Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pot a krev - 60 %

Pot a krev - 60 %

PotAkrev
PotAkrev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mla­dý muž, kte­rý se živí jako tre­nér v posi­lov­ně v Miami na Floridě. Jeho den začí­ná a kon­čí pra­cí. Trénuje své kli­en­ty, ale také si najde čas na for­mo­vá­ní vlast­ní­ho těla. Jeho zákaz­ní­ky jsou pře­de­vším boha­tí obchod­ní­ci nebo krás­né ženy. Daniel tak při­chá­zí na to, že by chtěl být také úspěš­ným a boha­tým člo­vě­kem, spl­nit si vlast­ní ame­ric­ký sen. K jeho rea­li­za­ci ale potře­bu­je kum­pá­ny. Nejdříve pře­svěd­čí mla­dé­ho Adriana (A.Mackie), a pak i čer­s­tvě pro­puš­tě­né­ho reci­di­vis­tu Paula (D.Johnson). Jejich plán je jed­no­du­chý – une­sou mili­o­ná­ře, a pak zís­ka­jí jeho maje­tek. I když to vypa­dá jed­no­du­še, tak rea­li­za­ce plá­nu je tro­chu kostr­ba­tá a s men­ší­mi neho­da­mi. Ale nako­nec se vše poda­ří a jsou z nich mili­o­ná­ři.

Námět k fil­mu pochá­zí od Peta Collinse a scé­nář pak vytvo­ři­li Ch.Markus, S.McFeely (oba série Letopisy Narnie) a S.Rosenberg (Con Air). Za kame­ru si stou­pl B.Seresin (Zlomené měs­to) a střih dělal J.Negron (Transformers 3). Režisérem sním­ku je M.Bay, kte­rý je spo­leč­ně s I.Brycem a D. De Linem také pro­du­cen­tem sním­ku.

Hlavní roli hra­je Mark Wahlberg. Jeho Daniel má nejen vypra­co­va­né tělo, ale je i chyt­rý a cíle­vě­do­mý. Pro tuto roli musel Wahlberg nabrat něko­lik kilo sva­lo­vé hmo­ty a vypra­co­vat svo­ji „fit­ness“ posta­vu. V dal­ších rolích mu sekun­du­je Dwayne Johnson v roli Paula a Anthony Mackie v roli Adriana. Mají také vypra­co­va­ná těla, ale moc rozu­mu nepo­bra­li. Společně s Danielem pak tvo­ří oprav­du zvlášt­ní tro­ji­ci, kde má Daniel hlav­ní slo­vo. Milionáře Victora ztvár­nil Tony Shalhoub („Monk“), kte­rý v této posta­vě oprav­du exce­lu­je a herec­ky pře­vá­ží nad hlav­ní­mi hrdi­ny. Postavu sou­kro­mé­ho detek­ti­va Eda zahrál pak Ed Harris, kte­rý svým roz­váž­ným, ale důsled­ným vyšet­řo­vá­ním, dove­de neú­spěš­nou poli­cii ke tro­ji­ci zlo­čin­ců.

Režisérem sním­ku je Michael Bay, kte­rý se pro­sla­vil sérií fil­mů Transformers a Mizerové. Tentokrát ale vsa­dil na tro­ji­ci namakan­ců, kte­ří si chtě­jí spl­nit ame­ric­ký sen. Otázkou ale zůstá­vá, jest­li se mu to oprav­du poved­lo. Série růz­ných scé­nek, ať už akč­ních či komic­kých, se stří­dá sice pra­vi­del­ně, ale po čase se okou­ká a zevšed­ní. Ani hláš­ky ve fil­mu nema­jí pak kýže­ný úči­nek. Snímek pak navíc v někte­rých sek­ven­cích při­po­mí­ná fil­my od Cohena či Tarantina.

Zajímavé na fil­mu je, že byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la na pře­lo­mu let 1994-95 na Floridě. Trojice mužů pak byla nako­nec zatče­na, obža­lo­vá­na a odsou­ze­na k odně­tí svo­bo­dy nejen z úno­su, ale také z vydí­rá­ní, lou­pe­že a vraž­dy.

Celkově film půso­bí akč­ně, má vtip­né i komic­ké scén­ky, ale někdy to půso­bí až moc při­ta­že­né za vla­sy. Je ale zají­ma­vé vidět Američany, jak žijí, jaké mají sny a jak je rea­li­zu­jí. V tom­to fil­mu tak může­me nahléd­nout do živo­ta tří mužů, kte­ří si spl­ni­li svůj sen, ale cena, za jakou ho zís­ka­li je oprav­du vyso­ká.


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Pot a krev na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99821 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72086 KB. | 13.04.2024 - 13:50:41