Kritiky.cz > Spoilery > Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

OldShatterhand
OldShatterhand
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

(1. díl) Tlupa ban­di­tů vede­ná Sammy Cookem une­se z ves­ni­ce Arapahů mla­dé­ho indi­án­ské­ho míšen­ce. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým med­vě­dem pro­ná­sle­du­jí ban­di­ty a nalez­nou jejich úkryt. Dojde k boji, při němž jsou Malý med­věd i Starý med­věd usmr­ce­ni a Vinnetou těž­ce zra­něn. Naštěstí ho najde foto­graf Charbonneau, kte­rý ho nej­pr­ve vyfo­tí a pak, krát­ce před tím než při­je­dou ban­di­ti, ho ukry­je do své­ho vozu. Na ces­tě nara­zí na Indiány kme­ne Pajutů, kte­ří ho pova­žu­jí za Vinnetouova vra­ha a chtě­jí ho potrestat. Naštěstí včas dora­zí Old Shatterhand a objas­ní toto nedo­ro­zu­mě­ní. Old Shatterhand odve­ze Vinnetoua do tábo­ra Pajutů, aby zde mohl být ošet­řen. Poté brat­ři jedou k jejich čer­né­mu pří­te­li Ambrozemu. Banditi napad­nou jeho ranč a poda­ří se jim ho zapá­lit. Old Shatterhand je však zaže­ne na útěk. Během jíd­la se dozvě­dí, že byla pře­pa­de­na sou­se­do­va far­ma. Na prv­ní pohled vše vypa­dá, jako­by ji pře­pad­li Indiáni, avšak Vinnetou má pochyb­nos­ti. Vydají se po sto­pách a nara­zí na Sammyho Cooka a jeho ban­du, kte­ří unes­li far­má­řo­vu ženu. Sammy Cook je Old Shatterhandem zabit. Vinnetou se nyní oddě­lí od svých přá­tel, aby byl chví­li sám. Po ces­tě nara­zí na mla­dé­ho Indiána, kte­rý mu chce ukrást koně. Vinnetou ho pře­mů­že a v mla­dém bojov­ní­ko­vi najde zalí­be­ní. Dá mu jmé­no Tašunko, Černý kůň. Poté, co Vinnetou pozná, že se jed­ná o mla­dé­ho Komanče, jedou spo­lu k Ambrozemu, aby Tašunkovi obsta­ra­li koně a on se tak mohl vrá­tit ke své­mu kme­ni. Ambroze mu daru­je jed­no ze svých zví­řat. Avšak mís­to aby Tašunko jel ke své­mu kme­ni, při­po­jí se opět k Vinnetouovi. Ambroze se od Charbonnea dozví, že Starý med­věd není mrtev, byl pou­ze zra­něn a odve­zen do pev­nos­ti, aby tam byl posta­ven před soud.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(2. díl) Vinnetou se pokou­ší Tašunkovi při­blí­žit způ­sob živo­ta jeho před­ků. Náhle zaslech­nou z rokli­ny výstře­ly a jedou se podí­vat, co se sta­lo. Když při­je­dou na mís­to, nalez­nou zde roz­bi­tý vůz a těž­ce zra­ně­né­ho Vincenta - úřed­ní­ka pro indi­án­ské zále­ži­tos­ti, jeho ženu Nalin a syna Petera. Vinnetou Vincenta ošet­ří, vyro­bí mu nosít­ka a chce ho pře­vézt do nej­bliž­ší pev­nos­ti. Na ces­tě je pře­pad­nou Čirikavové, jejichž náčel­ní­kem je Yaqui, bra­tr slav­né­ho Cochise. V jejich zaje­tí se nachá­zí také foto­graf Charbonneau. Když Yaqui zjis­tí, co je Vincent zač, chce ho usmr­tit. Vinnetouovi se poda­ří pře­svěd­čit Yaquiho, aby pro­pus­til Tašunku a Vincentova malé­ho chlap­ce. Více však udě­lat nemů­že: Vincent a Charbonneau mají zemřít. Než dojde k činu, je svo­lá­na váleč­ná pora­da, na kte­ré se má roz­hod­nout o osu­du bílých mužů. Zatímco Charbonneau je ihned osvo­bo­zen, o osu­du Vincenta má roz­hod­nout sou­boj mezi Tašunkou a jed­ním mla­dým Komančem. Boj je však neroz­hod­ný, pro­to­že oba po něja­ké době pad­nou vyčer­pá­ním. Vinnetou pře­svěd­čí Yaquiho, že si Velký duch nepře­je Vincentovu smrt a jede s přá­te­li k pev­nos­ti. Yaqui se vzdá původ­ní­ho plá­nu pře­pad­nout pev­nost a se svý­mi bojov­ní­ky odjíž­dí pryč. Přesto ješ­tě varu­je Vinnetoua před Indiány žijí­cí­mi před pev­nos­tí.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(3. díl) Vinnetou jede se svý­mi přá­te­li do pev­nos­ti, aby tam ode­vzdal Vincenta. Na ces­tě pot­ka­jí vojá­ky, ale vře­lé­ho při­ví­tá­ní se jim nedo­sta­ne. Teprve po přímluvě Vincenta se vojá­ci začnou cho­vat přá­tel­ště­ji. Po pří­jez­du do pev­nos­ti čeká na Vinnetoua hrůz­ný pohled: před pev­nos­tí se vále­jí samí opi­lí Indiáni - všich­ni do jed­no­ho jsou závis­lí na vojá­cích a na alko­ho­lu. Vincent s rodi­nou zůsta­nou v pev­nos­ti a Vinnetou s Tašunkou odjíž­dí zne­chu­ce­ně k Samu Hawkensovi, kte­rý byd­lí neda­le­ko. Vinnetou zjis­tí, že Sam Hawkins vyrá­bí pálen­ku a pro­dá­vá ji želez­ni­čá­řům, kte­ří ji pak dále pro­dá­va­jí Indiánům. Je tak vlast­ně spo­lu­zod­po­věd­ný za jejich osud. Vinnetou pro­mlu­ví Samovi do duše a ten mu slí­bí, že najde řeše­ní. A sku­teč­ně - v noci vše zapá­lí. Když se ráno chtě­jí Vinnetou a Tašunko vydat opět na ces­tu, zjis­tí, že jim byli ukra­de­ni koně. Sam obvi­ní čty­ři údaj­né zla­to­ko­py, kte­ří posta­vi­li svůj tábor v blíz­kos­ti řeky. Ve sku­teč­nos­ti to jsou ban­di­ti, kte­ří unes­li dvě Indiánky a udě­la­li z nich své otro­ky­ně. Vinnetou je osvo­bo­dí a odve­de je k jejich kme­ni. Náčelník Čejenů vykou­ří s Vinnetouem dým­ku míru.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(4. díl) V pokoj­né čejen­ské ves­ni­ci se Tašunko dvo­ří Winoně. Ve vzdu­chu však visí hroz­ba. Na úze­mí Čejenů se sta­ví želez­ni­ce, a pro­to­že má trať vést prá­vě přes jejich ves­ni­ci, musí želez­ni­čá­ři něja­kým způ­so­bem zís­kat jejich půdu. Zatímco jsou muži na lovu, vydá se plu­kov­ník Stevens k Čejenům a nabí­zí jim hrn­ce a růz­né jiné před­mě­ty výmě­nou za půdu. Ženy smlou­vu pode­pí­šou, někte­ré z nich však bělo­chům nevě­ří a pošlou své děti, aby při­ved­ly bojov­ní­ky. Také Tašunko, kte­rý se s Winonou nachá­zí v blíz­kos­ti, pospí­chá do ves­ni­ce, aby zabrá­nil nej­hor­ší­mu. Tu při­jíž­dě­jí bojov­ní­ci. Náčelník Vlčí zub roz­tr­há smlou­vu a děl­ní­ci se musí vrá­tit s nepo­ří­ze­nou zpět. Tašunko je na pro­cház­ce s Winonou, když náh­le spat­ří ozbro­je­né bělo­chy. Tašunko jede k Vinnetouovi pro pomoc, neboť se obá­vá nej­hor­ší­ho.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(5. díl) Vinnetou a Tašunko při­jíž­dě­jí poz­dě: ves­ni­ce Čejenů je Stevensovými lid­mi vypá­le­na, pře­ži­lo jen něko­lik žen, dětí a star­ců. Mezi mrt­vý­mi je také Winona. Mezi Čejeny ros­te tou­ha po pomstě. Vinnetou svo­lá bojov­ní­ky indi­án­ských kme­nů, mezi nimiž je také Yaqui. Od něj Vinnetou zjis­tí, že Starý med­věd není mrtev, nýbrž čeká na svůj roz­su­dek ve věze­ní, jeli­kož je údaj­ně zod­po­věd­ný za smrt Malého med­vě­da. Mezitím se chce Tašunko pomstít za Winoninu smrt a vydá se k tábo­ru želez­ni­čá­řů. Uvidí Sullivana hra­jí­cí­ho na její flét­nu, vplí­ží se k němu do sta­nu a zabi­je ho. Vinnetou zpo­zo­ro­val Tašunkovo zmi­ze­ní a vydá se za ním, při­jíž­dí však poz­dě - Tašunko je zajat. Protože Vinnetou nemů­že momen­tál­ně nic dělat, vra­cí se zpát­ky. Stevens chce Tašunku ihned pově­sit, ale Fowler by ho rád vymě­nil za půdu. Proto jede k Indiánům vyjed­ná­vat, Vinnetou však na jeho pod­mín­ky nepři­stou­pí. Večer chce Tašunku sám vysvo­bo­dit. Ostatní z ves­ni­ce, kte­ří masa­kr pře­ži­li, však mys­lí jen na pomstu a večer chtě­jí bělo­chy (bez vědo­mí Vinnetoua) pře­pad­nout.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(6. díl) Následujícího dne se koná Sullivanův pohřeb. Vinnetou se při­plí­ží k tábo­ru želez­ni­čá­řů a čeká, až se setmí. Čejeni se rov­něž při­pra­vu­jí na plá­no­va­ný útok. Vinnetouovi se sku­teč­ně poda­ří Tašunku osvo­bo­dit. Krátce na to Indiáni zaú­to­čí. Zapálí camp a pobi­jí jeho oby­va­te­le. Vinnetou a Tashunko spě­cha­jí rych­le do měs­ta, kde se má konat popra­va Starého med­vě­da. Na záchra­nu zbý­vá málo času. Také Old Shatterhand se doslech­ne o udá­los­tech minu­lých dnů a napad­ne ho, že Vinnetou vje­de pří­mo do náru­če vojá­kům, kte­ří už vědí, co se sta­lo u želez­ni­čá­řů. Proto spo­lu se Samem Hawkinsem a Ambrozem zave­de vojá­ky na faleš­nou sto­pu. Vinnetou s Tašunkou bez­peč­ně dora­zí do měs­ta, kde je ihned začnou pro­vo­ko­vat bělo­ši. Šerif je naštěs­tí pří­te­lem Indiánů a zacho­vá se féro­vě. Poté, co slo­ží všech­ny svo­je zbra­ně, se mohou vol­ně pohy­bo­vat. Ve měs­tě má svou kan­ce­lář také Charbonneau. Když do měs­ta při­je­de vůz se Starým med­vě­dem, Vinnetou se k němu ihned roz­běh­ne a slí­bí mu, že ho zachrá­ní.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(7. díl) Poručík Merrill, kte­rý má obha­jo­vat Starého med­vě­da, pro­sí Vinnetoua, aby vypo­ví­dal u sou­du. Proces začí­ná. Starý med­věd je obža­lo­ván z vraž­dy Malého med­vě­da. Vinnetou je před­vo­lán jako svě­dek, ale u sou­du mu nikdo nevě­ří a obvi­ní ho dokon­ce ze spo­lu­účas­ti na pře­pa­de­ní. Vinnetou si však vzpo­me­ne na Charbonnea a jeho foto­gra­fie a podá­vá důka­zy. Fotografie jsou však ozna­če­ny jako paděl­ky. Ve pro­spěch Vinnetoua vypo­ví­da­jí také Old Shatterhand a Sam Hawkins, ale ani to není nic plat­né. Fotografa napad­ne spás­ná myš­len­ka: poku­sí se pře­svěd­čit Vincenta, aby vypo­ví­dal před sou­dem. Ten se nej­pr­ve zdrá­há, ale jeho žena Nalin vydá Charbonneauovi foto­gra­fie, kte­ré podá­va­jí důkaz o hrůz­ném činu spácha­ném na Indiánech. Předtím, než je vyne­sen koneč­ný roz­su­dek, kle­sá Starý med­věd mrtev k zemi.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

Filmový štáb:

Režie: Marcel Camus. Scénář: Jean Gérard, Jean-Claude Deret. Kamera: Pierre Petit. Hudba: Peter Thomas. Střih: Perre Houdain, Bernard Bourgoin. Kostýmy: Adolfo Ramirez, Mario Luraschi. Zvuk:Alfredo Chavira. Produkce: Westdeutsches Werbefernsehen (WWF), Kolín / Antenne2, Paříž / Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Curych / Intertel Television, Basel. Doba natá­če­ní: 22.1. – 28.4.1979. Exteriéry: Mexiko, oko­lí Duranga. Délka: 14 dílů po 25 minu­tách v Německu, 7 dílů po 60 minu­tách ve Francii a Švýcarsku.

Herecké obsa­ze­ní:

Vinnetou: Pierre Brice. Sam Hawkins: Ralf Wolter. Old Shatterhand: Siegfried Rauch. Tašunko: Eric Do Hieu. Poručík Merrill: Arthur Brauss. Charbonneau: Jean-Claude Deret. Starý med­věd: Vicente Lara. Sammy Cook: José Antonio Marroz. Náčelník Pajutů: Noé Murayama. Winona: Anna Laura. Vincent: Roger Cudney a dal­ší.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
 • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deut­sche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Můj přítel Vinnetou


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou16. července 2019 Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou Po natočení poslední mayovky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti v roce 1968 se v tisku stále objevovaly zprávy, že by měl být natočen další snímek o Vinnetouovi. Producenti Horst […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály
 • Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu12. července 2023 Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu Letošní prázdniny budou pro mnoho diváků televize nezapomenutelné. Na obrazovkách se totiž objeví každoroční prázdninový program, kterým je filmová série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po […] Posted in Zajímavosti
 • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
 • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
 • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“27. ledna 2020 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a letec se stal synonymem špičkové úrovně […] Posted in Retro filmové recenze

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67054 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72402 KB. | 22.02.2024 - 03:23:46