Kritiky.cz > Recenze knih > KOZEL ZAHRADNÍKEM

KOZEL ZAHRADNÍKEM

kozel.zahradníkem
kozel.zahradníkem
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud sází­te na skvě­le napsa­nou fan­ta­sy kni­hu, kte­rá vás ihned vtáh­ne do napí­na­vé­ho děje, urči­tě  si nenech­te ujít kni­hu s názvem „Kozel zahrad­ní­kem“ od spi­so­va­tel­ky Miroslavy Dvořákové. 

Hlavní hrdi­nou toho­to pří­bě­hu je syn zavraž­dě­né­ho ron­dor­ské­ho císa­ře, a to plu­kov­ník Aderawen. Je to sil­ně nevě­ří­cí muž „ate­is­ta“ a celou svou duší vel­ký bouř­li­vák. Vše, co sou­vi­sí s vírou, církví nebo jakým­ko­liv uctí­vá­ním bohů, je mu tak tro­chu u zad­ku, a radě­ji hol­du­je dob­ré­mu pití, krás­ným ženám a uží­vá­ní si živo­ta kaž­dič­kým cou­lem.

My však Rawena v této kni­ze zastih­ne­me v oka­mži­ku, kdy si ve věze­ní odpy­ká­vá trest za vzpou­ru, a kde je záro­veň pro záchra­nu svých mužů donu­cen pře­hod­no­tit své dosa­vad­ní posto­je, a vybrat si svou dal­ší ces­tu a půso­be­ní na tom­to svě­tě.

Má na výběr pou­ze ze dvou mož­nos­tí, a to: buď se sta­ne velek­ně­zem a ritu­ál­ním slu­žeb­ní­kem bohy­ně Krassiony, ane­bo spo­lu s ostat­ní­mi vzbou­řen­ci bude ode­slán do dolů, což zce­la jis­tě zna­me­na­lo pří­chuť poma­lé a blí­ží­cí se smr­ti.

Chtě nechtě Aderawen nako­nec volí to men­ší zlo, a i když se mu to pří­čí, stá­vá se velek­ně­zem. A i když tuto novou funk­ci napros­to nená­vi­děl, po zra­lé úva­ze se s tím­to údě­lem nako­nec smí­řil. 

„Na kaž­dém zlu je něco dob­ré. Když to při­jme, zís­ká urči­tou for­mu svo­bo­dy. Najde si pří­le­ži­tost zno­vu pro­šet­řit okol­nos­ti otco­vy a bra­t­ro­vy smr­ti. Bude postu­po­vat poma­lu a opa­tr­ně spo­lu se svým věr­ným pří­te­lem.“

Z vražd svých blíz­kých Rawen nej­ví­ce pode­zí­ral své­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra Konvexe, jež se po smr­ti otce stal novým císa­řem. Snaží se pro­to nalez­nout ade­kvát­ní důka­zy o jeho vině a usvěd­čit tak své­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra z toho­to zlo­či­nu.

Bohužel se vše kom­pli­ku­je, a ne všech­no je tak, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát. Při postup­ném odha­lo­vá­ní karet si Rawen uvě­do­mu­je, že nit­ky intrik a poli­tic­ké mani­pu­la­ce mož­ná saha­jí dale­ko výše, než se může běž­né­mu smr­tel­ní­ko­vi zdát.... a to k vyš­ší moci zosob­ně­né jed­not­li­vý­mi nad­svět­ní­mi a pod­svět­ní­mi bohy....

A aby toho neby­lo na naše­ho hrdi­nu málo, v sáz­ku při­chá­ze­jí i jeho city a milost­né vzpla­nu­tí ke krás­né dce­ři Krassiony Oreny, jemuž jen stě­ží doká­že zabrá­nit.

Nechybí tu ani jeho vel­ké morál­ní dile­ma, kdy se mu pří­čí sexu­ál­ně otro­čit a slou­žit Krassioně, když by se na dru­hou stra­nu radě­ji rád cito­vě anga­žo­val u její dce­ry Oreny.

Podaří se Aderawenovi odha­lit vra­hy své­ho bra­t­ra a otce? Dokáže svým citům vůči Oreně vzdo­ro­vat, ane­bo se odhod­lá za svou lás­ku bojo­vat, i když to jeho stav „velek­ně­ze“ neu­mož­ňu­je?

A kdo nako­nec z poli­tic­kých šar­vá­tek vyváz­ne nej­lé­pe, ať už v říši smr­tel­ní­ků či samot­ných bohů? Tak to nezbý­vám než se pono­řit do samot­ných řád­ků této a nechat se uná­šet na vlnách neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu.....

Kniha „Kozel zahrad­ní­kem“ je vel­mi pou­ta­vé čte­ní, kte­ré vás hned na začát­ku vtáh­ne do vel­mi napí­na­vé­ho děje a nepus­tí až do posled­ní strán­ky pří­bě­hu, kde vše vygra­du­je v neče­ka­ný, ale o to zají­ma­věj­ší konec.

Na své si zajis­té při­jdou všich­ni, co milu­jí nejen roz­plé­tá­ní intrik, nej­růz­něj­ších mani­pu­la­cí a pře­tvá­řek, ale i ti, jež milu­jí pří­chuť zaká­za­né­ho ovo­ce v podo­bě milost­né­ho pří­bě­hu, kte­ré­mu není osud až zas tolik naklo­něn. 

Kromě jiné­ho tu nechy­bí ani váleč­ná taže­ní, neče­ka­né zvra­ty, osu­do­vá roz­hod­nu­tí, a to vše ve smě­si­ci s vnitř­ním bojem s vlast­ní vírou a před­sud­ky, a v nepo­sled­ní řadě i nevy­hnu­tel­ný kon­flikt s bohy, kde vyhra­je ten, kdo bude nej­ma­za­něj­ší...

 „Ale tako­vý je už život. Každým dnem se musí­me rado­vat z toho, co máme, pro­to­že zít­ra nás o to mohou při­pra­vit.“

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, čti­vá a uspo­ko­jí potře­by i toho nej­ná­roč­něj­ší­ho čte­ná­ře, je to kni­ha, ke kte­ré se urči­tě v budouc­nu zno­vu ráda vrá­tím.

Kozel zahrad­ní­kem

Napsala: Miroslava Dvořáková

Výtvarné zpra­co­vá­ní obál­ky: Nela Korbelová

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 

První elek­tro­nic­ké vydá­ní 

Česky 

Praha, 2022 

Počet stran: 338

ISBN 978-80-281-0652-2 (ePub) 

ISBN 978-80-281-0653-9 (mobi­po­cket) 

ISBN 978-80-281-0654-6 (pdf)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71339 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71930 KB. | 22.07.2024 - 21:26:37