Kritiky.cz > Recenze knih > Vyvýšené záhony na balkoně- bohatá úroda na malém prostoru

Vyvýšené záhony na balkoně- bohatá úroda na malém prostoru

000003630148 0
000003630148 0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když za okny panu­je ješ­tě zima, mož­ná už se těší­te na jaro a pře­mýš­lí­te, co bude­te pěs­to­vat. I já už mám tako­vé myš­len­ky. Paprikám se už na para­pe­tu krás­ně daří a už se moc těším, až je zasa­dím do mého paře­ní­ku. Do rukou se mě dostá­vá pub­li­ka­ce s názvem Vyvýšené záho­ny na bal­ko­ně, kte­rá je plná zají­ma­vých inspi­ra­cí, jak lze na vel­mi malém pro­sto­ru vykouz­lit zázra­ky a vypěs­to­vat ty nej­chut­něj­ší bylin­ky, zele­ni­nu, ale i ovo­ce. 

Kniha vás pro­ve­de úpl­ně od začát­ku, jak lze pěs­to­vat rost­li­ny na bal­ko­ně, jaké jsou výho­dy a nevý­ho­dy toho­to způ­so­bu pěs­to­vá­ní, do jakých nádob lze rost­li­ny dávat. Dále také jaké rost­li­ny pat­ří na vyvý­še­né záho­ny, jak tako­vý záhon při­pra­vit, co vše k tomu potře­bu­je­te, kdy a jak vysé­vat. V kni­ze najde­te pře­hled­ný adre­sář rost­lin, základ­ní infor­ma­ce, kdy semín­ka vysé­vat a také pak sklí­zet, spo­leč­ně s ilu­stra­tiv­ní­mi foto­gra­fie­mi. Autorka neo­po­mně­la také jak rost­li­ny zalé­vat, hno­jit, jak si vyro­bit vlast­ní biohno­ji­vo a také hlav­ně jak bojo­vat se škůd­ci, kte­ří mohou vaše rost­li­ny napad­nout. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci abe­ced­ní rejstřík pro lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Velkou část kni­hy tvo­ří tipy na kom­bi­na­ce růz­ných rost­lin, kte­ré k sobě roz­hod­ně pasu­jí a kte­ré radě­ji spo­leč­ně nedá­vej­te.

Kniha je napros­to skvě­lá. K recen­zi jsem si ji nevy­bra­la náho­dou. Doporučila ji mně paní Marie Palenčárová, tím­to ji moc děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku. Rozhodně mě tato pub­li­ka­ce nezkla­ma­la. Doporučím ji všem začá­teč­ní­kům, kte­ří s pěs­to­vá­ním tepr­ve začí­na­jí, ale i těm zku­še­ným, kte­ří stá­le hle­da­jí rady a inspi­ra­ce, jak svou zahrád­ku vylep­šit, aby jim při­nes­la ty nej­krás­něj­ší dary v podo­bě výteč­ných plo­dů.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s prak­tic­ký­mi popis­ky, sché­ma­ty, foto­gra­fie­mi i obráz­ky. Nejvíce mě zau­ja­la kom­bi­na­ce růz­ných rost­lin do vyvý­še­ných záho­nů, kte­ré spo­lu mohou být a kte­ré roz­hod­ně ne, dále také postu­py, jak vyro­bit své vlast­ní biohno­ji­vo a ješ­tě tak zvý­šit svou vlast­ní úro­du. Velké plus této pří­ruč­ce dávám i za kapi­to­lu o tom, jak lze bojo­vat se škůd­ci. Sama s nimi také čas­to boju­ji a ne vždy chci pou­ží­vat těž­kou che­mii, tak se moc ráda v této kapi­to­le inspi­ru­ji.

Kniha je se vzo­ro­vý­mi záho­ny pro pěs­to­vá­ní zele­ni­ny a ovo­ce a byli­nek. Publikace obsa­hu­je 152 foto­gra­fií a 30 barev­ných ilu­stra­cí.

Ukázka z kni­hy:

Semenům, kte­ré ke klí­če­ní potře­bu­jí hod­ně tep­la (např. lilek, raj­ča­ta, papri­ka, chil­li paprič­ky, mochy­ně, cuke­ty, okur­ky, dýně), bude nej­líp na pro­slu­ně­ném para­pe­tu a mož­ná dokon­ce na mír­ně zahřá­tém tope­ní. Jiná (jako tře­ba man­gold, špe­nát, pórek, koz­lí­ček pol­ní­ček, čer­ve­ná řepa, fazo­le, hrách) zase mají radě­ji tro­chu víc chla­du a mohou se klid­ně vysé­vat ven.

Všechna vyse­tá semín­ka by měla mít dosta­tek svět­la, vět­ši­nou posta­čí slun­ný para­pet. Když je mís­to pří­liš tma­vé, rost­li­nám to nepro­spí­vá, smě­řu­jí za svět­lem a nej­krat­ší době vystře­lí do výše, výhon­ky jsou pak nepři­ro­ze­ně dlou­hé a ros­tou pořád dál.

Několik slov o autor­ce:

Lisa-Marie Trauerová je foto­gra­f­ka z Vídně, kte­rá milu­je pří­ro­du, je vegan­ka a pří­mo upro­střed měs­ta si vytvo­ři­la zele­nou džun­g­li. Na svém bal­ko­ně a roz­lo­ze 10 m² pěs­tu­je více než 50 dru­hů zele­ni­ny, bylin­ky, ovoc­né stro­my a keře. Její vyvý­še­né mini záho­ny, kvě­ti­ná­če a závěs­né truh­lí­ky jsou plné rost­lin, kte­rých kaž­do­roč­ně při­bý­vá. Vyrůstala s ruka­ma zabo­ře­ný­ma do hlí­ny.

O zahrad­ni­če­ní se mno­ho nau­či­la od svých rodi­čů a pra­ro­di­čů a v posled­ních letech k tomu při­da­la i spous­tu vlast­ních zku­še­nos­tí se zahrad­ni­če­ním na bal­kó­ně.

Autorka: Lisa-Marie Trauerová

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: pří­ruč­ka

Počet stran: 111

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: měk­ká s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-7670-098-7

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře24. ledna 2024 Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře Máte doma zahrádku? Pěstujete rádi vše možné? Chcete si své poznámky zapisovat do diáře? Tak právě vám je určena kniha s názvem Zahrádkářův rok, kterou vydala Grada Publishing.  Co zde […] Posted in Recenze knih
  • Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky4. září 2022 Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky Rajčata a papriky se těší stále větší oblibě při pěstování i jejich všestrannému využití v kuchyni. První zmínky o rajčatech pochází z Itálie z roku 1554 a z Anglie z roku 1576. Pálivá […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek31. května 2022 Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek Bylinky a vše kolem nich doslova miluji, některé z nich si sama pěstuji, jiné naopak sbírám mimo domov, a proto není divu, že jsem sáhla po této úchvatné novince „Bylinky pro každého. Vše […] Posted in Recenze knih
  • Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí28. dubna 2020 Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnohdy rady? Přemýšlíte, zda je vedete a vychováváte tím správným směrem? Blanka Pöslová je autorkou knihy Tolerantní výchova, kterou vydala Grada.  Co […] Posted in Recenze knih
  • Z lásky k písmu3. března 2020 Z lásky k písmu Už jste někdy přemýšleli o tom, jaké by to asi bylo umět krásně psát? Anebo se naopak naučit psát tak čitelně, aby to po vás i ostatní přečetli? Zní vaše odpověď ANO? Pak nezbývá, než si […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […] Posted in Recenze knih
  • Moscow Mission11. ledna 2024 Moscow Mission Nebylo to špatný, ale čekal jsem víc. Herman Yau občas umí překvapit a finální akční nálož po 4 hvězdě pomrkává, ale nedostane ji. Příběh sleduje skupinu detektivů, kteří pátraji po […] Posted in Krátké recenze
  • Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků6. dubna 2017 Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků Plzeň, 5. dubna 2017 – Plzeň opět přivítá fanoušky českého a slovenského filmu – od 20. do 26. dubna se uskuteční jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Zahájení festivalu […] Posted in Festivaly
  • A Beast in Love22. června 2023 A Beast in Love Sračka, ale neskutečná. Japonci neumí točit filmy. Je to ve všech ohledech divný, navíc záporná postava je jakýsi creepy transvestita. Postavy jsou ploché a nezaujmou, hodinu se zde […] Posted in Krátké recenze
  • #1840: Pod dekou - 95 %2. listopadu 2018 #1840: Pod dekou - 95 % Pod dekou (Blankets)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2018 (1. vydání vyšlo v roce 2005). Vyšlo u Top Shelf Productions v roce 2003. České vydání má 592 stran a prodává se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90503 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72076 KB. | 13.04.2024 - 08:58:20