Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Like House 3

Like House 3

Photo © Archiv TV Prima
Photo © Archiv TV Prima
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čpějící tele­viz­ní bli­tek odrá­že­jí­cí trist­ní sna­hu sou­kro­mých tele­vi­zí zabrá­nit nevy­hnu­tel­né­mu úpad­ku do pro­pas­ti zapo­mně­ní, kte­ré­mu jsou půso­be­ním soci­ál­ních sítí, stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem a Internetu obec­ně kaž­dým dnem blíž a blíž (už aby to bylo), a ješ­tě na tom i pořád­ně nafouk­nout peně­žen­ky. Hamižným mys­li­te­lům v poca­mra­ném fráč­ku, řeče­né Prima pro­duk­ci, patr­ně došlo, že vysí­lá­ním pěti stej­ných seri­á­lů pořád doko­la si pří­liš nepo­mů­žou a že už ani to žeb­rá­ní na Karláku moc nesy­pe, a v geni­ál­ním zábles­ku inspi­ra­ce z vyš­ších sfér (něco mi říká, že s tím měl co dělat vesmír­ný bagel) se roz­hod­li spo­jit s odvě­kým riva­lem a noč­ní můrou všech ode­psa­ných TV sta­nic, honí­cích se za počtem divá­ků jako osel za mrkví, Těmi, Jejichž Jméno Se Důchodci Štítí Vyslovit, tak­zva­ný­mi „influ­en­ce­ry“. Výsledkem je pořad tak hloupý jako par­tič­ka při­troub­lých nachme­le­ných zpych­lých a po čer­tech nadr­že­ných hvěz­di­ček sama.

Abyste pocho­pi­li, jak tako­vý hni­sa­vý otok čes­ké tele­viz­ní pro­duk­ce vůbec mohl spat­řit svět­lo svě­ta, je tře­ba chá­pat prin­ci­py pochyb­né sym­bi­ó­zy, kte­rá mezi zou­fa­lou TV pro­duk­cí a něko­li­ka náhod­ně vylo­so­va­ný­mi idi­o­ty vznik­la. Televize Prima totiž zamýš­lí vyu­žít sku­pin­ku mla­distvých inter­ne­to­vých dege­ne­rá­tů (tzv. net­ge­ne­rá­tů – oblí­be­né slo­vo Ernesta Hemingwaye) k upou­tá­ní pozor­nos­ti více­ro věko­vých kate­go­rií naráz – sta­ré bude k pořa­du při­ta­ho­vat zvě­da­vost a násled­ně i návy­ko­vý pocit zhnuse­ní a stra­chu z toho, co ti igno­rant­ští neřá­di vyve­dou ten­to­krát, a mla­dí si jed­no­du­še budou chtít vychut­nat pohled na své fej­vrit net­ge­ne­rá­tor­ské ido­ly –, zatím­co influ­en­ce­ři si od toho­to vskut­ku ďábel­ské­ho pořa­du sli­bu­jí poten­ci­ál­ní roz­ší­ře­ní fanbase ane­bo ale­spoň vět­ší veřej­né pově­do­mí o tom, jaký úcty­hod­ný kus net­ge­ne­rá­tor­ské „influencer-dřiny“ (rozu­měj: v poled­ne vsta­nu, najím se, nato­čím 15 vte­ři­no­vé video a pak bych to viděl na malé­ho šlo­fí­ka) svě­do­mi­tě odvá­dě­jí výpust­ní rou­rou do svě­ta. „A babič­ko, proč je ta rou­ra od hoven?“ Jednoduše neu­vě­ři­tel­ný odpad, kte­rý bych sle­do­vat nepřál ani nej­hor­ší­mu nepří­te­li.

Na sezna­mu rako­vi­no­tvor­ných ptá­ko­vin řadím Like House na krás­né dru­hé mís­to, hned ved­le tábo­ra s TikTokery. Exkluzivní repor­táž pro TV Prima: Američtí věd­ci dnes ráno potvr­di­li, že sle­do­vá­ní Lajkhauzu může způ­so­bit růz­no­ro­dá neu­ro­lo­gic­ká one­moc­ně­ní a nemo­ci moz­ku, mezi než se řadí cév­ní mozko­vá pří­ho­da, pora­ně­ní moz­ku, opa­ko­va­ná mit­ro­trau­ma­ta hla­vy, Parkinsonova cho­ro­ba, epi­lep­sie, demen­ce, amy­o­t­ro­fic­ká late­rál­ní skleró­za, sta­řec­ká mozko­vá obr­na (posti­hu­je postar­ší lidi pohy­bu­jí­cí se v onli­ne pro­sto­ru), poru­chy vědo­mí, atro­fie mozeč­ku, zhor­še­né myš­le­ní a dále tak­zva­ná „mozko­vá mlha“ – typic­ká pře­de­vším pro fanouš­ky Tadeáše Kuběnky.

Statistický úřad také pro­ká­zal, že sle­do­vá­ní Lajkhauzu v dlou­ho­do­běj­ším měřít­ku význam­ně napo­má­há vzni­ku nádo­ro­vých one­moc­ně­ní a dra­ma­tic­ky zvy­šu­je počet sebe­vražd u lidí nad 60 let v počtu +- 500 na epi­zo­du. Mohl by tak mít na svě­do­mí víc lid­ských živo­tů než celá covi­do­vá pan­de­mie. U milov­ní­ků Simony Tvardek byla navíc zjiš­tě­na střed­ně roz­vi­nu­tá imbe­ci­li­ta, tlus­tý heme­ro­id opat­ře­ný nábo­žen­ským stig­ma­tem a zara­že­né prdy.

Verdikt: „Dá si někdo pala­čin­ku? Ne? No, mně je taky spíš na zvra­ce­ní...“

Hodnocení: -10/10


Photo © Archiv TV Prima


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88284 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72320 KB. | 19.05.2024 - 19:39:31