­tí, o čem vlast­ně je - v tom bodě se roz­pad­ne a bohu­žel je svým kon­cem celý poka­žen. Zklamání. Slabých 70 %.

Ohodnoťte film


Podívejte se na hodnocení To nic, drahá na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • To nic, drahá10. listopadu 2022 To nic, drahá Olivia Wilde a její ambiciózní psychologický Thriller z 50. let evokující Stepfordské paničky měl být drahokamem roku, ale je to jen obstojná žánrovka, která neurazí ani […] Posted in Filmové recenze
  • To se mi snad zdá – celebrita snů4. ledna 2024 To se mi snad zdá – celebrita snů Kdysi dávno býval hereckým esem. Dnes je přinejlepším rozporuplnou figurou, která se občas vytasí se zajímavou (a zhusta bizarní) filmovou rolí. Řeč je o Nicolasi Cageovi, jenž tentokrát […] Posted in Filmové recenze
  • Odplata – dokonalý obraz doby29. prosince 2023 Odplata – dokonalý obraz doby Fenomén podcastů už se propsal do seriálového světa ve skvělé sérii Jen vraždy v budově a teď si dělá zálusk také na svět filmový. Jak zdařilá je Odplata režisérského novice a zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu?12. listopadu 2023 Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu? Režisér David Fincher bezesporu patří k mistrům svého řemesla. V r. 2020 poprvé spojil svoje síly s Netflixem a natočil snímek Mank. Pocta Hollywoodu 30. let 20. století však trpěla […] Posted in Filmové recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu1. února 2024 UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu Dospívající rebelka Denise žije v pěstounské rodině. Její otec totiž zmizel, když byla malá. Ona je však přesvědčená, že ho uneslo UFO a pro své tvrzení hledá důkazy. Příběh je inspirován […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28163 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71998 KB. | 25.02.2024 - 18:17:00