Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství lásky k sobě

Tajemství lásky k sobě

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni tou­ží­me, aby nás někdo milo­val, respek­to­val, zají­mal se o nás. Základ vše­ho je však mít rád sám sebe, tedy lás­ka k sobě. Skřípou vám vzta­hy, máte pocit, že vás nikdo nere­spek­tu­je a pořád po vás něco chce a vy samy jste k sobě tvr­dé? V tom pří­pa­dě věnuj­te pozor­nost nové kni­ze od Denisy Říhy Palečkové. Tuto kni­hu autor­ka věno­va­la hlav­ně ženám. Paradoxně pro­blém mnoh­dy není v dru­hých, ale v našem vzta­hu k sobě samým.

Autorka říká, že aby se nám dostá­va­lo více respek­tu, uzná­ní, lás­ky a abychom byli v živo­tě šťast­ní, je tře­ba mít rád sám sebe. Nejde o sebestřed­nou sebe­lás­ku, ale o jem­nou, pokor­nou sebe­lás­ku, kdy namís­to sebe­kri­ti­ky, urá­žek, sni­žo­vá­ní sebe, nadá­vá­ní si, potla­čo­vá­ní našich potřeb a přá­ní, v sobě pro­bu­dí­me las­ka­vost, jem­nost a trpě­li­vost vůči sobě. Začneme naslou­chat svým potře­bám a přá­ním, bude­me si je plnit. Začneme se sebou mlu­vit las­ka­vě a nebu­de­me se ke svým poci­tům, myš­len­kám sta­vět nega­tiv­ně. Prostě začne­me se sebou jed­nat jako s milo­va­ným člo­vě­kem. Vždyť tak, jak se mno­zí cho­va­jí k sobě, by se k dru­hým nikdy necho­va­li.

Málokdo z nás umí se k sobě cho­vat las­ka­vě, s lás­kou, pro­to­že vět­ši­nou ani naši rodi­če to neu­mě­li a tedy ani nena­u­či­li nás. Nebyli jsme při­jí­má­ní tako­ví, jací ve sku­teč­nos­ti jsme. Často nás rodi­če kri­ti­zo­va­li, i když nás ve skry­tu měli rádi. Proto i jed­ním z důle­ži­tých kro­ků je se nau­čit milo­vat své rodi­če. Pro někte­ré samo­zřej­most, pro něko­ho pro­blém, pro­to­že cítí tolik křivd z dět­ství, dáva­jí vinu rodi­čům za to, jak se k nim cho­va­li, že tu neby­li, když je potře­bo­va­li atd. Ale tím vším ubli­žu­je­me jen sami sobě a vzta­hům s naši­mi part­ne­ry či dět­mi.

A tím, že změ­ní­me něco v sobě, postoj k sobě a dru­hým, čas­to se pak začnou dít i změ­ny nave­nek a lidé se k nám začnou cho­vat jinak. Vibrace tako­vé­ho člo­vě­ka již budou jiné než dří­ve a může si začít tvo­řit úpl­ně jiný život.

Jen jak autor­ka podo­tý­ká, není to jed­no­du­chá ces­ta. Je plná sebe­re­flexe, dovo­lit si vidět i to, co nechce­me při­jmout, ces­ta plná slz a boles­ti, uvě­do­mě­ní. Ale výsled­kem může být vlast­ní celist­vost, hlu­bo­ká spo­ko­je­nost a ukot­ve­ní sama v sobě. Když se nau­čí­me při­stu­po­vat k sobě s lás­kou, pak při­stu­pu­je­me s lás­kou i k dru­hým lidem, pří­ro­dě, svě­tu. Nepotřebujeme mezi sebou navzá­jem a s něčím bojo­vat.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­lik čás­ti  - Já a pocit, Moje tělo, Maminka, Tatínek, Rodiče a rodi­čov­ství, Já a part­ner, Já a inti­mi­ta. V kaž­dé z nich je jaký­si úvod a pak již něko­lik vybra­ných otá­zek žen  a násle­du­jí odpo­vě­di autor­ky, spo­lu s růz­ný­mi prak­tic­ký­mi tipy, jak k dané­mu pro­blé­mu, otáz­ce při­stu­po­vat, nad čím se zamys­let, co vní­mat, či co tře­ba v živo­tě změ­nit. K sepsá­ní kni­hy byly autor­ce inspi­ra­cí dota­zy, pří­běhy a tra­ble žen, kte­ré se zúčast­ni­ly její­ho on-line kur­zu Láska je tvůj zdroj. Knihou se pro­lí­na­jí i odka­zy a zmín­ky o pro­gra­mech či kur­zech Denisy, kte­ré u ní může­te absol­vo­vat a posu­nout se na zase více na své ces­tě sebe­roz­vo­je.

Pokud vás tedy zají­má osob­ní roz­voj a cítí­te, že i nedo­sta­tek sebe­lás­ky by moh­lo být vaše téma a chce­te se dozvě­dět více, včet­ně prak­tic­kých tipů, inspi­ra­cí, pak kni­hu vře­le dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní. Možná pocho­pí­te, proč se vám urči­té věci dějí a poma­lu najde­te ces­tu, jak svůj život měnit. Je to tako­vý základ a inspi­ra­ce pro váš život. Pakliže vás Denisy pohled a pří­stup zaujme, může­te pak absol­vo­vat někte­rý z jejích kur­zů, kte­rý vám nabíd­ne více.


Autor: Denisa Říha Palečková

Nakladatelství: nasto­le

Počet stran: 232

Žánr: osob­ní roz­voj

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Praktické rady, jak se zbavit úzkosti12. dubna 2021 Praktické rady, jak se zbavit úzkosti Také někdy zažíváte pocity úzkosti, které vás pohltí a těžce se vám s nimi bojuje? Bojíte se udělat nový krok? Pořád se vám honí hlavou jen negativní scénáře a představy, co hrozného se […] Posted in Recenze knih
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […] Posted in Recenze knih
  • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […] Posted in Recenze knih
  • Deník, který vám pomůže být tady a teď2. října 2018 Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byste pořádně vnímali, co se děje kolem vás právě v přítomném okamžiku? Nová knížka Tady a teď je […] Posted in Recenze knih
  • Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker31. července 2018 Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již každý slyšel, ale co ta aura ve skutečnosti je a proč je každý člověk jiný? Jací jsme, pokud máme např. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,68898 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71861 KB. | 22.07.2024 - 19:08:04