Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

FRH 8201
FRH 8201
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Již od 6. květ­na se na obra­zov­ky TV Prima vra­cí oblí­be­ný pořad Poklad z půdy, kte­rým kaž­dé pon­dě­lí ve 21.30 bude pro­vá­zet Jan Rosák. Po prv­ních pěti dílech pořa­du se strh­la doslo­va lavi­na zájem­ců o oce­ně­ní jejich domně­lých cen­nos­tí, tudíž dru­há řada při­ná­ší dílů rov­nou osm.

Ani ten­to­krát nebu­de při odkrý­vá­ní tajem­ství před­mě­tů, kte­ré divá­ci našli nejen na svých půdách, nou­ze o před­mě­ty vel­mi cen­né, či nao­pak napros­té bra­ky, ale i veli­ce bizar­ní zále­ži­tos­ti jako napří­klad ruč­ně šitý kožich z tule­ně.
Jakou cenu má brož po babič­ce? Je zaprá­še­ný obraz cen­ným dílem? Na to odpo­vě­dí odbor­ní­ci z řad sta­ro­žit­ní­ků, kte­ří se o nej­vět­ší skvos­ty utka­jí v mini auk­ci. Na vaší půdě se může skrý­vat poklad, o kte­rém jste mož­ná dopo­sud nemě­li ani tuše­ní.
V kaž­dém z osmi nato­če­ných epi­zod dru­hé řady pořa­du Poklad z půdy budou odbor­ní­ci v dopro­vo­du mode­rá­to­ra Jana Rosáka oce­ňo­vat 5 sta­ro­žit­nos­tí od divá­ků. Tyto tajem­stvím zaha­le­né před­mě­ty od nich násled­ně budou moci kou­pit exper­ti – sta­ro­žit­ní­ci v mini auk­ci. Poklad z půdy nabíd­ne zají­ma­vé pří­běhy věcí i lidí a základ­ní návod na to, jak poznat, jest­li se na vaší půdě neprá­ší na cen­ný před­mět, jejž by oce­nil neje­den sbě­ra­tel. O tom svěd­čí i fakt, že v mini auk­ci prv­ní série pořa­du Poklad z půdy padla
i tako­vá část­ka, jakou je půl mili­o­nu korun!

Rozhovor s Janem Rosákem

  1. V čem bude dru­há řada Pokladu z půdy jiná?

Koncept pořa­du zůstá­vá stej­ný, pro­to­že skvě­le fun­gu­je, a přes­ně tak si ho divá­ci oblí­bi­li. Během prv­ní řady se strh­la doslo­va lavi­na těch, kte­ří po zhléd­nu­tí Pokladu z půdy vyra­zi­li na tu svou půdu, či do stodo­ly, gará­že, aby se podí­va­li, co za pokla­dy tam mají oni. Takže se nám při­hlá­si­la spous­ta nových zájem­ců se svý­mi před­mě­ty a neda­lo se než nato­čit nové díly. Takže pořad je stej­ný, jen se v něm může­te těšit na jiné před­mě­ty a jejich maji­te­le, kte­ří tou­ží zjis­tit, zda mají doma poklad, nebo brak. I když jed­na zvlášt­nost pře­ci také opro­ti před­cho­zí řadě je. Diváci ten­to­krát chtě­li zná­so­bit svo­je šan­ce, tak­že nepo­sí­la­li jen jeden před­mět, ale spí­še rov­nou více. Produkce tak byla oprav­du zava­le­na.

 

  1. Na jaké před­mě­ty ane­bo zvlášt­ní pří­běhy bys­te divá­ky nalá­kal?

V nej­no­věj­ších osmi dílech Pokladu z půdy se divá­ci mohou těšit na obra­zy, šper­ky, min­ce, kera­mi­ku, sklo, ale samo­zřej­mě i na tako­vé kous­ky jako auto­mo­bil, motor­ku, sta­ro­dáv­nou zbraň, Hitlerovi ciga­re­ty, dešt­ník, jehož maji­tel zemřel na Titanicu, sněž­né sáně, uni­kát­ní vesmír­ný foto­a­pa­rát, nebo noto­ric­ky zná­mý “masáž­ní pří­stroj” z Postřižin.

 

  1. Kterou nej­ví­ce bizar­ní věc divá­ci do Pokladu z půdy posla­li?

Řekl bych, že asi 100 let sta­rý, na prv­ní pohled po domác­ku uši­tý kožich z tule­ně od potom­ka maji­te­le jed­no­ho z prv­ních cir­ku­sů. Daného tule­ně pra­pra­dě­da naše­ho divá­ka zabil, když už v cir­ku­su „nefun­go­val”. Bohužel byl ale ve straš­ném sta­vu… Pak mě ješ­tě pře­kva­pi­lo, že se k nám dosta­la rodin­ná foto­al­ba, zla­té zuby, latrí­na nebo celá cha­lu­pa.

  1. Našel bys­te u Vás doma něja­kou sta­ro­žit­nost? Pokud ano, jakou a jaký k ní máte vztah?

Asi vás zkla­mu, ale nic moc… Ačkoliv – máme doma tako­vý útlý sto­lek, kte­rý pod­le rodin­né pověs­ti děda – zámec­ký zahrad­ník – dostal darem za své věr­né služ­by bavor­ské krá­lov­ské rodi­ně Wittelsbachů. Stolek byl ale něko­li­krát dost neci­tel­ně pře­la­ko­ván, tak­že dnes asi nemá val­nou finanč­ní hod­no­tu. Ovšem vzpo­mín­ky nám zůsta­nou… A pak snad ješ­tě dvě židle, kte­ré vypa­da­jí jako his­to­ric­ké, ale mož­ná oprav­du jen vypa­da­jí. Ale mám k nim oprav­du vztah, pro­to­že jsme je s ženou zachrá­ni­li před zni­če­ním ze skle­pa naše­ho teh­dej­ší­ho byd­liš­tě v Praze Bubenči.

  1. Daroval jste či kou­pil někdy sta­ro­žit­nost?

Nemám, co bych daro­val, a ani jsem žád­nou sta­ro­žit­nost nekou­pil. Takový nad­še­nec, neřku­li zna­lec, oprav­du nejsem.

  1. Co je pod­le Vás na sta­ro­žit­nos­tech nej­kou­zel­něj­ší?

Asi to, že jsou oprav­du sta­ré, tedy – pokud sta­ré jsou a ne že to jen před­stí­ra­jí. Člověk z nich cítí tu nashro­máž­dě­nou his­to­rii, tuší osu­dy lidí, kte­ří je bra­li do rukou a pou­ží­va­li je.

  1. Jak jste vní­mal sta­ro­žit­nos­ti jako malý kluk? Změnilo se to nějak?

Pravděpodobně jako kaž­dý jiný nor­mál­ní kluk jsem je bral jako sta­rou veteš! Třeba když jsem na půdě u babič­ky na Hané našel dvo­je lyže jasan­ky sta­ré jis­tě přes 50 let, s úžas­ným bač­ko­ro­vým vázá­ním, nechal jsem dědu, aby je spá­lil! Kdyby teh­dy děda – sta­rý spo­ří­lek – věděl, jakou budou mít cenu, asi by ten oheň uhasil vlast­ním tělem…

  1. Máte rád sta­ré věci kvů­li pří­bě­hům, nebo pro­to­že je to vhod­ná inves­ti­ce?

Jak stár­nu, můj vztah ke sta­rým věcem je vře­lej­ší. Asi z kole­gi­a­li­ty k roč­ní­ku naro­ze­ní, tedy vlast­ně vzni­ku, nebo sen­ti­men­ta­li­ty, to přes­ně nevím. Ale roz­hod­ně se sta­ré věci u mne nikdy nesta­ly před­mě­tem inves­to­vá­ní, natož kal­ku­la­cí.

 

  1. Vážíte si spí­še sta­rých nebo nových věcí?

To je hod­ně rela­tiv­ní. Řekl bych shod­ně se Zdeňkem Svěrákem „Neopouštěj sta­ré věci pro nové!“

Starožitníci

Albert Trnka

Albert Trnka je ředi­te­lem aukč­ní­ho domu European Arts a před­se­dou před­sta­ven­stva Komory aukč­ních síní, umě­lec­kých děl a sta­ro­žit­nos­tí České repub­li­ky. Řadu let půso­bil jako zna­lec. V obo­ru se pohy­bu­je již 15 let.

 

Pavel Kuře

Pavel Kuře ali­as „král vete­še“ vlast­ní zámek v Martinicích a nej­roz­sáh­lej­ší veteš­nic­tví
a kra­mář­ství v Česku. Vystudoval auto­me­cha­ni­ku, ale lás­ka ke sta­rým věcem se v něm pro­bu­di­la vel­mi brzy.

 

Daniela Žáková

Vášeň ke sta­ro­žit­nos­tem se u Daniely pro­bu­di­la před 25 lety, když vypo­má­ha­la kama­rád­ce v obcho­dě se sta­ro­žit­nost­mi. Svůj vlast­ní obchod si ote­vře­la před 12 lety
na Újezdě a nabí­zí v něm širo­ký výběr sta­ro­žit­nos­tí z obdo­bí art deco a sece­se. Dle slov své­ho man­že­la sym­bo­li­zu­je barok­ní éru díky svým tva­rům, záli­bě v dob­rém jíd­le, pití, umě­ní a zába­vě.

 

Michal Jankovský

Michal se věnu­je duchov­ním naukám a vede vlast­ní gale­rii se sta­ro­žit­nost­mi v Žatecké uli­ci již 18 let. Specializuje se na šper­ky, stří­bro, sklo i por­ce­lán, dobo­vý výraz­ný design vše­ho dru­hu, sví­ti­dla, obra­zy i sochy. Již něko­lik let žije se svým part­ne­rem.

Pavel Urban

Dle slov Pavlovy man­žel­ky má dvě tvá­ře – pra­cov­ní a sou­kro­mou. Miluje dohle­dá­vat his­to­rii a infor­ma­ce k zají­ma­vým a výji­meč­ným obra­zům a sta­ro­žit­nos­tem. Na trhu s umě­ním půso­bí více než 13 let – pro­vo­zu­je roz­sáh­lou pro­dej­ní gale­rii a sta­ro­žit­nic­tví v cen­t­ru Olomouce a v Rytířské uli­ci v Praze.

Odborníci

Jan Neumann

Jan Neumann je pre­zi­den­tem Asociace sta­ro­žit­ní­ků ČR. Zároveň půso­bí jako soud­ní zna­lec, sta­ro­žit­ník a numisma­tik. Je ini­ci­á­to­rem pří­prav­né­ho výbo­ru, zaklá­da­jí­cím čle­nem a před­se­dou Komory aukč­ních síní v roce 2001. Mimo to je také čle­nem C.I.N.O.A. nebo­li Mezinárodní kon­fe­de­ra­ce obchod­ní­ků s umě­lec­ký­mi díly.

 

Martin Cinolter

Martin Cinolter zalo­žil v roce 1991 svou vlast­ní fir­mu Cinolter Antique, síd­lí­cí na praž­ském Josefově, kde v rám­ci své­ho obcho­du vyrá­bí i šper­ky na zakáz­ku. Specializ hlav­ně na obcho­do­vá­ní se šper­ky a dra­hý­mi kame­ny, ale také na tra­dič­ní sor­ti­ment výtvar­né­ho umě­ní, skla, por­ce­lá­nu, hodin, hodi­nek a dal­ších deko­ra­tiv­ních sta­ro­žit­nos­tí.

 

Simona Šustková

Simona Šustková je vice­pre­zi­dent­kou Asociace sta­ro­žit­ní­ků ČR a záro­veň spo­lu­ma­ji­tel­kou sta­ro­žit­nos­tí ALMA a aukč­ní­ho domu Valentinum VII. Působí jako odbor­ná lek­tor­ka Rudolfinské aka­de­mie se zamě­ře­ním na tex­ti­lie, kro­je, gobe­lí­ny

 

Jaroslav Krejča

Jaroslav Krejča je váš­ni­vý sbě­ra­tel a obchod­ník se sta­rou tech­ni­kou. Ze své­ho koníč­ka
si udě­lal vlast­ní fir­mu, kte­ré se věnu­je již 28 let. Má i vlast­ní YouTube kanál, na kte­rém má více než 5 tisíc odbě­ra­te­lů a mno­ho mili­o­nů zhléd­nu­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Dagmar

Dobry den chtě­la bych se zeptat na ten pořad poklad z pudy co teď má být na pri­me
máme doma naké věci a ani nevím jsou ceno­vé tak bychom se chtě­ly ujis­tit a komu napsat do pořa­du poklad z půdy až bude­te moc ode­piš­te na můj email baculkamojzisova@seznam.cz Děkuji za pocho­pe­ní a Přeji pěk­ný den Dagmar Možíšová

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59625 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72727 KB. | 20.05.2024 - 05:56:05