Kritiky.cz > Recenze knih > Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují

Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují

leciva sila zvirat jak nas zvirata uzdravuji
leciva sila zvirat jak nas zvirata uzdravuji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi zví­řa­ta? Hledáte zají­ma­vou pří­ruč­ku, ve kte­ré se dozví­te, jaký vliv na nás domá­cí maz­líč­ci mají a jak půso­bí na naše fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví? Kniha Léčivá síla zví­řat pro vás bude zají­ma­vým zpes­t­ře­ním všed­ních dnů. 

Autoři kni­hy psy­cho­te­ra­peut Rainer Wohlfarth a kouč­ka Bettina Mutschlerová vám ve své kni­ze pomo­hou pocho­pit, jak pomo­cí zví­řat zlep­šit vaše fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví. Kontakt s domá­cí­mi mazlíčky-se psy, kočka­mi, koň­mi, ale i dal­ší­mi zví­řa­ty je roz­hod­ně léči­vý. Tato pub­li­ka­ce by vám měla uká­zat, jak se díky zví­řa­tům může vaše zdra­ví zlep­šit. Dozvíte se, jak to bylo v his­to­rii se vzta­hem člo­vě­ka a zví­ře­te, jak vzni­ká přá­tel­ství zví­ře­te a člo­vě­ka, jaké zví­ře je zrov­na pro vás vhod­né, jak mohou pej­s­ci pomá­hat jako asi­s­tenč­ní psi, jaká je úspěš­nost zví­ře­cí tera­pie. Dále také, jak je to s del­fí­ny, jaký vztah může mít člo­věk s hos­po­dář­ský­mi zví­řa­ty, jaké jsou před­po­kla­dy pro to, aby léč­ba byla úspěš­ná, tak­též sedm klí­čů k léči­vé­mu účin­ku zví­řat. Na kon­ci kni­hy je uve­den doslov, podě­ko­vá­ní, dal­ší zdro­je infor­ma­cí a poznám­ky.

Každé setká­ní se zví­řa­ty se dotý­ká naší duše a zane­chá sto­pu, kte­rá nikdy zce­la nezmi­zí.  Zvířata obo­ha­cu­jí náš život, asi­s­tenč­ní psi pomá­ha­jí, odpra­dáv­na byl vztah člo­vě­ka a zví­ře­te daný. Známo již z dáv­né his­to­rie. V kni­ze jsou uve­de­ny růz­né výzkumy, kte­ré se této pro­ble­ma­ti­ky týka­jí a jsou vel­mi zají­ma­vé.

Titulní obál­ka kni­hy je oprav­du milá. Je na ní pes a kočka, naši nej­věr­něj­ší domá­cí maz­líč­ci, bez kte­rých si život roz­hod­ně nedo­ká­že­me před­sta­vit. Kniha je urče­na všem milov­ní­kům zví­řat, i těm, kte­ří se tepr­ve o poří­ze­ní zví­ře­te roz­ho­du­jí a neví si rady, ale i těm, kte­ří zví­ře nema­jí a ani o tom neu­va­žu­jí, jeli­kož myš­len­ky z této kni­hy roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní.

Kniha se mně moc líbi­la a čet­la vel­mi dob­ře. Její čte­ní mě bavi­lo a bylo pro mě vel­mi pří­nos­né. Jelikož jsem milov­ní­kem zví­řat, ale asi nej­ví­ce koček. V sou­čas­né chví­li pro­chá­zím vel­kým truch­le­ním nad ztrá­tou svých chlu­pa­tých miláč­ků a musím říci, že je mně tato kni­ha vel­mi nápo­moc­ná. Je to pro mě vel­mi slo­ži­tá situ­a­ce. Zaujaly mě výzkumy, kte­ré v kni­ze auto­ři uved­li a co vše jsem se díky nic dozvě­dě­la. Velmi mě zau­ja­lo obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož jsem milov­ník zví­řat a to, že zví­řa­ta na nás mají obrov­ský vliv si roz­hod­ně uvě­do­mu­ji. Naše psy­chi­ka se díky domá­cím maz­líč­kům může roz­hod­ně zlep­šit.

Ukázka z kni­hy:

Genetické stu­die z posled­ních let uka­zu­jí, že spo­leč­ný vývoj lidí a psů musel začít před 30 000 až 40 000 lety, a mno­hé nasvěd­ču­je tomu, že pes se už od počát­ku domes­ti­ka­ce stal nej­lep­ším pří­te­lem člo­vě­ka.

Důvěra a empa­tic­ký vztah doka­zu­jí i vyko­páv­ky kolem Bajkalu na Sibiři. Před 5000 až 8000 lety byli psi peč­li­vě pohřbí­vá­ni ved­le svých pánů.

Na roz­díl od psů nee­xis­tu­je mno­ho infor­ma­cí o spo­leč­né minu­los­ti lidí a koček. Například nále­zy z Číny doka­zu­jí, že koč­ky žily s lid­mi vel­mi dlou­ho. Při vyko­páv­kách neo­li­tic­ké­ho síd­liš­tě našli arche­o­lo­go­vé pozůstat­ky dvou koček, kte­ré žily před 7000 lety.

Ve starém Egyptě byly same­to­vé koči­čí tlap­ky sym­bo­lem dlou­hé­ho živo­ta, štěs­tí a zdra­ví.

Zoolog, zakla­da­tel moder­ní eto­lo­gie a nosi­tel Nobelovy ceny Konrad Lorenz tušil, že tou­ha po domá­cím zví­ře­ti vychá­zí z pra­staré­ho základ­ní­ho vzor­ce, totiž z tou­hy kul­tur­ní­ho člo­vě­ka po ztra­ce­ném ráji-divoké pří­ro­dě.

Několik slov auto­rech:

Rainer Wohlfarth, Bettina Mutschlerová

Dr. Rainer Wohlfarth (1960) je psy­cho­te­ra­peut se zamě­ře­ním na beha­vi­o­rál­ní tera­pii a neu­ropsy­cho­lo­gii. Po něko­li­ka stá­žích v kli­nic­ké oblas­ti úspěš­ně pro­vo­zu­je vlast­ní pra­xi a vede „Ani.Motion“, insti­tut pro tera­pii pomo­cí zví­řat v Sasbachwaldenu. Od roku 2006 se inten­ziv­ně zabý­vá inter­ven­ce­mi se zví­řa­ty, pub­li­ko­val řadu vědec­kých pra­cí na toto téma a dnes je jed­ním z před­ních zástup­ců této oblas­ti. Je také pre­zi­den­tem Evropské spo­leč­nos­ti pro tera­pii pomo­cí zví­řat (ESAAT) a vice­pre­zi­den­tem Mezinárodní spo­leč­nos­ti pro tera­pii pomo­cí zví­řat (ISAAT).

Bettina Mutschlerová (1968) je spe­ci­a­list­kou na tera­pii pomo­cí zví­řat. Při kaž­do­den­ní prá­ci s kli­en­ty pou­ží­vá jako kouč­ka psy a osly. Kromě toho, že před­ná­ší na „Ani.Motion“, pro­vo­zu­je vlast­ní ško­lu pro výcvik psů. Pořádá také semi­ná­ře po celém Německu a tré­nu­je týmy asi­s­tenč­ních psů. Je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­i­no­va­tiv­něj­ších mys­li­te­lů v němec­ky mlu­ví­cím svě­tě v oblas­ti vzta­hů mezi člo­vě­kem a zví­ře­tem a je autor­kou mno­ha odbor­ných knih a vědec­kých člán­ků.

Autoři: Rainer Wohlfarth, Bettina Mutschlerová

Přeložil: Martin Richter

Žánr: pří­ruč­ka zoo­lo­gie

Vydáno: 2023, Vydalo Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Brno

Počet stran: 304

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7670-107-6

Knihu může­te kou­pit zde:

Léčivá síla zví­řat - Nakladatelství Kazda (knihykazda.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64826 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71990 KB. | 22.07.2024 - 22:26:02